18 Godzin, 3 Dni

ZIMOWA SZKOŁA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Certyfikowany menedżer ds. zarządzania biurem obsługi organów spółki, nadzoru oraz regulacji wewnętrznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Biuro obsługi władz spółki w stopniu najwyższym odpowiedzialny jest za sprawność i szybkość działania zarządu i rady nadzorczej. Niemalże 90% zapisów kodeksowych choć obligatoryjnych, podlega dowolności w zakresie interpretacji, co z kolei generuje rozliczne problemy natury funkcjonalnej. Jak budować współpracę na najwyższym szczeblu zarządzania spółką, aby nie dochodziło do konfliktów? Jak przeprowadzać procesy zmian we władzach? Jak prowadzić proces nadzoru i monitorowania wewnętrznych zapisów i procedur?  Zapraszamy do udziału w Zimowej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – zaawansowanym seminarium skierowanym do szefów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.  PODCZAS SEMINARIUM DOWIESZ SIĘ:  Jak regulować i oddziaływać na wzajemne relacje we władzach spółki?

  Jak zadbać o interesy akcjonariuszy/wspólników?

  Jak regulować zakres odpowiedzialności w spółce?

  Jak zabezpieczyć odpowiednimi regulacjami interesy spółki przed ich naruszeniem?

  Jak radzić sobie z wyzwaniami i spornymi kwestiami podczas obrad WZA/ZW?

  Jak prawidłowo prowadzić politykę informacyjną w spółce?

  Jak organizować metody nadzoru w spółce?

  Jak prawidłowo funkcjonuje komitet audytu?

  Jakie środki prewencyjne stosować przeciwko nadużyciom w spółce?

  W jaki sposób prawo upadłościowe i naprawcze wpływa na praktykę działalności spółek i jej kontrahentów?

  Jaka jest swoboda działalności gospodarczej w praktyce funkcjonowania spółki?

  Jak radzić sobie z niestandardowymi sytuacjami związanymi ze zwoływaniem posiedzeń zarządu i rady nadzorczej?

  Jak projektować uchwały na posiedzenia władz spółki?

  Jak zaskarżane są uchwały organów spółki? - precedensy • DZIEŃ I – 16 marca 2015r.

  09.00-09.30 rejestracja; powitalna kawa
  09.30 rozpoczęcie zajęć

  09.30 – 17.00 UPRAWNIENIA I REALIZACJA ZADAŃ ZARZĄDCZYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SPÓŁKACH, METODY ZABEZPIECZAJĄCE, ZGROMADZENIA WZA/ZW

  Ekspert: dr Andrzej Jakubiec, ekspert prawa gospodarczego, Kancelaria Janeta Jakubiec Węgierski

  PRAWA, KOMPETENCJE I WZAJEMNE RELACJE, WSPÓLNIKÓW, AKCJONARIUSZY ORAZ WŁADZ OPERACYJNYCH SPÓŁKI

  Ochrona praw wspólników/ akcjonariuszy w spółkach – przepisy prawne, a regulacje wewnętrzne – case study
  Akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy, działalność spółek z udziałem skarbu państwa
  Ograniczona odpowiedzialność wspólników/akcjonariuszy
  Case study: odstępstwa od równego traktowania wspólników
  Wybrane uprawnienia wspólników/akcjonariuszy
  Reguły udostępniania informacji/dokumentacji –praktyki niwelujące ryzyko
  Case study: realizowanie zadań przez zarząd, a ryzyko naruszenia kompetencji – dobre i złe praktyki na polskim rynku
  Case study: opinie i uchwały RN wobec działań zarządu
  Case study: dodatkowe kompetencje rady nadzorczej wobec działań wewnętrznych i zewnętrznych spółki
  Jak optymalizować współpracę wewnętrzną w spółce między organami zarządzającym i nadzorującym?

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ ZA DZIAŁANIA WOBEC SPÓŁKI

  Znaczenie prawne absolutorium
  Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
  Realizacja uchwał wspólników/akcjonariuszy, rady nadzorczej a błędy na tym tle
  Odpowiedzialność "quasi" karna wg KSH
  Odpowiedzialność „korporacyjna” a odpowiedzialność pracownicza menedżera
  Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
  Obowiązki sprawozdawcze podmiotu, terminy, badanie i zatwierdzenie sprawozdania; rejestracja i publikacja sprawozdania
  Case study: Analiza wybranych orzeczeń dotyczących odpowiedzialności kadry menedżerskiej

  PRZEPISY VS REGULACJE WEWNĄTRZNE W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Regulacje wewnętrzne w zakresie odpowiedzialności i kar, a przepisy prawne
  Postanowienia regulaminów wewnętrznych, a kwestie odpowiedzialności w spółce
  Ryzyko niejasnych zapisów
  Case study: analiza regulacji wewnętrznych

  ŚRODKI PRAWNE ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY SPÓŁKI

  Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
  Obowiązek udowodnienia umyślności w działaniu członka zarządu
  Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
  Case study: przykłady środków prawnych służące zabezpieczaniu interesów spółki

  NAJWAŻNIEJSZE OBRADY WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW/ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

  Case study: decyzje podejmowane podczas obrad, a ich oddziaływanie na funkcjonowanie spółki
  Reguły obrad, procedury i zasady dokumentacyjne posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych – dobre praktyki rynkowe
  Zawiadomienia o zgromadzeniu i skutki wadliwości na tym tle
  Wprowadzanie zmian w porządku obrad
  Case study: roszczenia uczestników zgromadzeń
  Koordynacja dokumentacji podczas posiedzeń – błędy i potknięcia na tym tle
  Case study: sprawy sądowe związane ze sporami powstałymi podczas Zgromadzeń

  17.00 zakończenie I dnia seminarium

  DZIEŃ II – 17 marca 2015r.

  08.30-09.00 powitalna kawa
  09.00 rozpoczęcie zajęć

  09.00-14.15 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, FUNKCJA NADZORCZA W SPÓŁCE, KOMITET AUDYTU

  Ekspert: mec. Piotr Fojtik, ekspert prawa spółek i inwestycji, Kancelaria Prawna Fojtik i Łukasz Miętkowski

  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INFORMACYJNE W SPÓŁKACH

  Obowiązki informacyjne spółek publicznych
  Zakres ujawnianych informacji
  Dostęp do informacji – uprawnienia i regulowanie dostępu
  Nierównomierny dostęp do informacji

  NADZÓR I KONTROLA W SPÓŁKACH

  Żądanie informacji i wyjaśnień – procedury postępowania
  Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
  Nadzór właścicielski w spółkach z udziałem skarbu państwa – kompetencje, procedury i kryteria
  Dysponowanie wiadomościami uzyskanymi w wyniku kontroli, a tajemnica przedsiębiorstwa
  Efektywność i jakość zarządu oraz rady nadzorczej
  Zewnętrzna kontrola spółki – pułapki i ryzyko

  cd. DZIEŃ II – 17 marca 2015r.

  KOMITET AUDYTU – KWALIFIKACJE I FUNKCJONOWANIE

  Umocowanie działania komitetu w dokumentach spółki; skład i wymogi wobec członków komitetu
  Rekomendacje KNF
  Zadania ustawowe komitetu, a regulacje wewnętrzne
  Regulamin działania komitetu
  Kontrola wewnętrznego działania spółki
  Wydawanie rekomendacji

  15.00 – 17.00 PREWENCJA WOBEC NADUŻYĆ W SPÓŁCE

  Ekspert: adw. Łukasz Mróz, ekspert w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych, inwestycji kapitałowych, wspólnik w Nikiel i Wspólnicy sp.j.

  RYZYKO NADUŻYĆ WEWNĄTRZ SPÓŁKI, A TAKŻE W GRUPIE SPÓŁEK

  Działania mające na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, właścicieli firmy
  Korporacyjne i majątkowe nadużycia wobec spółki
  Zagrożenia organizacyjne i finansowe dla spółki

  NARZĘDZIA PRAWNE DO DZIAŁAŃ PRZECIWKO NADUŻYCIOM WOBEC SPÓŁKI

  Ochraniające przepisy KSH i KC
  W jaki sposób można przeciwdziałać nadużyciom w spółkach poprzez odpowiednie mechanizmy prawne?
  Pośrednie techniki prawne przeciwdziałania nadużyciom
  Walka procesowa – case study

  17.00 zakończenie II dnia seminarium

  DZIEŃ III – 18 marca 2015r.

  08.30-09.00 rejestracja; powitalna kawa
  09.00-rozpoczęcie zajęć

  09.00 – 15.00 SWOBODA DZIAŁALNOŚCI, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PRECEDENSY, ORZECZNICTWO

  Ekspert: Romana Pietruk, ekspert prawa gospodarczego

  PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK I JEJ KONTRAHENTÓW

  Upadłość w orzecznictwie i praktyce
  Jak wygląda zgłoszenie wniosku o upadłość i jakie niesie konsekwencje?
  Jak zabezpieczyć interesy spółki w świetle przepisów upadłościowych?
  Jak dochodzić roszczeń od kontrahentów w upadłości?
  Odpowiedzialność członków zarządu, a ogłoszenie upadłości

  SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRAKTYCE BIURA ZARZĄDU

  Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów (US, ZUS)
  Czy organ może odmówić przyjęcia pisma lub pisma niekompletnego?
  Potwierdzenie przyjęcia wniosku
  Jakich dokumentów mogą żądać organy od spółek?
  Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
  Książka kontroli – co zawiera i jak powinna być prowadzona
  Maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy

  ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, KOMPETENCJE PODCZAS OBRAD – JAKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOGĄ WYSTĄPIĆ I W JAKI SPOSÓB IM ZAPOBIEGAĆ?

