14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie szkoleniami

Kraków Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • System szkoleniowy w firmie powinien spełniać trzy podstawowe role: Pierwsza z nich dotyczy procesu kształtowania potencjału intelektualnego firmy, czyli ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej wszystkich szczebli. Działania w tym obszarze mają głównie na celu dokształcanie zatrudnionych pracowników i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowiskowych czy funkcjonalnych. Drugą bezpośrednią funkcją systemu szkoleniowego jest rola ułatwiania i realizowania wprowadzanych w firmie zmian. Działania w tym obszarze – to, m.in., asocjacja nowo zatrudnionych pracowników, przekwalifikowanie pracowników realokowanych, a także dostarczanie nowej wiedzy i umiejętności koniecznych do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczo-politycznym (wdrażanie nowych technologii, systemów, wprowadzanie nowych produktów itp.). Trzecim obszarem, na który pośrednio wpływa system szkoleń, jest kwestia kultury organizacyjnej. Szkolenia kadry menedżerskiej wpływają na styl zarządzania przedsiębiorstwem, a sam fakt inwestowania w rozwój pracowników pozytywnie oddziaływuje na ich motywację i zaangażowanie. System szkoleń powinien uwzględniać też programy integrowania personelu, propagowania wspólnych korzystnych dla zakładu postaw i wartości. W ramach warsztatów proponujemy Państwu podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak i wysoki poziom emocji pracowników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia, lub konsultacji. Cel szkolenia:

  dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej

  wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy

  przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy oraz budowania skłonności do elastycznego działania

  udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi

  poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników

  poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami

  dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy.

  rozwój kompetencji działu szkoleń.

 • Moduł 1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?
  Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
  Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
  Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
  Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
  Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
  Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich
  Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń
  Projektowanie działu szkoleń
  Zadania działu szkoleń
  Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
  Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.

  Moduł 2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
  Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
  Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
  Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
  Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
  Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
  Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
  Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
  Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.

  Moduł 3. Planowanie i budżetowanie szkoleń
  Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
  Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
  Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
  Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
  Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
  Zatwierdzenie budżetu szkoleń.
  Moduł 4. Realizacja projektów szkoleniowych
  Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
  Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
  Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
  Procedura doboru partnera szkoleniowego
  Szkolenia i ich rodzaje
  cykl uczenia się
  różnorodność typów szkoleń
  metody i formy szkoleń – czynniki decydujące o wyborze
  czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
  Harmonogram szkoleń
  liczba i dobór uczestników
  jak często szkolić ?
  kiedy szkolić ?
  Realizacja szkoleń
  informacje dla uczestników szkolenia
  hotel – arkusz kontrolny
  o czym należy pamiętać ?– ściągawka dla organizatora szkoleń
  Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.
  Moduł 5. Ocena i ewaluacja szkoleń
  Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a,
  Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
  Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
  Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
  Błędy w ocenianiu.

  Moduł 5. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
  Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami (m.in. Wniosek o udział firmy w opłacie za studia, Umowa o dofinansowanie studiów, Umowa o skierowanie na studia, Zestawienie okresów do przepracowania, Wniosek szkoleniowy, Rezygnacja ze szkolenia, Zapytanie ofertowe, Raport dot. wyboru zewnętrznego partnera szkoleniowego, Wniosek szkoleniowy – językowy, Raport z wykonania budżetu i planu szkoleń itd.)
  Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych:
  ogólne założenia programu
  wybór trenerów
  szkolenie Train the trainers
  realizacja szkoleń przez trenerów wewnętrznych
  motywowanie trenerów
  ocena efektywności programu szkoleniowego oraz trenera
  zalety i zagrożenia związane z programem Trenerów Wewnętrznych
  koszty dotyczące efektywności całego programu.

  Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.
  To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

 • dyplom Effect Group

 • Przykładowe metody szkoleniowe:

  Tradycyjne / zwyczajowo stosowane:

  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

  Symulacje i gry zespołowe

  Dyskusje moderowane

  Autorskie:

  Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Adrianna Filiks

Psycholog, konsultant HRM, wykładowca, trener. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zwolnień monitorowanych pracowników, oraz procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Prowadzi także wykłady na Studiach Podyplomowych „Doradztwo Zawodowe” w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej w module „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”. Od 1997 roku jest również wykładowcą na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Warszawski i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego, oraz na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim, gdzie prowadzi zajęcia z obszaru "Organizacji funkcji personalnej w firmie". Publikuje w Serwisie HR wydawanym przez Dom Wydawniczy ABC oraz w wydawnictwie CH BECK. Jest współautorką pierwszego podręcznika dla „Liderów Klubów Aktywnego Poszukiwania Pracy” oraz podręcznika „Inwestycja w Kadry”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Psychologii). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalnego wyróżnienienia w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii „Styl i wizerunek HR”. Zdobywczyni I miejsca w prestiżowym konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000, jak również I miejsca w konkursie Lider Zmian 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Szkolenia o podobnej tematyce