6 Godzin, 1 Dni

"Zamówienia publiczne w roku 2012 szacowanie wartości i przygotowanie siwz, nowe poszerzone zasady odpowiedzialności i kierunki kontroli w zamówieniach publicznych"

więcej terminów () mniej terminów
 • 1.Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie zamówień publicznych.
  2.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ROKU 2012 – zasady wzorcowego szacowania wartości zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane:

  * planowanie zamówień – obowiązki w tym zakresie,
  * szacowanie wartości zamówienia – zasady podstawowe – przykłady szacowania wartości zamówienia,
  * kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi, szacowanie zamówień udzielanych w częściach, problematyka dozwolonego i niedozwolonego podziału zamówienia na części (art. 32 ust. 2 i 4 ustawy, art. 6a ustawy w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy),
  * Wspólny Słownik Zamówień.

  3.Zasady udzielania zamówień nieplanowanych.
  4. Zamówienia do 14 tys. euro w trakcie roku budżetowego.
  5. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  * opis przedmiotu zamówienia,
  * warunki udziału w postępowaniu,
  * kryteria oceny ofert,
  * uchybienia i nieprawidłowości w siwz,
  * informacje dodatkowe,
  * propozycja schematu przygotowania siwz.

  6. Nowe poszerzone zasady odpowiedzialności i kierunki kontroli w zamówieniach publicznych.
  7.Omówienie aktualnej problematyki m.in. zamówienia publiczne na utrzymanie czystości i porządku w gminach w świetle najnowszych zmian.
  8.Dyskusja.

 • tak

 • Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się problematyką udzielania zamówień publicznych, a także osób nie będących pracownikami zamawiających, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Piotr Sperczyński - jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji, czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział niezmiennie kilka tysięcy osób.

Szkolenia o podobnej tematyce