8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Umowy w obrocie gospodarczym - prawne aspekty zawierania i przygotowania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • poznanie rodzajów umów handlowych oraz ich klasyfikacji,
  • poznanie procesu zawierania umowy oraz jej poprawnego zabezpieczenia,
  • poznanie zasad odpowiedzialności wynikających z zawarcia umowy.

  Podstawową korzyścią szkolenia jest praktyczne podejście do przepisów prawnych i przedstawienie ich na przykładach wynikających z praktyki.

 • 1. Umowy handlowe i ich charakter formalno-prawny:
  • rodzaje umów handlowych,
  • klasyfikacja umów handlowych.

  2. Zawieranie i realizacja umów handlowych:
  • zawieranie umów handlowych:
  • oferta i jej przyjęcie,
  • formy zawierania umów.
  • realizacja umów handlowych:
  • skutki zawarcia umowy poprzez ofertę i jej przyjęcie,
  • treść umowy – podstawowe elementy umowy.
  • tryb i zasady sprawdzania drugiej strony umowy wedle obowiązujących przepisów,
  • nieważność umowy i jej skutki,
  • wykonanie umów i skutki niewykonania umowy:
  • kara umowna,
  • odstąpienie od umowy:
  • niewykonanie umowy a nienależyte wykonanie umowy:
  • wina,
  • niedbalstwo,
  • należyta staranność.

  3. Praktyczne zabezpieczenia stosowane w umowach handlowych:
  • rodzaje zabezpieczeń:
  • poręczenie,
  • weksel,
  • gwarancja,
  • przelew (cesja) wierzytelności,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • hipoteka.

  4. Niedozwolone postanowienie umowne w umowach z konsumentem:
  • zasady wynikające z Kodeksu Cywilnego,
  • rejestr klauzul UOKIK,
  • zasady stosowania klauzul,
  • założenia wynikające z nowych przepisów – nowa ustawa o prawach konsumenta – co można, a czego nie można wpisać do umowy z konsumentem.

  5. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z zawarcia umowy handlowej:
  • odpowiedzialność za kontrakt,
  • odpowiedzialność za szkodę (pojęcie szkody i zasady jej dochodzenia w sądzie).

  6. Szczegółowe omówienie wybranych umów:
  • umowa przedwstępna,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa dostawy,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane),
  • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta),
  • umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).

  7. Przedawnienie roszczeń.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie kierowane jest do: Członków Zarządu Spółek, właścicieli, Dyrektorów handlowych i ds. sprzedaży, działów księgowości, działów handlowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce