8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 30

WYPADKI PRZY PRACY W 2017 ROKU

więcej terminów () mniej terminów
 • odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz prowadzenia dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.
  Codziennie podczas wykonywania pracy ginie jedna, dwie osoby. Kilku pracowników doznaje ciężkich obrażeń ciała.
  Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

  Z kontroli inspekcji pracy wynika, że pracodawcy i ich służby bhp popełniają wiele błędów w zakresie prawidłowej kwalifikacji i ustalania przyczyn wypadków oraz naruszają przepisy określające tryb postępowania po wypadku przy pracy.
  Nie są badane zdarzenia wypadkowe tzw. wątpliwe, w zakresie ich zakwalifikowania jako wypadki przy pracy, za które w świetle obowiązujących przepisów prawnych uznawane są zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i są ściśle związane z pracą.
  Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

  Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 • PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wypadki przy pracy - w jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy? - definicje, podstawy prawne

  · przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,
  · diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,
  · pojęcie wypadku przy pracy,
  · pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
  · pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
  · podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy),
  · wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  · spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.

  2. Postępowanie powypadkowe krok po kroku - eliminacja najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i zespoły powypadkowe
  Nadinspektor PIP na podstawie obowiązujących przepisów, oraz własnych doświadczeń związanych z analizą postępowań wypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają kilka wariantów możliwych rozwiązań.
  - Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy - czynności wstępne, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku.
  - Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę
  · zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
  · obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
  · skład i czynności zespołu powypadkowego,
  · badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych,
  · jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia?
  · wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce,
  · uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
  · odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego i świadka, składanie fałszywych wyjaśnień, odmowa okazania odpowiednich dokumentów,
  · sporządzanie protokołu powypadkowego - termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego,
  · wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
  · środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
  · rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,
  · uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
  · problemy z prawidłową kwalifikacją prawną wypadku
  · analiza wypadkowości w zakładzie pracy.

  3. Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie postępowania powypadkowego - co trzeba uwzględnić w dokumentacji, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli?
  · obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli,
  · jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?
  · odpowiedzialność pracodawcy i bhp-owca za błędy w procedurze powypadkowej - przykłady z praktyki inspektorskiej i orzecznictwa sądów.

  4. Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

  · pojęcie zagrożenia wypadkowego,
  · teoria łańcucha zdarzeń,
  · czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,
  · etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,
  · omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki, organizacji i w czynniku ludzkim.
  - Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie i analizy wypadkowości?

  5. Badanie wypadków przez Inspektorów Pracy

  · procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
  przy pracy zgłoszonych przez pracodawców,
  · zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
  · stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
  · powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).
  · warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.

  6. Ćwiczenie praktyczne - wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów Uczestników
  W ramach ćwiczenia Uczestnicy na podstawie przygotowanego przez wykładowcę materiału dokonają:
  · identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń,
  · identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych,
  · sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę

 • METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

  Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia - ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

 • SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

  pracodawców,
  pracowników służb BHP odpowiedzialnych za sporządzanie w praktyce dokumentacji z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczną organizację stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
  społecznych inspektorów pracy
  pracowników służb technicznych nadzorujących bezpieczeństwo wyposażenia technicznego w zakładach,
  kierowników UR i produkcji
  głównych mechaników, elektryków, energetyków.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:
Ekspert specjalizujący się w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Biegły w zagadnieniach prewencji zagrożeń zawodowych w zakładach o największym wskaźniku wypadkowości.
Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka. Wybitny wykładowca-praktyk.

Autor warsztatów i artykułów:
- Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
- Postępowanie powypadkowe.
- Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
- Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowisku pracy.
- Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy wynikające z Kodeksu pracy.
- Choroby zawodowe – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej, świadczenia.
- System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie.

Sympozja i międzynarodowe konferencje:

-"Safety and Risk Management – Toptech Studies TU Delft Netherland"
-"Risk Assessment & Safety Management - Toptech Studies TU Delft Netherland Safety"
-"Health & Environment in the Netherlands – Toptech Studies TU Delft Netherland"

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń - najwyższe oceny.

Szkolenia o podobnej tematyce