16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie wykładu teoretycznego z częścią praktyczną, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

  I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.
  Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  Przedstawienie głównych celów oraz agendy szkolenia.
  II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.
  Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
  Geneza zarządzania procesowego.
  Złote zasady Deminga.
  Definiowanie architektury procesów w organizacji.
  Zarządzanie procesami a strategia organizacji.
  Opracowanie zrównoważonej karty wyników.
  III. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.
  Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
  Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
  Rodzaje procesów i ich przebieg.
  Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
  Definiowanie celów biznesowych.
  IV. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.
  Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.
  Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000:2008, LEAN).
  Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
  Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
  V. PROCESY KREOWANIA WARTOŚCI.
  Procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.
  Procesy innowacyjne.
  Procesy regulacyjne i społeczne.
  Mapy strategiczne w środowiskach biznesowych.
  Przełożenie wartości biznesowych na mierzalne wyniki.
  VI. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.
  Projektowanie strumienia wartości.
  Doskonalenie strumienia wartości.
  Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Narzędzia ciągłego doskonalenia.
  Mapowanie docelowego stanu.
  VII. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.
  Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
  Działania w ramach zarządzania procesowego.
  Model przebiegu pracy.
  Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
  Etapy projektu doskonalenia procesów.
  Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
  Zarządzanie ryzykiem w procesach.
  Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
  VIII. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.
  Etapy wdrażania zarządzania procesowego.
  Architektura procesowa.
  Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.
  Model dojrzałości procesowej.
  IX. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.
  Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.
  Doskonalenie procesów – cykl PDCA.
  Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.
  Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).
  Standaryzacja procesu.
  X. MAPOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW.
  Wybór procesu i celu poprawy.
  Tworzenie zespołu poprawy procesu.
  Mapowanie procesu.
  Uproszczenie procesu.
  Formularz i zbieranie danych.
  Stabilność i zdolność procesu.
  Plan wdrożenia zmiany procesu.
  Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
  XI. ZAAWANSOWANE METODY MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN.
  Typy procesów w notacji BPMN.
  Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu.
  Elementy łączenia obiektów,
  Podprocesy i procesy równoległe.
  Role procesowe.
  Struktura modelu procesów biznesowych:
  Obszar modelowanej rzeczywistości.
  Dekompozycja procesów.
  Powiązania procesów z innymi elementami organizacji.
  Wzorce procesowe.
  XII. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO MODELOWANIA PROCESÓW.
  FlowCharter.
  MS Visio.
  XIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
  Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • -kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
  -pracownicy wszystkich szczebli zarządzania
  -osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

dr inż Martin Daliga

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Szkolenia o podobnej tematyce