7 Godzin, 1 Dni

Wynagrodzenia w praktyce w 2014 r. po nowelizacji przepisów o urlopach rodzicielskich oraz przepisów o czasie pracy

więcej terminów () mniej terminów

 • Na co warto zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzeń w związku z nowelizacją przepisów o urlopach rodzicielskich od 17 czerwca 2013 r. oraz przepisów o czasie pracy od 23 sierpnia 2013 r.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasiłek macierzyński po nowelizacji przepisów od 17 czerwca 2013 r.:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego w okresie łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy z uwzględnieniem niezdolności do pracy powstałej w tym okresie,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewysokość zasiłku macierzyńskiego i zasady wypłaty wyrównania.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewpływ nowelizacji przepisów o czasie pracy na wynagrodzenia:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewynagrodzenie za miesiąc w którym rozkład czasu pracy nie przewiduje wykonywania pracy lub przewiduje ograniczoną liczbę godzin do przepracowania,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przedłużonych do 12 miesięcy okresach rozliczeniowych z uwzględnieniem sytuacji rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy w trakcie przedłużonego okresu rozliczeniowego.
  Minimalne wynagrodzenie za pracę
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2014 r. na dokonywanie rozliczeń płacowych,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady obliczania wyrównania do poziomu płacy minimalnej.
  Praktyczne zastosowanie regulacji przepisów rozporządzenia o wynagrodzeniach, w tym m.in.:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekontrowersje dotyczące wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 30 dni, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje 31 dni i pracownik przepracował jeden dzień?
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy trwa pełny kalendarzowy miesiąc, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje mniej niż 30 dni (luty - 28 dni)?
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady pomniejszania wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejak należy rozumieć pojęcie "liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu", w kontekście ustalania m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę nadliczbową, wynagrodzenia za czas przestoju czy wynagrodzenia za czas dyżuru?
  Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (zmiana w składnikach wynagrodzenia i zmiana w wysokości tych składników),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieskładniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (czy należy uwzględniać je w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (współczynnik do ekwiwalentu obowiązujący w 2013 r.),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (przy obliczaniu odpraw, odszkodowań i innych świadczeń ze stosunku pracy; gdzie występują różnice),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy).
  Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w tym zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy kwartalne, półroczne, roczne lub inne. Premie, nagrody, dodatki, świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieskładniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego - zasady uzupełniania wynagrodzenia (w tym: uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc za który pracownik otrzymał m.in. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czy należy uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc w którym pracownik odbierał czas wolny za przepracowane godziny nadliczbowe?),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepodstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek - ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek (uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewynagrodzenie za czas przestoju i za czas pełnionego dyżuru w podstawie wymiaru zasiłku,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku; zmiana wymiaru czasu pracy (przeliczanie składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy), zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, zamiana składnika wynagrodzenia na inny (w tym. zamiana składnika miesięcznego na roczny, kwartalnego na miesięczny itp.),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejak w kontekście ustalania podstawy wymiaru zasiłku należy traktować dodatki z tytułu przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy, wypłacane wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego w przypadku dłuższych niż miesięczny okresów rozliczeniowych?,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku (m.in. w przypadku zawierania kolejnych umów zleceń bez dnia przerwy i po przerwie),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku (czy podstawa wymiaru zasiłku może ulec zmianie, mimo iż przerwa w okresie pobierania zasiłków jest krótsza niż 3 kalendarzowe miesiące?),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieminimalna podstawa wymiaru zasiłku, w tym w sytuacji gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej (która podstawa podlega waloryzacji w przypadku rozpoczęcia pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w sytuacji gdy podstawa wymiaru zasiłku została podwyższana do poziomu minimalnej?),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku o 25% (jaki zasiłek oprócz chorobowego ulega obniżeniu?),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasiłek opiekuńczy w przypadku systemu pracy zmianowej rodziców (czy ZUS Z-15 musi być wypełniony do każdej opieki nad dzieckiem?).
  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepojęcie i zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych; czy w podstawie obliczenia normalnego wynagrodzenia należy uwzględniać premię,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepojęcie i zasady ustalania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; czy w podstawie obliczenia dodatku należy uwzględniać dodatek funkcyjny?,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekiedy normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć inną podstawę niż dodatek za nadgodziny?,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi otrzymującemu stałą pensje, gdy praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w jednym miesiącu, a odbiór czasu wolnego w następnym?
  Zasady dokonywania potrąceń:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniez wynagrodzenia za pracę,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniez zasiłków,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieze świadczeń z ZFŚS,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniez wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekwota wolna od potrąceń w miesiącu, gdy obok wynagrodzenia wypłacamy pracownikowi odprawę, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop itp.
  Wybrane zagadnienia z zakresu zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzychody zwolnione od składek na które warto zwrócić szczególną uwagę,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieświadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego a składki ZUS,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieświadczenia oskładkowane a wolne od podatku na liście płac - szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy do US,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieświadczenia pozapłacowe a obowiązek składkowy i podatkowy.
  Lista płac dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby zatrudnionej w ramach umowy o praktykę absolwencką; na czym polegają różnice.
  Korygowanie list płac:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia - absencja krótko i długoterminowa,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS ,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy.

 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu szkolenia

Aldona Salamon

Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem, absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, zarządzanie personelem. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz z prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca m. in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki: naliczania wynagrodzeń (od podstaw oraz dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Współautor publikacji: Płace od A do Z; Kadry od A do Z w 2010, autorka komentarza do ustawy zasiłkowej, licznych tekstów z zakresu wynagrodzeń i prawa ubezpieczeń społecznych.

Szkolenia o podobnej tematyce