Written by 17:53 Wzory pism - dokumenty, Poradniki 4 komentarze

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak skutecznie pożegnać się z firmą?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie jest trudne. Aby skutecznie i bezproblemowo odejść z firmy trzeba jednak znać i stosować pewne reguły. O czym należy pamiętać, rozstając się z pracodawcą?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie każdą umowę da się rozwiązać za wypowiedzeniem. Jest to możliwe w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w oparciu o umowę na okres próbny lub na czas nieokreślony. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku umowy na czas określony. Jej celem jest zapewnienie trwałości stosunku pracy w okresie, na jaki została zawarta. Właśnie dlatego pracownik nie może wypowiedzieć umowy terminowej. Wyjątkiem od tej reguły są kontrakty zawarte na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w których przewidziano możliwość ich wypowiedzenia. W umowach obejmujących krótszy okres zatrudnienia jest to klauzula zabroniona.

Wypowiedzenie na piśmie środkiem bezpieczeństwa

Prawo nie określa konkretnej formy, w jakiej pracownik powinien złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Kwestię tę reguluje art. 61 ust. 1 kodeksu cywilnego, którego treść brzmi następująco:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Na podstawie tego przepisu, Sąd Najwyższy uznał, że umowę o pracę można rozwiązać m.in. ustnie, w tym również telefonicznie, a także za pośrednictwem innych środków przekazu, jak np. faksem, poprzez wiadomości sms bądź mailowo.

Na wszelki wypadek, warto jednak zadbać o to, aby wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone w formie pisemnej. Dokument można dostarczyć nie tylko bezpośrednio, lecz także pocztą. W przypadku sporu z pracodawcą łatwiej będzie nam dzięki temu udowodnić, że pracodawca miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia. Rozwiązując umowę o pracę w inny sposób może być to trudne.

Kiedy złożyć wypowiedzenie?

Ustawodawca określił dokładnie, ile będziemy musieli pracować od momentu zapoznania się pracodawcy z wypowiedzeniem.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony obowiązuje nas dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Termin rozwiązania umowy podpisanej na okres próbny zależy od okresu, na jaki ją zawarto. Jeśli nie przekracza dwóch tygodni, musimy poinformować pracodawcę o odejściu z pracy z trzydniowym wyprzedzeniem. Gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie, należy to zrobić na tydzień wcześniej. Natomiast jeżeli zawarto ją na trzy miesiące, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Staż pracy ma również znaczenie, przy rozwiązywaniu umów zawartych na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi tu odpowiednio: dwa tygodnie – dla osoby pracującej w danej firmie krócej niż pół roku, miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony ponad pół roku i trzy miesiące – gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej trzy lata.

Prawdziwy termin rozwiązania umowy

Nie wszystko jest jednak tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do dnia jej rozwiązania mija zwykle więcej czasu niż jest to wyszczególnione powyżej. Dzieje się tak, ponieważ okres wypowiedzenia musi być zakończony w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Na koniec tygodnia rozwiązywane są umowy pracowników, którym przysługuje trzy dniowy, tygodniowy lub dwutygodniowy okres wypowiedzenia, natomiast na koniec miesiąca tym, których okres wypowiedzenia wynosi miesiąc lub trzy miesiące.

Staż pracy to nie tylko ostatnia umowa

Pozornie oczywista sprawa, jaką jest ustalenie stażu pracy, również może stworzyć zamieszanie, jeśli nie weźmiemy pod uwagę wszystkich potrzebnych informacji. Problem pojawia się jeśli nasz zakład pracy został choćby częściowo przejęty przez nowego pracodawcę. Wiele osób nie wie, że w takiej sytuacji do stażu pracy wlicza się także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Prawidłowo obliczony okres zatrudnienia powinien uwzględniać wszystkie umowy niezależnie od ich rodzaju: zarówno tę zawartą na próbę, na czas określony lub na wykonanie określonej pracy. Nie należy zwracać uwagi na przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia. W przypadku ustalania stażu pracy nie mają one żadnego znaczenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu bezpłatnego

Zgodnie z art. 41 k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Pracownikowi, który dostał propozycję pracy w innej firmie, często zależy na szybszym rozwiązaniu dotychczasowej umowy niż przewidują to opisane wyżej procedury. Całe szczęście jest to możliwe. Szybsze pożegnanie się z pracodawcą wymaga jednak porozumienia stron. Przepisy nie regulują formy, ani treści rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, w związku z czym może być ono zawarte również ustnie. Mimo to zalecane jest zachowanie formy pisemnej. Dokument taki może okazać się przydatny w razie sporu z byłym pracodawcą jako dowód w sprawie.

Zawsze można zmienić zdanie

Warto również wiedzieć, że wypowiedzenie umowy o pracę można wycofać. W praktyce jest to jednak trudne do wykonania. Jeśli pracownik zdecydował się na odejście z firmy i złożył wypowiedzenie, a następnie zmienił zdanie, powinien napisać oświadczenie o cofnięciu. Według prawa, musi ono zostać przyjęte, jeśli trafi do pracodawcy najpóźniej równocześnie z wypowiedzeniem. Gdy stanie się to później, o przyjęciu cofnięcia decyduje pracodawca.

(Visited 282 times, 1 visits today)
Last modified: 6 września 2019
Close