7 Godzin, 1 Dni

Znowelizowane prawo zamówień publicznych

270,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • JUŻ WKRÓTCE OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ ZNOWELIZOWANE PRZEPISY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  Kolejna nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych ma służyć efektywnemu wydatkowania funduszy strukturalnych dostępnych dla polskich podmiotów sektora finansów publicznych, w tym urzędów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego.

  Prawidłowe zastosowanie zasad i procedur znowelizowanego prawa zamówień publicznych bezpośrednio rzutować będzie na uzyskanie i poprawne rozliczenie środków strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.

 • Część pierwsza
  I. Nowelizacja systemu zamówień publicznych - podstawowe zmiany:
  - Zmiany w zakresie przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy - zamówienia publiczne udzielane spółkom komunalnym
  - Wprowadzenie możliwości udzielenia części zamówień, których łączna wartość przekracza progi unijne przy zastosowaniu procedur uproszczonych
  - Nowe zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu
  - Uchyla się obowiązek powiadamiania Prezesa UZP o wszczęciu postępowań w trybach określonych ustawą
  - Zmniejszona zostanie liczba wykonawców zapraszanych do negocjacji bez ogłoszenia
  - Kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna w nowym stanie prawnym.-zmiany w zakresie kontroli zamówień publicznych (kontrola doraźna)

  II. Zmiany dotyczące przygotowania postępowania :
  - Ułatwienia w udzielaniu zamówieniach w częściach- warunkowe obniżenie rygorów prawnych
  - Nowe możliwości dokonywania zmian w ogłoszeniach o zamówieniu
  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających w ogłoszeniu

  III . Zmiany dotyczące przebiegu postępowania:
  - Zwiększenie możliwości zmian i modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  - Posiłkowanie się wykonawców potencjałem technicznym i kadrowym innych podmiotów
  - Uzupełnianie dokumentów w toku prowadzonego postępowania. Utrata wadium przez wykonawcy karą za nie uzupełnienie dokumentów,
  - Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie . Jak poprawiać omyłki rachunkowe po nowelizacji
  - Jak należy rozumieć inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
  - Nowa granica wysokości wadium zwolnienie z obowiązku ustalania kwoty wadium z uwzględnieniem zamówień uzupełniających
  - Zwiększenie możliwości zastosowania licytacji elektronicznej
  - Możliwość przedłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy
  - Rezygnacja z obowiązku przekazywania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Prezesowi UZP i szefowi CBA
  - Zmiany w zasadach jawność wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  IV. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej i zawieranych umów:
  - Zmiana form wnoszenia protestów
  - Odwołania związane z EURO 2012 tylko w przypadku wpływu lub możliwość istotnego wpływu na wynik przetargu
  - Możliwości wnoszenia odwołań przez wykonawców w postępowaniach o wartości poniżej tzw. progów unijnych
  - Możliwość wcześniejszego zwarcia umowy
  - Brak możliwości dokonania zmiany sposobu spełnienia świadczenia wykonawcy po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy
  - Zmiana właściwości sądu rozpoznającego skargi

  V. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów funduszy dotyczące interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych do czasu wejścia nowelizacji.

  Omówione zostaną również projekty zmian :
  Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w której wprowadzono dodatkową okoliczność, której zaistnienie skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem takim będzie nieprzekazanie lub przekazanie z naruszeniem terminu określonego przez Prezesa UZP żądanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie w celu umożliwienia realizacji przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym proponuje się, aby informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego były zamieszczane wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie jak dotychczas w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w której proponuje się uchylenie art. 21, który stanowi, że do umów zawartych przez spółkę celową przed dniem zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 stosuje się odpowiednio art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Część II
  Analiza przypadków
  - Kolejne kroki postępowania o udzielanie zamówienia publicznego i najczęściej występujące w związku z tym nieprawidłowości

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie.

 • Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej, prowadzonej w formie prezentacji, omówione zostaną zmiany wg programu ramowego. W drugiej części zostaną przedstawione najczęściej występujące przypadki nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli oraz orzeczeń KIO oraz sądów okręgowych.

 • 270 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

mgr Jacek Martenka - praktyk, starszy inspektor kontroli finansowej i zamówień publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Szkolenia o podobnej tematyce