8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu dostarczyć pracownikom urzędów i instytucji publicznych praktycznej wiedzy w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu przetargów.
  Korzyści ze szkolenia:

  1. Zapoznanie się z zagrożeniami interesów ekonomicznych organizatora przetargów.
  2. Zapoznanie się z instrumentami prawnymi służącymi do zwalczania zmów przetargowych.
  3. Poznanie mechanizmów unikania negatywnych skutków dla organizatora przetargu wynikających z możliwości zawarcia zmowy przetargowej przez oferentów.
  Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

  1. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu przetargu (na etapie określania przedmiotu zamówienia, opracowywania SIWZ etc.
  2. Praktyczna wiedza w zakresie wykrywania i niwelowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej.
  3. Praktyczna wiedza w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zmowy przetargowej.

 • I. Wprowadzenie - zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję

  II. Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

  III. Postępowanie przez Prezesem UOKIK – uprawnienia organu antymonopolowego
  - procedura leniency
  - decyzje Prezesa UOKiK oraz ich skutki prawne
  - postępowanie odwoławcze

  IV. Zmowa przetargowa jako szczególny rodzaj porozumienia ograniczającego konkurencję
  - podstawa prawna i cel zakazu zawierania zmów przetargowych,
  - ograniczenie konkurencji w przetargach;
  - zmowa przetargowa a czyn nieuczciwej konkurencji,
  - utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego – art. 305 k.k.,

  V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu zawierania zmów przetargowych,

  VI. Analiza przesłanek stwierdzenia zmowy przetargowej,
  - powiązania między przedsiębiorcami;
  - symptomy: zachowania bezpośrednio przed przetargiem;
  - symptomy: zachowania w toku przetargu;
  - symptomy: zachowania po ogłoszeniu wyników przetargu;

  VII. Działania ograniczające zmowy przetargowe;

  VIII. Przykłady zmów przetargowych – analiza orzecznictwa.

 • Analiza orzecznictwa
  Analiza przypadku (Case Study)
  Dyskusja
  Pytania i odpowiedzi
  Wykład z prezentacją

 • Pracownicy urzędów/instytucji publicznych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się procedurami przetargowymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zygmunt Rajchemba - Specjalista - Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie od ponad 7 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych (antymonopolowych) i wydawaniem decyzji administracyjnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada certyfikat z zakresu prowadzenia szkoleń uzyskany w ramach unijnego programu „UE Transition Facility Project - Poland, United Kingdom, Denmark”. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego i ochrony konkurencji i konsumentów.

Bierze udział w opracowaniach materiałów informacyjnych i szkoleniowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w szkoleniach i konferencjach poświęconych w szczególności prawom obywatela w aspekcie ochrony konkurencji i praw konsumentów. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej („Gazeta Prawna”, „Zarządzanie Jakością”).

Współpracuje także z Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych) prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Szkolenia o podobnej tematyce