24 Godzin, 3 Dni

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie wiedzy, zdefiniowanie najistotniejszych obszarów kierowania ludźmi dla menedżerów, diagnoza poziomu umiejętności uczestników do kierowania ludźmi oraz praktyczne ćwiczenia podnoszące kompetencje w wybranych obszarach: motywowanie, komunikowanie, wyznaczanie celów i zadań oraz ocenienie pracowników.

  Ponadto szkolenie służy wzmocnieniu współpracy w obrębie zespołu kierowniczego oraz pobudzeniu autorefleksji

 • Zarządzanie ludźmi w zespole, firmie:

  – Mapa kompetencji skutecznego menedżera
  – Styl zarządzania a kultura organizacyjna, wartości, misja Firmy. Jaki styl dominuje i jakie wynikają z tego konsekwencje dla zarządzania ludźmi ?
  – Rola menedżera: jak przekładać cele organizacji na cele i zadania dla podwładnych

  Komunikowanie się. Procesy grupowe i komunikacja w grupie

  – Model przepływu informacji i komunikowania się w grupie
  – Wzorce przepływu informacji w zespole i jego konsekwencje dla efektywności zarządzania
  – Zaburzenia procesów komunikowania się w grupie a style komunikowania się jako elementy kultury organizacyjnej

  Komunikowanie w relacji przełożony – pracownicy

  – Komunikacja z grupą: komunikowanie misji, celów
  – Komunikowanie w sytuacjach trudnych: kryzys, wprowadzanie zmian w organizacji,
  – Informacja zwrotna: jak tworzyć atmosferę sprzyjającą uzyskiwaniu informacji zwrotnej od pracownika, jak formułować skuteczną informację zwrotną do pracownika
  – Mój styl komunikowania się – autodiagnoza oraz informacje zwrotne od uczestników i trenerów

  Zarządzanie przez motywowanie: jak motywować by nie tracić kontaktu z pracownikami

  – Znaczenie motywowania w zarządzaniu. Konsekwencje wybranych modeli motywacji dla efektywności zarządzania
  – Bycie rozpoznanymi jako podstawowa potrzeba motywacyjna człowieka (motywowanie z wykorzystaniem narzędzi Analizy Transakcyjnej)
  – Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących (menedżera i podwładnego) – lista skutecznych motywatorów
  – Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników – praca indywidualna uczestników

  Wyznaczanie celów i zadań

  – Sposoby przekładania celów organizacyjnych na cele dla zespołu, poszczególnych pracowników
  – Zasady formułowania celów i określania związanych z nimi zadań
  – Rola menedżera i pracownika w ustalaniu celów
  – Analiza realizacji celów, monitorowanie realizacji
  – Analiza i interwencja w trakcie pojawiających się problemów w realizacji

  Kontrakt między menedżerem a pracownikiem jako skuteczne narzędzie podejmowania odpowiedzialności za podjęte zobowiązania
  – Kontrakt w pracy: etapy i cele zawierania kontraktu
  – Rola menedżera i pracownika w ustalaniu celów kontraktu
  – Analiza realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji
  – Analiza pojawiających się problemów w trakcie realizacji kontraktu

  Ocena podwładnych osób z punktu widzenia podjętych celów indywidualnych oraz efektywności pracy dla organizacji

  – Znaczenie procesów oceny dla budowania pożądanej kultury organizacyjnej, wzrostu efektywności, rozwoju organizacji i podnoszenia kompetencji pracownika
  – Cele, etapy i zasady prowadzenia rozmów oceniających
  – Procesy psychologiczne zaangażowane w ocenę: prawidłowości oceny oraz pułapki i błędy podczas oceniania
  – Formułowanie informacji zwrotnej dla pracownika:
  – Pochwała i krytyka: jak je formułować by były najskuteczniejsze?

  Asystowanie rozwojowi pracownika – jak budować drabinę rozwoju

  – Etapy rozwoju pracownika
  – Identyfikowanie i dostosowanie zadań do poziomu rozwoju pracownika, wymagań organizacji
  – Wyławianie talentów, planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju
  – Menedżer jako coach

  Praktyczne ćwiczenie umiejętności kierowniczych
  - radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność),
  - radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość)
  - „studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników szkolenia na przestrzeni ostatnich miesięcy

  Osobiste kompetencje do zarządzania ludźmi

  – Styl zarządzania – jaki stosuje i jakie przynosi to konsekwencje

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce