16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Warszawa Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników
  • opanowanie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw, jak i zasad pomiaru elastyczności,
  • zrozumienie techniki MRP i wybranych narzędzi wchodzących w jego skład np. DRP (Distribution Requirements Planning),
  • poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID,
  • zasady ustalania stanów magazynowych np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory),
  • poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw,
  • poznanie zasad zarządzania łańcuchem dostaw na zasadach Pull,
  • prowadzenie analizy procesowej i identyfikacja siedmiu źródeł strat w łańcuchu dostaw - strat stojących na drodze do Pull (przykłady),
  • zrozumienie wdrożenia i prowadzenia Balance Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla pomiaru efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw,
  • opanowanie podstaw prowadzenia rachunku kosztów działań (metoda ABC) - zalety dla optymalizacji kosztów,
  • zrozumienie zasad użycia metody SCORR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i analizy procesów logistycznych ABCD Oliver Wight.

 • Dzień I

  1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami,
  • wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego,
  • "zanim zmienisz - zmierz",
  • cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału,
  • "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
  • zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
  • zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw - jak burzyć "mury".

  2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
  • zakres wskaźników logistycznych/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak. Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi,
  • tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności,
  • jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
  • popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu,
  • wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP,
  • wskaźnik P/D i sens planowania popytu - granica między Push a Pull.

  3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw:
  • trzy główne strategie produkcyjne,
  • Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie z strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat),
  • klasyfikacja procesów wytwórczych,
  • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.

  4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:
  • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
  • planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami,
  • popyt utracony,
  • bazy CRM (Customer Relationship Management),
  • horyzont planistyczny,
  • plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
  • przedstawienie relacji MPS - FAS,
  • planowanie potrzeb materiałowych - MRP.

  5. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie "Beer Game" - na drodze do Pull:
  • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
  • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
  • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
  • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

  Dzień II

  1. Prezentacja wyników Beer Game:
  • dyskusja nad błędami w integracji łańcucha dostaw. Co uczynić dla podniesienia poziomu elastyczności?
  • zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

  2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
  • metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC,
  • zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania),
  • przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).

  3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
  • podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
  • zapasy w procesie produkcyjnym i w dystrybucji,
  • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia - sezonowość,
  • poziom obsługi klienta,
  • ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych,
  • PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych,
  • klasyfikacja ABC stanów magazynowych,
  • klasyfikacja XYZ stanów magazynowych,
  • zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego,
  • modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności, metoda Wagnera - Withina,
  • określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP,
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • metody składowania zapasów i kompletacji,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store". Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID,
  • zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.

  4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
  • użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
  • analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).

  5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
  • historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
  • twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS. Przyczyny powstania TPS,
  • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
  • identyfikacja strat,
  • co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
  • redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych, produkcji w toku,
  • definicja KAIZEN i reguły postępowania:
  • dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
  • właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.

  6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów, przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing):
  Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. "cost reduction":
  • ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
  • prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

 • ukończenia szkolenia

 • • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
  • w ponad 90% przypadków stosowanie przykładów "nieksiążkowych",
  • oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia i gry symulacyjne,
  • wykorzystywanie do obliczeń dedykowanych narzędzi.

 • • kierownictwo przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych (obszary logistyczne np. sprzedaż, zakupy, produkcja),
  • logistycy, kierownicy produkcji, planiści, zaopatrzeniowcy, magazynierzy,
  • pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
  • liderzy zmian - prowadzenie projektów zmian w obszarach łańcucha dostaw np. implementacja ERP, Balanced Scorecard, RFID, VMI,reorganizacja magazynu, zarządzanie kontaktami z klientem/poddostawcą,
  • kontrolerzy - operowanie wskaźnikami logistycznymi i finansowymi.

 • 1 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce