5 Godzin, 1 Dni

WALNE ZGROMADZENIE JAKO ORGAN SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO (w S.A. i SP. ZO.O.)

850,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Część wykładowa

  1. Walne Zgromadzenia i ich charakter (zwyczajne, nadzwyczajne).
  2. Przedmiot obrad walnych Zgromadzeń. Sprawy wymagające podjęcia uchwały tego organu.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowego
  b) uchwala o podziale zysku/ pokryciu straty
  c) absolutorium (wybór niektórych organów)
  4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. Odbycie Walnego Zgromadzenia bez formalnego zwołania. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
  5. Miejsce zgromadzeń. Aspekty formalne zawiadomienia o zwołaniu.
  6. Porządek obrad i możliwość jego modyfikacji.
  7. Ważność zgromadzenia.
  8. Prawo głosu na zgromadzeniu. Wyłączenie z głosowania. Głosowanie grupowe.
  9. Procedura głosowania. Kwalifikowana i zwykła większość głosów.
  10. Możliwość uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia albo stwierdzenie ich nieważności.
  11. Księga protokołów.
  12. Przekazywanie stosownych informacji do KRS oraz organów podatkowych.
  13. Skutki podatkowe uchwały o podziale zysku.

  Część warsztatowa

  Odbycie Walnego Zgromadzenia w Sp. z o.o. wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów.

 • Forma wykładowo - warsztatowa

 • 850 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe

Członek rady nadzorczej trener, inspirator. Właściciel firmy doradztwa podatkowego. Autor książek, znany wykładowca. Animator organizacji biznesowych. Doradca wielu firm polskich i zagranicznych. Prawnik, Doradca Podatkowy. Wysoko wykwalifikowany specjalista.

Szkolenia o podobnej tematyce