7 Godzin, 1 Dni

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r.

Kraków Termin pewny 550,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 550,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 550,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór 550,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

  spełnienie warunków umożliwiających wybór
  zasady wypłaty świadczenia urlopowego
  świadczenie urlopowe a przychód pracownika
  dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
  możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
  warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego
  Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

  możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
  możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
  obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
  Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

  krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
  Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

  na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  imprezy masowe, a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  pożyczki na cele mieszkaniowe
  zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  oprocentowanie pożyczki
  skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
  Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

  sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
  na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
  czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  program 500+ a badanie sytuacji życiowej
  Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

  osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
  wysokość odpisów w 2017 roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.?
  wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
  wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
  Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

  w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
  metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
  korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu
  Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

  środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
  w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
  termin na przekazanie środków
  Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

  obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
  czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
  wybór przedstawiciela załogi pracowników
  Komisje socjalne

  zasady tworzenia komisji socjalnych
  skład komisji
  komisja socjalna jako organ opiniodawczy
  komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
  Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.

  paczki dla pracowników
  bony towarowe
  bilety i karnety dla pracowników,
  zapomogi dla pracowników; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwotySkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł w danym roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
  świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018r.
  dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
  koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
  POZOSTAŁE ZMIANY 2018

  świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – zmiany od 01 stycznia 2018r.


  Rozkład godzinowy: 10:00 –16:00

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu ilustrowanego przykładami z praktyki.

 • Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

 • 550,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce