0 Godzin, 0 Dni

Zarządzanie personelem

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania.  * Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej.  * Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji.  * Pokazanie jak może wzrosnąć efektywności pracy zespołu dzięki odpowiednio przeprowadzanym i moderowanym technikom pracy grupowej..  * Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze.  * Poznanie zasad profesjonalnego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników.  * Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia krótkich szkoleń i prezentacji  * Poznanie technik wspomagających indywidualny rozwój pracowników.  * Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniające

 • 1. BUDOWANIE ZESPOŁÓW

  * Cele:
  o Identyfikacja mocnych i słabych stron zespołów.
  o Uświadomienie zalet i wad pracy grupowej.
  o Uświadomienie mechanizmu synergii dzięki technikom pracy grupowej.
  o Pokazanie tworzenia ról w zespole.

  * Program:
  o Podstawowe uwarunkowania działania zespołu.
  o Wpływ stylu kierowania na pracę zespołu.
  o Techniki prac zespołowych
  o Zalety i wady pracy zespołowej
  o Etapy grupowego rozwiązywania problemów
  o Sposoby konstruowania skutecznych zespołów
  o Rozwiązywanie konfliktów

  * Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:
  o rozróżniać style kierowania i ich wpływ na pracę ludzi ;
  o budować skuteczne zespoły,
  o rozróżniać poszczególne role w grupie;
  o rozwiązywać problemy wewnętrzne


  2. STRATEGIA PERSONALNA.

  * Cele:
  o Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania.
  o Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej.
  o Poznanie zasad identyfikacji istniejącej w firmie polityki personalnej.
  o Przeanalizowanie zadań realizowanych w obrębie funkcji personalnej pod kątem outsourcingu.
  o Uświadomienie konieczności transformacji HR w kontekście potrzeb biznesowych.
  o Przeanalizowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.
  o Zidentyfikowanie potencjalnych działań kadrowych.
  o Wprowadzenie pojęcia kompetencji.
  o Analiza systemu oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej.
  o Przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym.

  * Program:
  o Pojęcia związane z Zarządzaniem Zespołem
  o Tworzenie polityki personalnej w firmie
  o Zasady Strategii Personalnej
  o Relacje między polityką a strategią i celami
  o Potrzeby Firmy a działania personalne
  o Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa
  o Analiza potencjalnych działań kadrowych
  o Zarządzanie kompetencjami

  * Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:
  o Określić politykę personalną własnej firmy,
  o Określić sposób wypełniania przez dział personalny polityki personalnej,
  o Przeprowadzić analizę głównych obszarów przedsiębiorstwa i potencjalnych działań kadrowych,
  o Przygotować kierowników do opracowania działań personalnych w firmie.


  3. SPRAWNA KOMUNIKACJA

  * Cele:
  o Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji.
  o Poznanie i zrozumienie praw rządzących skuteczną komunikacją.
  o Poprawienie efektywności prowadzenia rozmów.
  o Nauczenie aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej (feedback)
  o Poznanie najczęściej występujących barier w komunikacji
  o Przemodelowanie nawiązywania kontaktu z rozmówcą na sposób otwarty i pozytywny.

  * Program:
  o Główne pojęcia z zakresu komunikowania się,
  o Pętla komunkacyjna0schemat (nadawca ? komunikat - odbiorca)
  o Komunikowanie się w przedsiębiorstwie
  o Wpływ jakości komunikacji na sposób obsługiwania Klienta
  o Werbalna i niewerbalna płaszczyzna komunikowania (A. Mehrabian)
  o Uwarunkowania komunikacyjne:
  o - Bariery i ułatwienia,
  o - Nastawienie i kontekst,
  o - Sformułowania pozytywne,
  o - Informacja zwrotna jako pomoc w motywowaniu,
  o - Metaprogramy - cele - problemy

  * Po zajęciach uczestnicy powinni umieć:
  o Korzystać z narzędzi komunikacji interpersonalnej w praktyce;
  o Udzielać informacji zwrotnych i parafrazować wypowiedzi,
  o Rozpoznawać bariery komunikacyjnie i umiejętnie je przekraczać,
  o Spójnie przekazywać informacje poprzez wykorzystanie mowy werbalnej i niewerbalnej,
  o Umiejętnie żonglować wypowiedziami.


  4. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ (opcja)

  * Cele szczegółowe:
  o Poznanie zasad profesjonalnego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników.
  o Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników.
  o Poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników
  o Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia krótkich szkoleń i prezentacji
  o Poznanie technik wspomagających indywidualny rozwój pracowników.

  * Program:
  o Szkolenia w realizacji strategii personalnej
  o Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  o Planowanie i budżetowanie szkoleń
  o Firma zewnętrzna, trener samodzielny a własne siły wewnętrzne
  o Coaching i mentoring ? sposoby wspierania rozwoju
  o Ocena i ewaluacja szkoleń

  * Po zajęciach uczestnicy powinni umieć:
  o Analizować potrzeby szkoleniowe firmy;
  o Planować i konstruować kosztowo szkolenia,
  o Wyszukiwać i weryfikować realizatorów szkoleń,
  o Dokonywać oceny szkoleń,
  o Przygotować i przeprowadzić krótką prezentację i szkolenie.  5. ZATRUDNIANIE

  * Cele:
  o Zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze w kolejności:
  o - Badania potrzeb organizacji
  o - Wyboru metody doboru kandydatów
  o - Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej.
  o - Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe m.in. testy, ?Próbki pracy? i AC.
  o - Poznanie możliwości Internetu w rekrutacji.

  * Program:
  o Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników
  o Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji
  o Rekrutacja przez Internet
  o Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
  o Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  o Czynności dodatkowe
  o Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
  o Strategia wynagrodzeń.

  * Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:
  o Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracować profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej,wykorzystać Internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.  6. ODCHODZENIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

  * Cele:
  o Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, praktyką prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, zwalniającej, informowania zespołu o odejściu (zwolnieniu).
  o Określenie negatywnych skutków zwolnień.
  o Sposoby pomagania (outplacement)

  * Program:
  o Negatywne skutki dla firmy i dla pracownika
  o Przesunięcia, degradacje pracowników
  o Powody odejścia- zwolnienia
  o Plan zwalniania
  o Wina pracownika- rozmowa ostrzegawcza, rozmowa zwalniająca
  o Odejście dobrowolne- w poszukiwaniu innych warunków
  o Zwolnienia z winy firmy- np. w wyniku reorganizacji ?outplacement, lub likwidacji-rekompensaty,
  o Dokumenty niezbędne przy zwalnianiu
  o Informacja dla załogi

  * Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:
  o Opracować dla swojej firmy ogólną procedurę rozstawania się z pracownikami, zaczynając od prowadzenia rozmowy ostrzegawczej do rozmowy zwalniającej.
  o Przygotowywać i podać informację dla zespołu.
  o Przygotować kierowników do zwolnień.

 • tak

 • * Kadra Menedżerska  * Zespoły HR  * Właściciele MSP

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

* Pedagog - absolwent pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego* Handlowiec - zajmował się sprzedażą bezpośrednią produktów szybko rotujących, sprzedażą powierzchni reklamowych w katalogach, oraz wymianą informacji gospodarczej, a także sprzedażą usług edukacyjnych* Menedżer - zarządzał zespołami handlowymi obsługującymi klientów instytucjonalnych w dystrybucji i w usługach. Kierował także oddziałem ogólnopolskiej spółki edukacyjnej* Negocjator - prowadził negocjacje handlowe dotyczące realizacji usług z firmami, urzędami i z administracją samorządową. Negocjował także warunki kontraktów dotyczących finansowania działalności firm* Doradca personalny - w oparciu o metodę Thomas i Insights prowadził rekrutację personelu handlowego dla klientów zewnętrznych we własnej spółce* Trener - od 1994 roku prowadzi szkolenia przede wszystkim z zakresu negocjacji oraz obsługi klienta, sprzedaży i kierowania zespołami handlowymi

Szkolenia o podobnej tematyce