16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 20

Warsztaty - Służebność Przesyłu

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wiadomości wprowadzające.
  1. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie
  ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
  analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
  2. Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:
  przy nowych inwestycjach
  przy zaszłościach inwestycyjnych
  3. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:
  elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
  analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
  umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.
  4. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie :
  problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
  korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
  możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
  zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela
  5. Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości
  omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
  przedstawienie proponowanych technik postepowania chroniących maksymalne interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa
  6. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:
  współwłasności ułamkowej albo ustawowej
  własności wspólnoty mieszkaniowej ,
  będących w zarządzie Lasów Państwowych.

  7. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości , przy braku zgody właściciela nieruchomości:
  charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
  sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
  analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa
  8. Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):
  sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
  umiejętność równoważenia interesów obu stron,
  ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
  praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
  elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
  problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
  technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.
  9. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
  dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
  wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
  konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
  analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
  sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
  umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
  trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
  wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

Robert Przybyliński

Szkolenia o podobnej tematyce