16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
  PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.


  Dzień I
  1. Zasady udzielania zamówień
  - wprowadzenie
  - interpretacja definicji ustawowych
  - prawo zamówień publicznych po nowelizacji
  - koncepcja wdrożenia przepisów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych w związku wejściem w życie nowych dyrektyw unijnych regulujących udzielanie zamówień publicznych UE.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia
  - pozycja Zamawiającego i Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  - procedury postępowania zależne od wartości zamówienia
  - sporządzanie treści ogłoszenia o przetargu czy zaproszenia do negocjacji, publikacja ogłoszeń
  - portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych
  - przekazywanie ogłoszeń do publikacji w zamówieniach powyżej progów unijnych
  3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości od 30.000 do progów unijnych
  - terminy składania ofert
  - zasady i tryb postępowania
  - transparentność , jawność oraz obowiązki publikacyjne.
  4. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych
  - zawartość siwz / wymagania zamawiającego
  - terminy składania ofert
  - terminy zawarcia umowy
  5. Tryby udzielania zamówień
  - otwarte
  - zamknięte
  6. Zajęcia praktyczne
  - ćwiczenia z zakresu zamówień publicznych studium przypadku
  7. Praktyczna interpretacja ostatnich zmian nowelizacyjnych w kontekście zagrożenia wymierzenia korekty finansowej.

  Dzień II
  1. Postępowanie w poszczególnych trybach
  - błędy w specyfikacji zamówień publicznych
  - dobór kryteriów i sposoby oceny ofert (badanie oceny ofert)
  - umowy w sprawach zamówień publicznych
  2. Specyfika postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane
  - przygotowanie SIWZ (część praktyczna)
  - wzory dokumentów
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłaszanie wyników postępowania
  - obowiązki Zamawiającego
  - najczęściej popełniane błędy w procesie wyboru ofert
  4. Dokumentowanie postępowań
  - protokoły postępowań (część praktyczna)
  5. Środki ochrony prawnej
  - strony
  - odwołanie
  - skarga do sądu
  - terminy wnoszenia środków ochrony
  - obowiązki stron
  6. Kontrole zamówień publicznych
  7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
  8. Korekta finansowa
  - Metody ustalania wysokości korekt finansowych.
  - Stosowanie tzw. taryfikatora dokumentu pod nazwą €žWymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
  9. Błędy, naruszenia przepisów, kary i praktyczna interpretacja przepisów:
  -Korekty za naruszenie zasad publikacji informacji o zamówieniu,
  -Korekty za naruszenie przesłanek w realizacji postępowań w trybach niekonkurencyjnych,
  -Korekty za błędy w konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz wadliwe ustalenie kryteriów oceny ofert,
  -Korekty za naruszenie przepisów Pzp. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
  -Korekty za ograniczanie kręgu potencjalnych Wykonawców,
  -Korekty dotyczące procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
  -Korekty za niedozwolone zmiany umowy.
  -Korekty za w zakresie wadliwego dokumentowania postępowania oraz nierespektowania zasady bezstronności.
  - Pozostałe Korekty szczegółowe omówienie
  Przykłady/ analiza wyników kontroli/ minimalizowanie ryzyka nałożenia kary.
  10. Procedura odwoływania się od wyników kontroli.
  11. Formy i tryb składania wyjaśnień Instytucjom Kontrolnym.
  Przykłady/ analiza konkretnych przykładów/
  12. Podsumowanie tematu szkolenia
  Podsumowanie treści poprzez omówienie Arkusza Oceny Postępowania/przydatnego narzędzia audytora- do badania prawidłowości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w celu zminimalizowania ryzyka korekty finansowej przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce