7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA - warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych - Human Skills

Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
  Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera)
  Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Prawidłowego określania i planowania celów.
  Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
  Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania sobą w czasie.
  Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
  Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Maksymalizacją własnej efektywności.
  Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 MODUŁ I. Efektywność zarządzania czasem.

  Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
  Błędy w zarządzaniu czasem.
  Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
  Reguły efektywności wg Briana Tracy.
  11:00 – 11: 10 Przerwa

  11:10 – 13:00 MODUŁ II. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności w oparciu o cele.

  Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
  Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
  Radzenie sobie z presją czasu
  Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presją czasu.
  Zasady formułowania celów. Metoda SMART.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 MODUŁ III. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie. Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacją i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

  Matryca Eisenhowera
  Metoda ALPEN
  Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
  Zasada 60/40
  Złota godzina
  Nadawanie priorytetów zadaniom
  Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
  Kontrola realizacji planu
  Schemat I-BEAM jako narzędzie pomocne w konstruowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia
  Określanie ram czasowych dla realizacji zadań
  Zarządzanie sobą w ciągu dnia
  Fazy dnia – krzywa REFA
  `15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 MODUŁ IV. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

  Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
  Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
  Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
  MODUŁ V. Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym. Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym, co naprawdę ważne.

  Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
  Praca z kołem życia pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie itd… Zastosowanie narzędzia do pracy nad celami i poszukiwania równowagi.
  W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań.
  Stres jako czynnik zaburzający proces planowania. Profilaktyka stresu. Jak powstaje stres?
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • 1. Szkolenie z zakresu technik zarządzania czasem jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym na bazie którego będą mogli przećwiczyć techniki zarządzania czasem.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy pod kątem efektywności osobistej oraz otrzymają feedback od trenera w zakresie dedykowanych technik z zakresu zarządzania czasem.

  4. Trener będzie przedstawiał techniki zarządzania czasem zgodnie z trzema kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, analiza przypadków.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby pracujące w korporacjach, administracji publicznej oraz w firmach prywatnych.
  Osoby pracujące z zespołem i zarządzające nim, delegujące zadania.
  Osoby, które chcą zwiększyć swoją efektywność bazując na sprawdzonych i praktycznych metodach.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce