16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.

6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:

  -sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne,
  -prawidłowego korzystania z Prawa Zamówień Publicznych,
  -sporządzania oferty zwiększającej szanse na wygranie przetargu,
  -kontrolowania przebiegu postępowania,
  -najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców składających ofertę przetargową.

 • Dzień I

  1. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy w systemie zamówień publicznych:
  -pojęcie wykonawcy
  -pojęcie oferty
  -uprawnienia do reprezentacji podmiotów
  -wykonawcy występujący wspólnie
  -osoby fizyczne jako wykonawcy

  2. Warunki udziału w postępowaniu :
  -zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
  -dokumenty jakich może żądać zamawiający w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – przykłady
  -podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
  -poleganie na zasobach innych podmiotów – zasady dokumentowania

  3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – uprawnienia wykonawców:
  -formułowanie tzw. „zapytań”
  -obowiązki zamawiajacego w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  4. Termin związania ofertą:
  -terminy ważne dla wykonawcy
  -zasady przedłużania terminu związania ofertą
  -ważność oferty

  5. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów:
  -zasady i zakres uzupełniania
  -wykluczenie z postępowania
  -utrata wadium ( co zrobić, aby nie stracić wadium ?)

  Dzień II

  6. Udostępnianie dokumentacji przetargowej wykonawcom:
  -zasady udostępniania dokumentacji
  -zasada jawności
  -zasada pisemności
  -komunikacja z wykonawcą w trakcie postępowania

  7. Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne w sposób istotny nie wpływające na treść oferty:
  -co jest oczywistą omyłką pisarską ?
  -co jest oczywistą omyłką rachunkową?
  -pojecie innej omyłki – przykłady wraz z orzecznictwem KIO

  8. Odrzucenie oferty przetargowej :
  -przesłanki odrzucenia ofert
  -wykluczenie z postępowania

  9. Środki odwoławcze:
  -korekta błędów w trakcie procedury na wniosek wykonawcy
  -odwołanie / przesłanki wniesienia odwołania
  -ważne terminy
  -skarga do sądu

  10. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  -Kodeks Cywilny i umowy w sprawie zamówienia publicznego
  -zmiana formy należytego wykonania umowy.

  11. Indywidualne zapytania uczestników szkolenia.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


  Inwestycja:
  1350 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1630 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1630 zł netto (+23% Vat)
  Wrocław: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1630 zł netto (+23% Vat)
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1690 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Projekt warsztatów został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach:
  -będących Wykonawcami zamówień publicznych,
  -zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelnii wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.Trener:

Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce