16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHEM DOSTAW.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W procesie planowania logistycznego i przepływu materiałów w pełnym łańcuchu dostaw, należy powiązać wiele obszarów planowania składających się na uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia produktów i ich dystrybucji na docelowy rynek oraz podporządkować decyzje planistyczne celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku.

  Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy zarządzania logistyką i operacjami w łańcuchu dostaw w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i spedycji, dystrybucji i obsługi sprzedaży – obejmuje metody planowania i organizacji pracy, procedury i zasady podejmowania decyzji, zależności obliczeniowe, narzędzia i systemy informatyczne. Omawiane są przypadki wielu obszarów działań logistycznych różnych sektorów gospodarki, rozwiązania organizacyjne, wykonywane są przykłady obliczeń oraz wiele ćwiczeń rachunkowych.

  Szerokie spektrum wymagań wiedzy i kwalifikacji sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów i specjalistów ds. logistyki i łańcuchów dostaw, potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania roli i znaczenia procesów w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw produktu.

  Poszukiwani są fachowcy, którzy potrafią skoordynować procesy biznesowe i operacyjne przedsiębiorstwa w celu efektywnej, sprawnej, skutecznej i elastycznej reakcji na potrzeby klienta, konkurencyjności produktu i realizacji celów własnej firmy.

 • 1. LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA.

  - Zakres zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.
  - Systemowe powiązanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.
  - Integracja przepływów produktowych, informacyjnych i finansowych.
  - Koordynacja logistyczna współpracy w łańcuchu dostaw.
  - Procesy logistyczne w łańcuchu dostaw.
  - Standardy, systemy automatycznej identyfikacji, systemy klasy ERP, SCM, APS/APO, portale internetowe, katalogi elektroniczne, Elektroniczna wymiana danych – EDI w łańcuchu dostaw.
  - Wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na osiąganie przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dla klienta.
  - Wpływ zarządzanie logistyką na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

  2. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.

  A. Zintegrowane zarządzanie procesami i systemem logistycznym przedsiębiorstwa.

  - Czas dostarczania, czas realizacji zamówienia i czas reakcji.
  - Konkurencja czasem, kompresja czasu.
  - Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia.
  - Cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne.
  - Tworzenie planów i harmonogramów działań łańcuchów dostaw.
  - Bilansowanie zadań i obciążenia zasobów.
  - Operator logistyczny w łańcuchu dostaw (outsourcing) - third party i fourth party logistics.
  - Analiza wyników operacyjnych działania łańcucha – wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych.
  - Analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna.
  - Ocena wskaźnikowa podsystemów logistyki w łańcuchu dostaw.

  B. Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem.

  - Proces zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
  - Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
  - Struktura organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności, uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem.
  - Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa.
  - Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
  - Proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
  - Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
  - Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych, specyfikacja materiałowa.
  - Negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i okresowej oceny dostawców.
  - Kontrakt zaopatrzeniowy.

  C. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

  - Analiza potrzeb/zużycia. Histogram zużycia i analiza parametrów potrzeb gospodarczych – średnia, odchylenie standardowe, poziom obsługi, czas realizacji zamówienia, trend i sezonowość zużycia.
  - Metody i systemy zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa.
  - Ekonomiczna wielkość i częstość zamawiania.
  - Wielkość zamówienia dla stabilnych i zmiennych potrzeb.
  - Analiza kosztów uzupełnienia i utrzymania zapasów.
  - Analiza pokrycia i stała pokrycia.
  - Analiza sieciowa i rozmieszczenie zapasów.
  - Pomiar wyników zarządzania zapasami.

  D. Zarządzanie magazynem i gospodarka materiałową

  - Podatność magazynowa ładunku, infrastruktura magazynowa i plany jej rozmieszczenia
  - Organizacja magazynu i charakterystyka stref magazynowych.
  - Organizacja pracy w magazynie i charakterystyka procesów i operacji magazynowych w strefach: przyjęcia i składowania, kompletacji i wydania z magazynu.
  - System informacyjny magazynu. Dokumenty i ewidencja obrotu magazynowego. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem klasy WMS.
  - Wymiarowanie i projektowanie magazynu.
  - Koszty w gospodarce magazynowej. Analiza wskaźnikowa operacyjna i ekonomiczna systemu magazynowego.

  E. Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów.

  - Otoczenie zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym, taktycznym i operatywnym.
  - Plan sprzedaży i produkcji (Plan S&OP). Relacje planowania produkcji z planowaniem zasobów i potencjału przedsiębiorstwa.
  - Główny harmonogram produkcji (MPS). Metody opracowania harmonogramu produkcji. Powiązania informacyjne z zarządzaniem popytem w przedsiębiorstwie i planowaniem dystrybucji. Plan spływu wyrobów gotowych. Planowanie partii produkcyjnej.
  - Planowanie potrzeb materiałowych. Marszruta produkcyjna i struktura wyrobu – rachunek materiałowy.
  - Sterowanie przepływem produkcji. Normatywy produkcyjne. Zasady priorytetów w sterowaniu produkcją. Dokumenty produkcyjne.
  - Zarządzanie potencjałem produkcyjnym, planowanie obciążenia maszyn i urządzeń, planowanie procesów obsługowych.

  F. Zarządzanie dystrybucją i transportem.

  - Planowanie kanałów dystrybucji na rynek, racjonalizacja metod dystrybucji i poziomu obsługi klienta.
  - Analiza potrzeb pokrycia dostaw, planowanie lokalizacji zapasów w dystrybucji.
  - Koordynacja współpracy ze sprzedażą i produkcją.
  - Planowanie potrzeb i zasobów dystrybucji (DRP I, DRP II),
  - Analiza potrzeb przewozowych, planowanie dostaw,
  - Planowanie floty transportowej, outsourcing w transporcie.
  - Metody planowania tras, ładunku i środka transportu.
  - Harmonogramowanie w transporcie, planowanie wykorzystania.
  - Analiza kosztów i wyników dystrybucji, analiza wskaźnikowa, raportowanie.

  3. ANALIZA WYNIKÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW ANALIZA KOSZTÓW LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA.
  - Logistyka i łańcuch dostaw - centrum kosztów czy centrum zysków.
  - Controlling logistyki i system mierników logistycznych.
  - Wpływ logistyki i procesów łańcucha dostaw na wyniki przedsiębiorstwa.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • - analiza przypadków praktycznychpołączona z metodami i formułami obliczeniowymi,
  - analizy,
  - ćwiczenia i rozwiązywanie problemów,
  - forum decyzyjne.

 • SZKOLENIE JEST KIEROWANE DO:

  - kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionie logistyki lub w pionie operacyjnym,
  - specjalistów, planistów i analityków łańcuchów i sieci dostaw,
  - kierowników, specjalistów i planistów poszczególnych obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa:
  - zakupy i zaopatrzenie,
  - gospodarka materiałowa i zapasy,
  - planowanie produkcji i przepływów materiałów,
  - magazyn i gospodarka magazynowa,
  - transport i spedycja,
  - sprzedaż i dystrybucja,
  - controlling operacyjny, controlling logistyki, optymalizacja i efektywność procesów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Wykonawca projektów m.in.: dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.

Szkolenia o podobnej tematyce