0 Godzin, 0 Dni

Wywieranie wpływu - sztuka perswazji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Potrzeby psychologiczne Klienta
  -rozpoznawanie wzorców percepcji Klienta oraz preferowanego przez niego stylu komunikacji
  -diagnoza psychologicznych typów Klientów i rozumienie -mechanizmów związanych z ich funkcjonowaniem, określenie ich specyficznych potrzeb i oczekiwań
  -trening konstruktywnych zachowań w relacjach z różnymi psychologicznymi typami Klientów
  -identyfikacja zniekształceń w postrzeganiu cech i zachowań Klienta oraz ich wpływ na relacje

  2. Język metamodelu
  -wzorce językowe
  -struktura powierzchniowa i głęboka języka

  3. Osobowość doradcy a wywieranie wpływu
  -rola własnych przekonań dotyczących sprzedaży i Klienta
  -motywacja do sprzedaży
  -charyzma doradcy

  4. Prezentacja i autoprezentacja – jako narzędzie wpływu
  -językowy i pozajęzykowy aspekt prezentacji
  -kompozycja prezentacji
  -styl prezentacji
  -pozajęzykowe zachowania prezentera

  5. Techniki wywierania wpływu – możliwości i ograniczenia
  -zasada autorytetu
  -reguła wzajemności
  -zasada kontrastu
  -zasada konsekwencji
  -reguła niedostępności
  -zasada lubienia
  -zasada dowodu społecznego
  6. Język perswazji
  -umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
  -jak zjednywać innych do siebie
  -warunki skuteczności języka perswazji
  -typologia najważniejszych argumentów perswazyjnych
  -zasady doboru argumentów
  -oddziaływanie na emocje odbiorcy
  -rola zachowań niewerbalnych procesu perswazji
  -odkrywanie i wpływanie na schematy decyzyjne Klienta

  7 Gry Klientów
  -gry handlowe stosowane przez Klientów
  -rozumienie gier w kategoriach psychologicznych
  -moja wrażliwość, a gry Klientów wewnętrznych i zewnętrznych
  -strategia radzenia sobie z konkretnymi typami gier Klientów „gra na grę”, zachowania asertywne
  -identyfikacja psychologicznych technik wpływu społecznego stosowanych przez Klientów oraz trening sposobów obrony
  -profesjonalne podejście do gier handlowych – zaproszenie Klienta do konstruktywnej relacji przy pomocy asertywnej komunikacji
  -ustalenie długofalowych zasad partnerskiej współpracy z Klientem, opartej na jasnym komunikowaniu wzajemnych potrzeb i interesów

 • Programy szkoleniowe realizowane są w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, takich jak treningi umiejętności.  W trakcie szkoleń stosowane są najczęściej takie formy ćwiczeniowe jak::

  ćwiczenia grupowe,

  ćwiczenia indywidualne,

  „burza mózgów”,

  analizy przypadków

  odgrywanie ról  Dzięki takim metodom:

  trenerzy ułatwiają i kierują działaniami grup,

  wiedza jest w posiadaniu zarówno wykładowców jak i uczestników szkolenia,

  aktywność, atmosfera i interakcje w grupach są jednym z najistotniejszych

  czynników przyswajania wiedzy i umiejętności.  Większość z omawianych składowych elementów szkoleń przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

  To, co wyróżnia metodologię naszych szkoleń spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jakub Lewandowski

Absolwent Zarządzania i Marketingu SGH oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi” ALK. Jest ekspertem w obszarach przywództwa, zarządzania, sprzedaży. Ma talent do inspirowania ludzi, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Największe sukcesy to: fantastyczny zespół trenerski - ludzie z prawdziwą pasją życiową, zdobycie nagrody - Trener Sprzedaży w 2008 w konkursie „Polish National Sales Awards”

Szkolenia o podobnej tematyce