16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Poznań Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztaty praktyczne "Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów" mają na celu zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych. Podczas zajęć zostanie przeanalizowany wykaz nieprawidłowości wynikających z obowiązującego krajowego taryfikatora korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych pod kątem realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto odpowiadamy na istotne potrzeby Zamawiających w zakresie znajomości procedury odwoływania się od wyników kontroli, formy i trybu składania wyjaśnień. Prezentacja zagadnień wzbogacona zostanie o liczne praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów.
  Elektronizacja zamówień publicznych 2018
  Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
  Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
  Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

 • Dzień I
  1. Zasady udzielania zamówień
  - wprowadzenie
  - interpretacja definicji ustawowych
  - prawo zamówień publicznych po nowelizacji
  - koncepcja wdrożenia przepisów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych w związku wejściem w życie nowych dyrektyw unijnych regulujących udzielanie zamówień publicznych UE.

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia
  - pozycja Zamawiającego i Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  - procedury postępowania zależne od wartości zamówienia
  - sporządzanie treści ogłoszenia o przetargu czy zaproszenia do negocjacji, publikacja ogłoszeń
  - portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych
  - przekazywanie ogłoszeń do publikacji w zamówieniach powyżej progów unijnych

  3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości od 30.000 do progów unijnych
  - terminy składania ofert
  - zasady i tryb postępowania
  - transparentność , jawność oraz obowiązki publikacyjne.

  4. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych
  - zawartość siwz / wymagania zamawiającego
  - terminy składania ofert
  - terminy zawarcia umowy

  5. Tryby udzielania zamówień
  - otwarte
  - zamknięte

  6. Zajęcia praktyczne
  - ćwiczenia z zakresu zamówień publicznych – studium przypadku

  7. Praktyczna interpretacja ostatnich zmian nowelizacyjnych w kontekście zagrożenia wymierzenia korekty finansowej.

  Dzień II
  1. Postępowanie w poszczególnych trybach
  - błędy w specyfikacji zamówień publicznych
  - dobór kryteriów i sposoby oceny ofert (badanie oceny ofert)
  - umowy w sprawach zamówień publicznych

  2. Specyfika postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane
  - przygotowanie SIWZ (część praktyczna)
  - wzory dokumentów

  3. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłaszanie wyników postępowania
  - obowiązki Zamawiającego
  - najczęściej popełniane błędy w procesie wyboru ofert

  4. Dokumentowanie postępowań
  - protokoły postępowań (część praktyczna)

  5. Środki ochrony prawnej
  - strony
  - odwołanie
  - skarga do sądu
  - terminy wnoszenia środków ochrony
  - obowiązki stron

  6. Kontrole zamówień publicznych

  7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

  8. Korekta finansowa
  - Metody ustalania wysokości korekt finansowych.
  - Stosowanie tzw. „taryfikatora” dokumentu pod nazwą „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE ”

  9. Błędy, naruszenia przepisów, kary i praktyczna interpretacja przepisów:
  -Korekty za naruszenie zasad publikacji informacji o zamówieniu,
  -Korekty za naruszenie przesłanek w realizacji postepowań w trybach niekonkurencyjnych,
  -Korekty za błędy w konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz wadliwe ustalenie kryteriów oceny ofert,
  -Korekty za naruszenie przepisów Pzp. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
  -Korekty za ograniczanie kręgu potencjalnych Wykonawców,
  -Korekty dotyczące procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
  -Korekty za niedozwolone zmiany umowy.
  -Korekty za w zakresie wadliwego dokumentowania postępowania oraz nierespektowania zasady bezstronności.
  - Pozostałe Korekty – szczegółowe omówienie
  Przykłady/ analiza wyników kontroli/ minimalizowanie ryzyka nałożenia kary.

  10. Procedura odwoływania się od wyników kontroli.

  11. Formy i tryb składania wyjaśnień Instytucjom Kontrolnym.
  Przykłady/ analiza konkretnych przykładów/

  12. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

  13. Podsumowanie tematu szkolenia
  Podsumowanie treści poprzez omówienie Arkusza Oceny Postępowania/przydatnego narzędzia audytora- do badania prawidłowości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w celu zminimalizowania ryzyka korekty finansowej przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1310 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla:
  -beneficjentów środków unijnych zobowiązanych do stosowania ustawy PZP,
  -osób biorących udział w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zobowiązanych do stosowania ustawy PZP,
  -pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych.

 • 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce