18 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie kompetencjami - zasady tworzenia jednorodnego systemu opartego na kompetencjach, wspierającego procesy rekrutacji, adaptacji, oceny, rozwoju i szkoleń pracowników

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • •Poznanie praktycznego sposobu prowadzenia polityki personalnej opartego na zarządzaniu kompetencjami, gdzie pojęcie kompetencji staje się punktem wyjścia i ogniwem łączącym działania z różnych zakresów tej polityki.

  •Poznanie zasad praktycznego wykorzystania kompetencji pracownika przy:

  oRekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.

  oOcenie okresu adaptacji nowozatrudnionych pracowników.

  oPlanowaniu indywidualnego rozwoju pracowników opartego na programie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

  oOcenie okresowej pracowników.

  oKształtowaniu w pracownikach postaw, którymi charakteryzuje się celowo modelowana kultura organizacyjna firmy.

  oOkreśleniu właściwych standardów pracy na stanowisku.

  oPrzygotowywaniu pracowników do bieżących i przyszłych zadań.

  •Poznanie możliwości:

  oZwiększania wartości spółki poprzez wzrost wartości zasobów pracowniczych i zwiększanie poziomu satysfakcji pracowników.

  oZwiększenia efektywności nakładów firmy poniesionych na szkolenia pracowników.

  oPrzemiany firmy w organizację stale uczącą się, w której pracownicy rozwijają swoje umiejętności w kierunku pożądanych przez zarządy tych firm zmian.

  oWykorzystania kompetencji do wsparcia procesu zarządzania przez cele w organizacji.

  •Poznanie praktycznego sposobu budowania i wdrożenia Księgi Kompetencji w firmie na podstawie konkretnych wdrożeń w innych organizacjach.

  •Możliwość znalezienia rozwiązań rzeczywistych problemów, na jakie mogą natrafić uczestnicy warsztatów w swoich organizacjach podczas wdrażania systemu zarządzania kompetencjami.

 • 1.Pojęcie kompetencji i ich znaczenie dla organizacji
  •Rodzaje kompetencji
  •Angażowanie menedżerów i kierowników w rozwój systemu zarządzania kompetencjami poprzez pryzmat korzyści dla nich jako osób zarządzających zespołami pracowniczymi i odpowiedzialnych za realizację celów strategicznych firmy.

  2.Zarządzanie kompetencjami jako system łączący wszystkie elementy funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  •Rekrutacji i selekcji
  •Adaptacji na nowym stanowisku
  •Systemu wynagradzania i premiowania
  •Oceny efektów pracy pracownika
  •Rozwoju i szkoleń

  3.Etapy procesu definiowania kompetencji
  •Zbieranie informacji
  •Definiowanie kryteriów
  •Wybór grupy pilotażowej
  •Opracowanie modelu zarządzania kompetencjami – określenie obszarów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które będą objęte kompetencjami

  4.Ocena kompetencji – możliwe, praktyczne rozwiązania

  5.Księgi Kompetencji i jej znaczenie dla kultury organizacyjnej spółki
  •Menedżerskie podejście do kultury organizacyjnej

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej - uczestnicy nieustannie będą mobilizowani do aktywności indywidualnej oraz zespołowej, poprzez różnorodne formy prowadzenia zajęć:

  •mini wykładów

  •dyskusji w małych grupach

  •zadań grupowych

  •ćwiczenia określonych umiejętności w parach bądź małych grupach

  •omówień ćwiczeń i pracy na bezpośrednim doświadczeniu uczestników:

  oomawiany jest motyw przewodni ćwiczenia

  oanalizowane są podobieństwa przebiegu ćwiczenia, sposobu jego wykonania, itd. do życia zawodowego

  oformułowane są wnioski na przyszłość wynikające z ćwiczenia

  •pracy z arkuszami roboczymi

  •odgrywanie scenek zaczerpniętych z realnej pracy

  •nagrań kamerą wideo  W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję weryfikować posiadane umiejętności, poprzez odwoływanie się do osobistych doświadczeń.

  Kolejność ćwiczeń (struktura szkolenia) będzie miała na celu umożliwienie uczestnikom wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w każdym kolejnym zadaniu. Dzięki temu możliwe będzie stopniowe pogłębianie poziomu analizy problemów i zachowań. Takie podejście gwarantuje możliwość eliminowania niepożądanych wzorców zachowań przy jednoczesnym wzmacnianiu pozytywnych.

  Zakończenie i podsumowanie szkolenia odbywa się zawsze poprzez:

  •Krótkie przypomnienie wszystkich zagadnień przerabianych w trakcie szkolenia.

  •Ćwiczenie zamykające „Most w przyszłość” – Jak wykorzystam zdobytą wiedzę i umiejętności w mojej codziennej pracy? – wypracowanie metody wdrażania nabytych umiejętności.

 • Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz pracowników komórek kadrowych i personalnych firm, którzy odpowiedzialni są za ujednolicenie i rozbudowanie funkcji z zakresu zarządzania podległymi pracownikami czy zasobami ludzkimi w całej firmie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magdalena Rybarczyk-Dominas

Monika Borowicz

Szkolenia o podobnej tematyce