  Zwoływanie posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
  Forma zwołania posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej
  Jak ustalić porządek obrad i kiedy występuje jego naruszenie?
  Protokołowanie posiedzeń – w jaki sposób dokumentować proces podejmowania uchwał?
  Jaka jest droga dokumentacji związanej z posiedzeniami?
  Kogo zapraszamy na posiedzenia zarządu? Czy zapraszamy osoby na zwolnieniach lekarskich i na urlopach?
  Posiedzenia wirtualne vs tradycyjne
  Zawiadomienia o posiedzeniach; wadliwe zawiadomienie
  Case study: Problemy w organizacji posiedzeń

  PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

  Przygotowanie projektów uchwał i innych dokumentów – jakich błędów należy się wystrzegać?
  Kiedy uchwała jest ważna i kiedy jest wdrożona w życie spółki?
  Jak liczyć oddane głosy w zależności od trybu głosowania? Głosowanie na odległość
  Czym jest uchwała w świetle doktryny i orzecznictwa?
  Uchwała negatywna - problemy praktyczne
  Case study: Analiza projektów uchwał

  ZASKARŻANIE UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK – WAŻNOŚĆ UCHWAŁ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRECEDENSY

  Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych
  Jak zaskarżyć uchwałę zarządu lub rady nadzorczej?
  Zabezpieczenie powództwa
  Powództwo o uchylenie uchwały
  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
  Powództwo o uznanie uchwały za nieistniejącą. Czym jest uchwała nieistniejąca?
  Jakie są skutki zaskarżenia? Czy zaskarżona uchwała podlega wykonaniu?
  Zaskarżanie uchwały, a możliwe działania podejmowane przez KRS
  Jaki charakter ma orzeczenie uchylające uchwałę?
  Jakie są terminy zaskarżania uchwał?
  Case study: Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w przykładach

  15.00 zakończenie seminarium

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dyskusjami grupowymi oraz analizą aktualnych przepisów i kazusów, najnowszego orzecznictwa kluczowego dla prowadzenia spraw spółek.

 • DO UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY:  Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

  Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych

  Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego

  Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki

  Dyrektorów departamentów prawnych

  Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych

  Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Romana Pietruk

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

mec. Piotr FojtikCzłonek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.Marcin BryniarskiCzłonek Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST Sp. z o.o..

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego.

W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i prawem reklamy.dr Andrzej JakubiecEkspert prawa gospodarczego, Kancelarii Adwokackiej Derdzikowski, Szczepaniak, Jakubiec

Adwokat w Kancelarii Janeta Jakubiec Węgierski Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z sektora budowlanego, produkcyjnego i inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji oraz postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Specjalizuje się również w inwestycjach typu join ventures oraz w prowadzeniu zabezpieczonych emisji obligacji. Przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej na temat „Opcja, jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna.” Publikuje m. in. w Przeglądzie Praw Handlowego i Gazecie Prawnej. Jest wykładowcą na Mini MBA UŁ. W 2009 roku odbył kurs I Cykl Prawa Porównawczego – Faculte Internationale de Droit Comparé na Uniwersytecie Roberta Schumana – Strasbourg III.adw. Łukasz MrózEkspert w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych, inwestycji kapitałowych, wspólnik w Nikiel i Wspólnicy sp.j.

Specjalizuje się w obsłudze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kapitałowych, emisji i publicznego obrotu papierami wartościowymi, korporacji ze szczególnym uwzględnieniem sporów wewnątrzkorporacyjnych oraz M&A, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Posiada bogate doświadczenia w zakresie obsługi zagranicznych i krajowych klientów korporacyjnych. Zajmował się doradztwem dla klientów działających na rynku Forex i zarządzających aktywami. Uczestniczył w wielu złożonych transakcjach, jak fuzje i przejęcia, założenie domu maklerskiego i kompletne oprzyrządowanie jego działalności, emisje akcji oraz obligacji. Ponadto posiada liczne doświadczenia w sprawach wysoce wyspecjalizowanych, jak np. programy lojalnościowe.

Jest ekspertem w powołanym przez Ministra Sprawiedliwości Zespole ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Był i jest zaangażowany w obsługę złożonych postępowań upadłościowy deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych oraz transportowych czy spółek wchodzących w skład grup kapitałowych. Obecnie kieruje zespołem zajmującym się obsługą klienta korporacyjnego, prawem korporacyjnym, rynkami kapitałowymi oraz postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Jest autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Szkolenia o podobnej tematyce