7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W ORGANIZACJI jak przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, przeprowadzać ewaluację i realizować projekty rozwojowe - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Kluczowych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu szkoleniami w organizacji.
  Zasadach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych dla organizacji
  Użytecznych metodach oraz narzędziach wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Identyfikowania potrzeb szkoleniowych.
  Opracowywania narzędzi wspomagających identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń i projektów rozwojowych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Wspieraniem polityki szkoleń i projektów rozwojowych zorientowanych na rezultaty biznesowe.
  Zarządzaniem szkoleniami.
  Rozwijania potencjału kadrowego.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 MODUŁ I. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJI

  Rola projektów rozwojowych dla pracowników.
  Istota, cele i rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu.
  Model uczenia się ludzi dorosłych.
  Standardowe i nowoczesne metody oraz techniki szkolenia.
  Cykl Kolba czyli znaczenie praktyki w nauczaniu.
  Analiza potrzeb szkoleniowych – co to jest luka edukacyjna, jakie są źródła i kryteria potrzeb i gdzie ich szukać (wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu).
  Przegląd celów edukacyjnych, końcowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom.
  Test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych.
  Formalne i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych (metoda kwestionariuszowa, metoda samooceny, metoda ankietowa, arkusz priorytetów, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego): zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod.
  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 MODUŁ II. PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE SZKOLEŃ.

  Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
  Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
  Harmonogram podziału środków.
  Elementy planu szkoleń.
  Szkolenia obligatoryjne i szkolenia miękkie – podział i możliwy ROI.
  Matryca szkoleń stanowiskowych. Powiązanie hierarchii stanowisk, standardów i systemu kształcenia – schemat standardów kwalifikacyjnych.
  Określenie grup osób szkolonych – standardy kwalifikacyjne, stażowe i awansowania poziomego i pionowego w powiązaniu z systemami szkoleniowymi oraz proporcje czasu potrzebnego na przygotowanie zawodowe pracownika do osiągnięcia określonego stopnia specjalizacji.
  Rodzaje grup pracowników z punktu widzenia budowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
  Kategoryzacja projektów szkoleniowych – przygotowanie każdej kategorii pod kątem potrzeb firmy (obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, podstawowe, specjalistyczne wieloszczeblowe, rezerwy kadrowej itp.).
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 15:10 MODUŁ III. EWALUACJA I ZWROT Z INWESTYCJI W SZKOLENIA

  Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
  Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
  Efekty kształcenia a strategie oceny.
  Ocena treningu: efektywność, wydajność, skuteczność.
  Model Donalda Kirkpatricka.
  Projektowanie oceny, wyznaczenie sposobów zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
  Analiza kosztów i korzyści, porównanie efektywności, ocena wartości projektu szkoleniowego.
  Model ROI.
  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 Moduł IV. REALIZACJA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI

  Budowa modułów szkoleniowych i pakietów edukacyjnych.
  Budowa grup szkoleniowych, dobór prowadzących i metod.
  Znajomość rynku szkoleń.
  Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkolącymi.
  Wybór usługodawcy.
  Zagadnienia prawne – umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
  Logistyka: planowanie organizacji szkolenia, wyposażenie kursu, dobór sali szkoleniowej, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
  Monitorowanie zajęć.
  Sugerowane działania poszkoleniowe mające na celu wzmocnienie efektów szkolenia – zajęcia follow –up, reminder session.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:
  paneli dyskusyjnych,
  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
  prezentacji,
  odgrywanie ról,
  analizy przypadków,
  filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia
  Pracownicy działów personalnych.
  Osoby odpowiedzialne za pomiar efektywności szkoleń.
  Osoby zajmujące się polityką szkoleniową w firmie.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce