14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007-20013

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie wiedzy na temat:

  - skutecznego zarządzania projektem inwestycyjnym od etapu pomysłu do ogłoszenia przetargu na jego realizację,

  - komputerowego wspomagania wykorzystywanego do zarządzania projektem na przykładzie MS Project 2003

  - podstaw warunków kontraktowych FIDIC

  - podstawowych czynników warunkujących efektywną realizację inwestycji

 • Teoria i praktyka zarządzania projektem inwestycyjnym z fazie przedinwestycyjnej:
  - Stosowane pojęcia i definicje w zakresie zarządzania projektem (np. przedsięwzięcie, projekt, zadanie, grupa)
  - Cykl projektu (programowanie, identyfikacja, formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena końcowa projektu
  - Przykłady projektów zakończonych sukcesem i porażką - przyczyny, problemy i błędy w zarządzaniu projektem
  - Sprzeczności, zarządzanie sprzecznościami
  - Identyfikacja i analiza istniejących i przyszłych problemów inwestora
  - Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych,
  - Matryca logiczna projektu
  - Określenie rozwiązań wariantowych (wariantów realizacji) dla zidentyfikowanych problemów
  - Wstępne studium wykonalności jako podstawa do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu

  Ostateczne studium wykonalności jako uszczegółowienie techniczno-ekonomiczno-finansowe założeń projektu:
  - Analiza administracyjno-prawna, model realizacji przedsięwzięcia, ocena pozycji finansowej inwestora
  - Analiza techniczna projektu, uzasadnienie i opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych
  - Analiza alternatywnych wariantów na podstawie wstępnego studium wykonalności
  - Analiza finansowa, wskaźniki efektywności finansowej (dyskontowe i niedyskontowe), analiza i interpretacja wskaźników efektywności finansowej,
  - Analiza wrażliwości projektu
  - Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści oraz efektywności kosztowej)
  - Analiza odbioru i percepcji społecznej projektu, negocjacje i współpraca ze społeczeństwem jako warunek powodzenia projektu
  - Analiza niepewności i ryzyka, identyfikacja ryzyka, zarządzanie ryzykiem
  - Postępowanie i decyzje środowiskowe, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, NATURA 2000, raport o oddziaływaniu na środowisko, opiniowanie

  Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu:
  - Rodzaj przetargu, zamówienia publicznego
  - Ogólne zasady dla warunków kontraktowych FIDIC
  - Program funkcjonalno-użytkowy
  - Budowa kompletnej dokumentacji przetargowej
  - Ocena dokumentacji przetargowej, rola pomocy technicznej, konsultanta, najczęściej popełniane błędy, pułapki, konsultacje w NFOŚiGW

  Narzędzia wspomagające proces zarządzania i monitorowania projektu - MS Project 2003
  - Przedstawienie możliwości i metodologii zarządzania projektem w MS Project 2003
  - Sporządzenie prostego harmonogramu zarządzania dla typowego projektu komunalnego

 • dyplom ukończenia warsztatów

 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowe, ćwiczenia zespołowe, studia przypadku, dyskusje kierowane, burze mózgów itp.), dzięki temu grupa staje się aktywna, a poszczególne partie materiału są szybko przyswajane przez uczestników. Najważniejszym celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników nowych, praktycznych umiejętności, dlatego grupa często musi wykonywać samodzielnie powierzone jej zadanie. Uczestnicy szkoleń są zachęcani do zastosowywania omawianych rozwiązań w swojej codziennej pracy.

  Stałym punktem są miniwykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, będące wprowadzeniem do omawiane zagadnienia. Trenerzy są specjalistami w swojej dziedzinie o wieloletnim doświadczeniu. Materiały szkoleniowe są tak opracowywane (często w formie podręczników), aby uczestnicy szkoleń mogli powracać do nich jak do wartościowego źródła informacji na dany temat jeszcze długo po zakończeniu zajęć.

 • Pracownicy jednostek samorządu lokalnego, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów gospodarczych ubiegających się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, konsultanci oraz osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje.

 • 690 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • cena do uzgodnienia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • cena do uzgodnienia

Jacek Kawala

Tomasz Mazur

Szkolenia o podobnej tematyce