14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE TALENTAMI, KARIERAMI I PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY W FIRMIE jak formułować strategię, model kompetencji, pozyskać talenty i programy rozwoju karier - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Określaniu i realizacji procesów zarządzania talentami w organizacji.
  Pozyskiwaniu talentów, rozwijaniu i motywowaniu pracowników.
  Wdrażaniu modelu kompetencyjnego lub elementów zarządzania przez kompetencje.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Tworzenia strategii, rozwiązań zarządzania utalentowanymi pracownikami.
  Dostosowywania działań planów długofalowych do potrzeb organizacji.
  Weryfikacji efektywności programów Talent Management.
  Tworzenia profilów kompetencyjnych dla różnych stanowisk pracy.
  Definiowania talentu na użytek swojej organizacji (z uwzględnieniem jej potrzeb).
  Tworzenia analizy strategicznej, określania szans i zagrożeń związanych z zagadnieniem.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Tworzeniem strategii zarządzania talentami.
  Rozwijaniem potencjału kadrowego.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 10: 00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie potrzeb uczestników z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier.

  10: 00 – 11: 30 MODUŁ I. Talent jako wyzwanie dla organizacji

  Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
  Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
  Modele zarządzania talentami w organizacji.
  Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.
  11: 30 – 11: 45 Przerwa

  11: 45 – 13: 00 MODUŁ II. Formułowanie strategii zarządzania talentami

  Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
  Najbardziej efektywne strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
  Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.
  13: 00 – 13: 40 Przerwa obiadowa

  13: 40 – 15: 00 MODUŁ III. Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

  Czym jest kompetencja?
  Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
  15: 00 – 15: 10 Przerwa

  15: 10 – 16: 10 MODUŁ III – cd. Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

  Profile kompetencyjne.
  16: 10 – 16: 30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier w organizacji.

  DZIEŃ II

  09:00 – 09: 15 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

  09: 15 – 10: 45 MODUŁ IV. Sposoby pozyskiwania talentów

  Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
  Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
  Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.
  10: 45 – 10: 55 Przerwa

  10: 55 – 12: 30 MODUŁ V. Programy rozwoju utalentowanych pracowników

  Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
  Formalny a nieformalny rozwój talentów.
  Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
  Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
  Coaching i mentoring w rozwoju talentów.
  12: 30 – 13: 10 Przerwa obiadowa

  13: 10 – 14: 40 MODUŁ VI. Projektowanie programu rozwoju talentów

  Zasady tworzenia programów rozwoju talentów.
  Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
  14: 40 – 14: 50 Przerwa

  14: 50 – 15: 45 MODUŁ VI – cd. Projektowanie programu rozwoju talentów

  Pomiar efektów programu zarządzania talentami.
  15: 45 – 16: 00 Podsumowanie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami: paneli dyskusyjnych, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, prezentacji, odgrywanie ról, analizy przypadków, filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia
  Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
  Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia potencjału kadrowego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce