16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmiany 27-28.04.2017

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szczegółowe szkolenia Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian to:
  nabycie umiejętności możliwie szybkiej zmiany osobistej oraz adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnatrz organizacyjnych
  zrozumienie własnych specyficznych doświadczeń w radzeniu sobie ze zmianami
  kształtowanie postawy proaktywnej w procesie zmian
  poznanie podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany
  poznanie istoty oporu wobec zmian
  efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian
  zwiększenie gotowości do zmian w obliczu kryzysu i zmian organizacyjnych

 • I DZIEŃ SZKOLENIA

  ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
  - Powitanie i przestawienie się trenera
  - Prezentacja programu merytorycznego i organizacyjnego oraz celów szkolenia
  - Przedstawienie się uczestników i ustalenie kontraktu szkoleniowego

  ZOBACZYĆ CAŁEGO ,,SŁONIA” – CZYM JEST ZMIANA?
  - Czym jest zmiana?
  - Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?
  - Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy
  - Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki
  - Celem modułu szkoleniowego jest uświadomienie konieczności zmian i podkreślenie, że mój kierunek i jakość zmian powinny pokrywać się z misją i celami firmy.

  SUCCESS STORY… CZYLI ,,OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ”
  - Moje emocje
  - Moje postrzeganie zmiany na początku
  - Zmiana mojego nastawienia
  - Główna refleksja na temat zmiany
  - Metody pracy: Ćwiczenie indywidualne,wypowiedzi na forum. Celem modułu szkoleniowego jest dzielenie się doświadczeniami z przebytej zmiany pod kątem zmiany postaw w trakcie adaptacji do zmiany.

  GRA SYMULACYJNA ,,GIEŁDA”…
  - Zmiany wewnętrzne –czy to mi się opłaca?
  - Zmiany zewnętrzne – czy mam na to wpływ?
  - Procesy adaptacyjne – co mogę zrobić?
  - Koło wpływu i koło zainteresowań
  - Metody pracy: Gra symulacyjna Giełda. Ćwiczenie „Koło wpływu”.

  Celem gry jest poddanie uczestników zmianom wewnętrznym –organizacyjnym i zewnętrznym – rynkowym. Omówienie gry idzie w kierunku wpływu, reakcji i adaptacji do zmian.

  ,,KTO ZABRAŁ MÓJ SER” – CZYLI HISTORIA O TYM, CZY MOŻLIWE JEST TO, BY STARE WRÓCIŁO
  - Analiza i autodiagnoza
  - gotowości do zmiany
  - energii zmiany
  - intuicji zmiany
  - Analiza SWOT
  - Metody pracy: Film, Test, Mapa „Gdzie jesteśmy?”, Indywidualny plan. Celem modułu szkoleniowego jest zidentyfikowanie poziomu gotowości, intuicji, energii zmiany oraz silnych stron i obszarów rozwoju a także szans i zagrożeń płynących ze zmiany.

  MOJA ROLA W ZMIANIE ORGANIZACYJNEJ
  - Zmiana rozpoczyna się od nas
  - Jakie są wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywujące ludzi do zmian
  - Zyski i koszty, a akceptacja zmian
  - Interpretacja zmian jako szansy, a nie zagrożenia – metoda przeramowania
  - Mini wykład, Ćwiczenie indywidualne, Ćwiczenie zespołowe. Celem modułu szkoleniowego jest wypracowanie sposobów przezwyciężania osobistych oporów.

  PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA
  - Zamknięcie procesu pracy.

  II DZIEŃ SZKOLENIA

  ROZPOCZĘCIE – NAWIĄZANIE DO POPRZEDNIEGO DNIA SZKOLENIA
  - Runda. Wzbudzenie motywacji do dalszych zajęć. Przypomnienie wiadomości nabytych w dniu poprzednim.

  KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA W ZMIANIE – RADZENIE SOBIE Z WŁASNYMI EMOCJAMI
  - „Kiedy jestem sfrustrowany, to…” – algorytm postępowania w przypadku pojawiającej się frustracji
  - Zmiany organizacyjne, a indywidualne cele i zadania
  - Proaktywność versus reaktywność
  - Dojrzewanie do zmiany – model ZGODA
  - Odpowiedzialność, zaangażowanie i koncentracja w zmianie
  - Mini wykład, Ćwiczenie „rozsypanka”, Ćwiczenie indywidualne. Celem modułu szkoleniowego jest uzmysłowienie roli zarządzania sobą w aspekcie radzenia sobie ze zmianą. Poznanie sposobów skutecznego działania w zmianie.

  TECHNIKI PRZEZWYCIĘŻANIA WŁASNEGO OPORU
  - Rozpoznawanie przejawów motywacji do pracy
  - Radzenie sobie ze stresem wywołanym zmianą (analiza sytuacji i techniki zaradcze)
  - Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego i metody jego przezwyciężania
  - Wypracowanie różnych strategii działania w sytuacji zmiany organizacyjnej
  - Metody pracy: Fragment filmu „Dzień Świra”, Kolaż, Ćwiczenie indywidualne, Ćwiczenie zespołowe, Check list. Celem modułu jest poznanie technik radzenia sobie ze stresem organizacyjnym

  KOMUNIKACJA – ROZMOWY ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI W PROCESIE ZMIAN
  - Otwarta komunikacja i odniesienie do problemu – okno Johari
  - Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań innych a wzajemne wspieranie się w procesie zmian
  - Otwarta komuniakcja – feedback, komunikat „Ja”
  - Rozmowa z przełożonym o własnych obawach co do wdrażanych zmian
  - Metody pracy: Mini wykład, scenki, ćwiczenie indywidualne. Celem modułu szkoleniowego jest poznanie i przećwiczenie narzędzi komunikacyjnych użytecznych w procesie zmian.

  TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE ZMIAN W ORGANIZACJI – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ
  - Zachodzące zmiany a konflikty w miejscu pracy
  - Jak uniknąć katastrofy – etapy reagowania na konflikt
  - Rozmowa mediacyjna
  - Metody pracy: Dyskusja kierowana i scenki. Celem modułu jest poznanie narzędzi reagowania na konflikt ze współpracownikami.

  XII PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
  - Podsumowanie szkolenia przez Trenera prowadzącego
  - Indywidualne Plany Działania – Indywidualny Program Zmiany
  - Ocena szkolenia przez uczestników (ankiety oceny szkolenia)
  - Wręczenie Dyplomów ukończenia szkolenia

 • Dyplom ukończenia szkolenia HILLWAY

 • Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników. W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

  Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

  Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

 • Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian skierowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie ze zmianami zachodzącymi w ich życiu prywatnym, jak i życiu zawodowym. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje osobiste związane z własną efektywnością. Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry managerskiej, specjalistów, którzy chcą podnieść swoją efektywność osobistą, sprawczość i motywację do działania w zmieniających się okolicznościach.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce