3 Godzin, 24 Dni

Zarządzanie holdingiem metody tworzenia, planowanie i funkcjonowanie

8,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników z charakterystyką holdingu jako nowoczesnej formy organizacyjnej. Uświadomienie jego roli w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, przystosowujących się do nowych warunków wolnorynkowych na rynku europejskim. Celem szkolenie jest przedstawienie metodyki projektowania struktur i zarządzania grupami kapitałowymi.  Na szkoleniu omówione zostaną następujące elementy:

  · Pojęcie holdingu

  · organizacja holdingu i rodzaje struktur holdingowych

  · uwarunkowania formalno-prawne holdingu w kraju

  · proces tworzenia struktury holdingowej

  · system zarządzania

  · system informacyjny

  · aspekty zarządzania finansami: problematyka konsolidacji sprawozdań finansowych holdingów

 • PROGRAM BAZOWY - program szkolenia zamkniętego jest propozycją wstępną. Indywidualny program wraz z pełnym scenariuszem szkolenia sporządzany jest po analizie potrzeb Firmy Klienta, bądź też na podstawie sugestii Klienta.
  BLOK I. ASPEKTY ORGANIZACYJNE
  1. Istota Holdingu
  § holding - przedsiębiorstwo sieciowe
  § atrybuty holdingu
  § uczestnictwo holdingowe
  § spółka naczelna i spółki zależne
  § organizacja holdingu: dokumenty regulujące zasady tworzenia i funkcjonowania holdingów (dokumenty związane z przekształcaniem strukturalno-własnościowych, umowy regulujące transfer mienia spółki holdingowej dokumentacja ekonomiczno-finansowa)
  § holding w regulacjach prawnych na świecie
  § holding w regulacjach prawnych w Polsce
  2. Przyczyny powstawania holdingów
  § ekspansja na nowe rynki
  § pozyskanie nowych grup klientów lub rozszerzenie ich dotychczasowego grona
  § dywersyfikacja działalności
  § zdobycia nowych rynków zbytu
  § zdobycie nowych technologii
  § inwestowanie środków pieniężnych w lokaty kapitałowe w obcych podmiotach gospodarczych
  § opanowanie rynku, na którym działa przedsiębiorstwo
  § ucieczka przed płaceniem podatków od zrealizowanych dochodów
  § zwiększenie efektywności zarządzania zasobami finansowo-rzeczowymi
  § poprawa skuteczności kierowania zasobami ludzkimi
  3. Formy holdingów w gospodarce
  § podział ogólny: horyzontalny (podmioty prowadzące działalność w tej samej dziedzinie), wertykalny (rafineria i podmioty prowadzące stacje benzynowe), diagonalny (podmioty należące do różnych gałęzi gospodarki)
  § podział w oparciu o kryterium podmiotowe i przedmiotowe: podmiotowo jednolity, przedmiotowo jednolity, mieszany podmiotowy
  § podział w zależności od zasięgu struktury holdingowej: krajowy, zagraniczny, międzynarodowy
  § podział w oparciu o formę organizacyjno-prawną: kierowniczy, finansowy, kapitałowy
  4. System zarządzania holdingiem
  § zarządzanie strategiczne w holdingu
  § obszary strategiczne w holdingu
  § efekty synergii oraz symetria potencjałów i uprawnień podmiotów holdingu
  § formalizacja procesu zarządzania podmiotami holdingu
  § centralizacja konta decentralizacja
  § koordynacja podmiotów holdingu
  § kompetencje spółki naczelnej
  5. Kompetencje spółki naczelnej
  § obszary aktywności spółki naczelnej
  § ramowy zakres koniecznych funkcji
  § segmentacja ról w spółce naczelnej
  § problem wyboru formy zarządu
  § rada holdingu, komitety itp.
  § regulamin funkcjonowania rady holdingu
  6. System informacyjny holdingu
  § istota systemu informacyjnego
  § struktura systemu informacyjnego
  § identyfikacja źródeł informacji
  § powiązanie źródeł informacji
  § kanały przepływu informacji
  § narzędzia systemu informacyjnego
  7. Proces tworzenia struktury holdingowej
  § metody projektowania modeli organizacyjnych w aspekcie tworzenia holdingu
  § ograniczenia modelowania
  § główne błędy rozwiązań modelowych
  § modelowanie optymalne
  § centra strategiczno-decyzyjne (prezes zarządu -- dyrektor generalny, centrum finansów, centrum marketingu i PR, centrum zasobów personalnych i administracji, centrum prognoz, inwestycji i rozwoju, centrum nadzoru właścicielskiego, centrum zarządzania majątkiem)
  8. Zalety i wady holdingu
  § własna, odrębna osobowość prawna podmiotów holdingu
  § możliwość prowadzenia skonsolidowanego zarządzania
  § połączenie rozmiaru, siły i odporności na zmiany w otoczeniu
  § możliwość stworzenia własnego zaplecza surowcowego, własnej sieci sprzedaży itp.
  § możliwość wzajemnego finansowania działalności poszczególnych podmiotów
  § możliwość „odchudzania” administracji
  § możliwość skonsolidowanego opodatkowania
  § problemy z obiegiem informacji
  § możliwość nadmiernego wpływania na podmioty zależne przez podmiot nadrzędny
  § możliwość wystąpienia dużych rozbieżności w realizacji strategii
  9. Przykłady tworzenia i funkcjonowania holdingów w Polsce
  § sposoby powstawania holdingów: wydzielenie przedsiębiorstwa, łączenie przedsiębiorstw, przekształcenie przedsiębiorstw wielozakładowych
  § przykłady holdingów

  BLOK I. ASPEKTY FINANSOWE HOLDINGÓW
  10. Kapitału a efektywne zarządzanie
  § czynniki wpływające na poprawę efektywności holdingu
  § instrumenty zarządzania w spółce holdingowej
  § holding w systemach podatkowych i uwarunkowania polskie
  § ceny wewnętrzne a regulacje prawne
  § finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej
  11. Wycena inwestycji w aktywa finansowe i prezentacja informacji o posiadanych udziałach przez inwestora
  § metody prezentacji informacji o posiadanych udziałach przez inwestora
  § metoda kosztowa jako podstawowa metoda wyceny inwestycji finansowych
  § metoda praw własności (equity method)
  § kryteria wyboru metody rozliczania połączeń
  § metoda łączenia udziałów
  § metoda nabycia
  12. Konsolidacja i jej znaczenie dla formowania wyniku finansowego grupy kapitałowej
  § zagadnienia konsolidacji jako główny element rachunkowości holdingu
  § rodzaje jednostek powiązanych
  § koncepcje sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  § metoda konsolidacji pełnej
  § metoda konsolidacji proporcjonalnej
  § metoda praw własności
  13. Podsumowanie

 • TAK

 • Wszystkie szkolenia mają charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń oraz wykładów, a także w oparciu konkretne przykłady z Firmy Klienta.

 • Szkolenie kierowane jest do: kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, służb i jednostek zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania, głównych księgowych i pracowników działów finansowych, oraz konsultantów i doradców oraz biznesmenów tworzących nowe struktury powstających podmiotów gospodarczych.

 • 8 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • W cenę wliczone są: § przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych § przeprowadzenie szkolenia § materiały szkoleniowe (wydruk + CD) § certyfikaty ukończenia szkolenia § bezpłatne szablony wybranych narzędzi do analizy § 10 godz. konsultacji w zakresie tematycznym szkolenia po jego zakończeniu § 10% na kolejne usługi firmy Simple Solution Koszty wynajmu pomieszczeń dla potrzeb szkolenia, cateringu i ewentualnych noclegów dla uczestników oraz trenerów, oraz kosztów przejazdu dla uczestników i trenerów ponosi zamawiający szkolenie.

 • 8 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • W cenę wliczone są: § przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych § przeprowadzenie szkolenia § materiały szkoleniowe (wydruk + CD) § certyfikaty ukończenia szkolenia § bezpłatne szablony wybranych narzędzi do analizy § 10 godz. konsultacji w zakresie tematycznym szkolenia po jego zakończeniu § 10% na kolejne usługi firmy Simple Solution Koszty wynajmu pomieszczeń dla potrzeb szkolenia, cateringu i ewentualnych noclegów dla uczestników oraz trenerów, oraz kosztów przejazdu dla uczestników i trenerów ponosi zamawiający szkolenie.

dr Beata Kozyra

Właściciel i dyrektor firmy doradczej Simple Solution. Przez 12 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w kilku firmach z różnych branż, gdzie tworzyła i wdrażała strategie i pracowała z dużymi zespołami. Od ponad 10 lat jest również konsultantem i trenerem, specjalizującym się w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, oraz w dziedzinie efektywnej komunikacji oraz przywództwa i zarządzania zespołem. Dzięki doktoratowi łączy z powodzeniem wiedzę teoretyczną oraz dydaktykę z wieloletnim praktycznym doświadczeniem biznesowym. Jest autorką książki: Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia oraz wielu publikacji z zakresu swoich specjalizacji. Pasjonuje mnie moja praca. Lubię robić zdjęcia, aby potem oglądając je móc przypomnieć sobie moje wrażenia. Nurkowanie i jazda konna mnie odprężają. Biegam dla zdrowia, ale i dlatego, że wtedy przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Czytam książki, bo w ten sposób mogę zobaczyć świat oczami innych. Staram się podróżować, by chłonąć i zapamiętywać krajobrazy i ludzi do których często wracam pamięcią. Stale poszukuję czegoś nowego, co mnie zainspiruje, chociaż nie porzucam wcześniejszych zainteresowań. Staram się każdego dnia optymistycznie spojrzeć na świat i przeżyć go jak najlepiej. Jestem otwarta i stale się uczę. „Kolekcjonuję” wiedzę i wrażenia. Lubię poszaleć na koncertach rockowych i delektować się muzyką klasyczną. Lubię jeździć dobrym autem i spacerować godzinami po pustym lesie. Uwielbiam nieprzewidywalność burzy, otchłań pustyni, bezkres morza i groźny majestat gór. I wierzę, że jest jeszcze wiele rzeczy, które polubię.

Piotr Kociołek

Szkolenia o podobnej tematyce