16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego - TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zainspirowanie i podniesienie poziomu wiedzy kadry o CC - poznanie praktycznego stosowania teorii ograniczeń (TOC) i zarządzania buforami w środowisku pracy pojedynczych i wielu projektów.
  • Postrzeganie w projektowej kulturze pracy zmienności, jako części „życia projektowego”, wymagającej zarządzania.
  • Redukcja w projektowej kulturze pracy przyczyn powstawania zmienności, jak niekontrolowana wielozadaniowość i spadek wydajności, tylko subiektywne szacowanie, brak zarządzanie wiedzą, brak standaryzacji, dominacja zachowań emocjonalnych w szacowaniu np. pesymizm/strach, walka o zasoby itd.
  • Zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonność, czas, koszt) dla właściwej interpretacji odchyleń budżetowych, jak i czasowych.
  • Podniesienie wydajności pracy i usprawnienie komunikacji.
  • Uruchomienie procesu dalszego zintegrowanego doskonalenia praktyk project management – praktyczny i ciągły lessons learned w zarządzaniu wiedzą.
  • Zrozumienie kontekstu-specyfiki otoczenia biznesowego firmy w odniesieniu do użycia CC w praktyce.
  • Redukcja kosztów zarządzania projektami.

 • Dzień 1/2

  1. Przyczyny powstanie obszaru wiedzy pt. project management (PM):
  • powody wyodrębnienia obszaru wiedzy - PM,
  • nie zawsze właściwa realizacja założeń, zrozumienia czym naprawdę jest projekt,
  • jak dalece „brand” metodyki są pomocne?

  2. Przyczyny powstawania zmienności w projektach i metody zarządzania:
  • czynnik ludzki i motywacje modyfikujące szacunki,
  • wielozadaniowość i zakłócenie wydajności,
  • walka o zasoby i sztuczne kreowanie wąskich gardeł,
  • syndrom studenta,
  • brak skutecznego zarządzania priorytetami,
  • bark standaryzacji pracy i zarządzania wiedza,
  • złożoność zależności między harmonogramami prac, innymi obowiązkami, a prawo Parkinsona,
  • co można zrobić aby zmienność była pod kontrolą, a estymacja bardzie wiarygodna – model opracowany na Tias Nimbas i Bradford School of Management.

  3. Metody harmonogramowania:
  • tak szybko, jak to możliwe (ASAP) i konsekwencje kreowania komfortu wczesnego startu,
  • tak późno, jak to możliwe (ALAP) i mylenie nowoczesnej metody harmonogramowania z efektem studenta,
  • harmonogramowanie dynamicznie kontra statyczne - tradycyjne, podejście pull kontra push. Co naprawdę znaczy mieć „perfekcyjnie oszacowany harmonogram”,
  • harmonogramowanie na punkt centralny,
  • metoda ścieżki krytycznej (CP), a metoda łańcucha krytycznego.

  4. TOC i warsztat z monitorowania wąskich gardeł:
  • co to jest wąskie gardło, ile ich jest?
  • przekolejkowanie pracy na wąskie gardło,
  • różnica między przeplanowaniem, a sterowaniem pracą, gdzie jest granica? Wykorzystanie wybranych technik Lean w pracy biurowej.

  Dzień 2/2

  1. Historia powstanie koncepcji Goldratt’a – CC i też jej konstruktywna krytyka:
  • założenie koncepcji CC,
  • dwa filary koncepcji – kolejkowanie pracy na wąskie gardła i zarządzanie buforami,
  • wykorzystanie tzw. efektu sztafety,
  • krytyka koncepcji – DanTrietsch,
  • wymagania do spełnienia dla skutecznego stosowanie CC w organizacji – kultura pracy, wsparcie techniczne, wdrożenie, otoczenie projektowe firmy (interesariusze).

  2. Rodzaje buforów i ich praktyczne metody kalkulacji i umiejscowienia w harmonogramach:
  • matematyczny model błędu w szacowaniu,
  • jak praktycznie i sprawnie w danej sytuacji oszacować bufor – określić margines błędu – PERT, Monte Carlo,
  • bufory – przeestymowania i również niedoszacowania,
  • bufor projektu, zasilający, zasobów.

  3. Kompletne użycie metody dla pojedynczych i portfolia projektów – ćwiczenia i warsztat.

  4. Wsparcie informatycznie w zarządzaniu CC – prezentacja.

  5. Podsumowanie końcowe szkolenia i krótkie przypomnienie treści zajęć, „follow-up”. Omówienie zasad realizacji dalszego wsparcia dla uczestników.

 • ukończenia szkolenia

 • Programy charakteryzują się wysoką dynamiką oraz interaktywnością. Użyte metody, to m.in. studium przypadku, dyskusje, symulacje, prezentacje oraz ćwiczenia w małych grupach. Zajęcia prowadzone są metodą coaching’u – trener zadaje pytania dotyczące opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Podejście do organizacji zajęć jest pragmatyczne – służy opanowaniu użycia konkretnych narzędzi. W punktach wymagających obliczeń- prezentowane są przykładowe funkcjonalności informatyczne. Ze względu na zamknięty charakter spotkania - ma ono również w sobie element doradczy, stąd trener oferuje wsparcie po spotkaniu.

  Materiały przygotowane są w charakterze „nadmiarowym”. Zapewnia to elastyczność i możliwość dynamicznego dostosowania się do potrzeb uczestników nawet w trakcie trwania zajęć. Dotyczy to zarówna dostępnych modułów tematycznych, jak i przygotowanych do użycia ćwiczeń.

  Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (tablet graficzny) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy. Po szkoleniu „wystawione” są one do pobrania z sieci internetowej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce