32 Godzin, 4 Dni

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

14 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  1. Przedstawienie najnowszych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz sposobów wdrażania ich do praktyki.

  2. Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych działań (narzędzi) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Korzyści:

  1. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami

  w zakresie zarządzania ludźmi.

  2. Uczestnicy zdobędą wiedzę o nowoczesnych technikach wspomagania zarządzania:

   kadrami w skali całej firmy,

   poszczególnymi zespołami pracowniczymi,

   indywidualnymi pracownikami.

 • Zakres tematyczny:

  1. Najnowsze koncepcje zarządzania ludźmi w firmie – personel jako zasób strategiczny firmy.
  2. Sprzyjające i niesprzyjające uwarunkowania zarządzania kadrami w firmie
   zewnętrzne
   wewnętrzne
  3. Istota i kierunki zmian organizacyjnych w firmie, a kształtowanie nowej strategii i polityki kadrowej.
  4. Doskonalenie wykorzystania potencjału pracowników w zmieniających się warunkach działania firmy poprzez stosowanie metod i narzędzi:
  a) rekrutacji i selekcji pracowników:
   założenia systemu rekrutacji i selekcji,
   projektowanie wymogów i standardów kwalifikacyjnych,
   metody i techniki selekcji.
  b) motywowania i wynagradzania:
   uwarunkowania motywacji kadry kierowniczej i pracowników,
   zasady motywowania kadry kierowniczej i pracowników,
   motywowanie a kultura organizacyjna,
   motywacyjny system wynagradzania - określenie sposobów wynagradzania wysiłku, efektów i kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników.
  c) systemy oceny efektów pracy jako narzędzie zarządzania kadrami:
   cele i zasady funkcjonowania okresowych systemów ocen,
   korzyści z ich funkcjonowania,
   dobór kryteriów oceny,
   techniki przeprowadzania oceny,
   sposoby wiązania wyników oceny z innymi podstrategiami przedsiębiorstwa (systemami motywowania, szkolenia, awansowania itp.)
  d) szkolenia i doskonalenie:
   rozpoznawanie potrzeb - metody i narzędzia,
   planowanie praktyki szkoleniowej i ocena efektów,
   najnowsze praktyczne metody doskonalenia pracowników w miejscu pracy – on-the-job training, coaching, mentoring.
  e) kierowanie zespołem pracowniczym:
   rola i znaczenie zespołu w firmie,
   uwarunkowania tworzenia zespołu,
   ustalanie priorytetów indywidualnych i zespołowych.
  4. Zakres, zadania i metody współpracy służb personalnych i kierowników liniowych w zarządzaniu ludźmi.
  5. Wybrane prawne aspekty zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie.

 • Zaświadczenia

 • Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach zespołowych daje uczestnikom możliwość obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności zespołu, poznania własnego stylu pracy w zespole i kierowania zespołem. Analiza kwestionariuszy samooceny pozwala precyzyjnie określić własne mocne i słabe strony w pracy zespołowej oraz swój preferowany styl przewodzenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

 • Profil uczestnika:

  Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz kadr zakładowych organizacji związkowych.

 • 3500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

 • 14000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

Szkolenia o podobnej tematyce