5 Godzin, 1 Dni

grupa max.

Zawieranie Umów Zakupu według nowych uwarunkowań dotyczących zakupów krajowych, z UE i spoza UE.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

  - Poznanie najnowszych zmian prawa w zakresie zawierania umów handlowych.
  - Uzyskanie praktycznych wskazówek jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z nowymi przepisami,
  - Zapoznanie z interpretacja poszczególnych sformułowań w nowych przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie,
  - Przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat innych, niedawnych zmian, dotyczących współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  - Poznanie zasad analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych,
  - Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia,
  - Porady dotyczące strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców.

  Przedsiębiorcy dokonujący zakupów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniali w swoich strategiach zaopatrzenia.

  Koniecznym stało się właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.). Aktualne uregulowania prawne wkraczają w coraz to nowe obszary umów, które do niedawna zapewniały swobodę negocjacji, a obecnie stwarzają jedynie niewielki margines do podejmowanej decyzji.

  Przykładem może być przyjęta niedawno ustawa o terminach zapłaty, ingerująca zarówno w ustalanie płatności w umowach krajowych, jak i zagranicznych, w tym w ustalanie maksymalnego terminu zapłaty.

  Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej wiedzy w tzw. „pigułce”, odnośnie uwarunkowań, w których muszą na co dzień zawierać i realizować ważne dla przedsiębiorstwa umowy. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów.

 • SZKOLENIE DWUDNIOWE.

  1. PROCEDURY ZAKUPU A ZABEZPIECZANIE INTERESÓW KUPUJĄCEGO W UMOWACH.
  - Jak negocjować i zawierać umowy z dostawcą, z uwzględnieniem przyjętej wobec niego strategii zakupowej?
  - Jakie inne, nowe rozwiązania prawne i zwyczajowe kupujący może wykorzystać w celu polepszenia swojej pozycji przy zawierania umów z dostawcą?
  - W jaki sposób ocenić ryzyka kupującego, związane z zawieraną umową i przyjąć koncepcje ich ograniczania?
  - Które rozwiązania stosuje się do zakupów dokonywanych poprzez zamówienie (wg. prawa - w formie oferty) i na co powinien uważać kupujący?
  - Kiedy zostały włączone do umowy Ogólne Warunki Zakupu, pomimo nie przesłania ich dostawcy? Jakie formy OWZ (załącznik, część formularza, element książki dostawcy, plik na stronie www…), są najskuteczniejsze i jaka jest ich moc prawna?
  - Czy skuteczne jest wykorzystanie milczącej akceptacji po wysłaniu zamówienia z warunkami dodatkowymi do oferowanych?
  - Dlaczego najnowsze uregulowania, dotyczące formułowania zasad płatności w umowach handlowych z partnerami krajowymi i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, są kluczowe dla kupujących?
  - Jak uregulowania te ograniczają możliwości negocjacyjne kupującego i dlaczego są dla niego niebezpieczne?
  - Jak kupujący powinien wprowadzić do umowy nowe zapisy, zgodnie z brzmieniem ustawy?
  - Jak powinien negocjować kupujący bazę dostawy, w tym gestię transportową i ubezpieczeniową, w sytuacji likwidacji 4 najkorzystniejszych dla niego reguł w Incoterms®2010?
  - W jaki sposób zabezpieczać możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego?
  - Czy zawsze należy dążyć do kary umownej? Jak zabezpieczać potencjalne reklamacje przy niezgodności świadczenia z umową?
  - Jak…, kiedy…, dlaczego – inne ważne problemy i odpowiedzi na pytania uczestników.

  2. PRAKTYCZNA ANALIZA NIEBEZPIECZEŃSTW I PUŁAPEK W UMOWACH ZAKUPU.
  - Istota pułapek kontraktowych w umowach zakupu - krajowych i zagranicznych.
  - Ryzyka związane z umową z punktu widzenia kupującego.
  - Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez dostawców.
  - Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań.
  - Problemy wynikające z nieświadomych błędów.
  - Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań i na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady).
  - Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych.
  - Pułapki wynikające z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów.
  - Zgodność umowy z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi a postanowienia umowne stron (obrona przed niekorzystnymi postanowieniami w tekście umowy).
  - Nieścisłości pomiędzy częściami zasadniczymi a uzupełniającymi umów.
  - Pułapki w załącznikach do umowy.
  - Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych.
  - Niekorzystne sformułowania w Warunkach Ogólnych.

  Analiza przypadków (case study):
  - praktyczna analiza umów i procedur, z wykorzystaniem form audiowizualnych
  - analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)

  Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, ćwiczenia case studies.
  Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych zapisów.

 • Pracownicy działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 5500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • indywidualnie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Szkolenia o podobnej tematyce