8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Umowy w obrocie gospodarczym

Warszawa Termin pewny 690,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1.Umowy w obrocie gospodarczym - wprowadzenie:

  umowa jako czynność prawna
  charakterystyka umów gospodarczych
  zasada swobody umów i jej ograniczenia
  interpretacja zapisów umów w świetle przepisów kodeksu cywilnego

  2. Rodzaje umów, podział umów:

  zobowiązujące i rozporządzające
  nazwane i nienazwane
  konsensualne i realne

  3. Sposoby zawierania umów:

  oferta
  rokowania
  aukcja i przetarg
  negocjacje

  4. Zasady reprezentacji przy zawieraniu umów osób fizycznych i prawnych:

  zawieranie umów z osobami fizycznymi (m.in. z osobami małoletnimi, z osobami pozostającymi w związku małżeńskim)
  zawieranie umów z osobami prawnymi (zgody korporacyjne)
  zawieranie umów z innymi podmiotami (Skarb Państwa., jednostki samorządu terytorialnego, ułomne osoby prawne)
  pełnomocnictwo i prokura; zakres i forma udzielania pełnomocnictw
  skutki niewłaściwej reprezentacji przy zawieraniu umów

  5. Szczególne regulacje dotyczące umów z konsumentami:

  regulacje prawne
  umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
  umowy zawierane na odległość
  obowiązki przedsiębiorców przy zawieraniu umów z konsumentami
  uprawnienia szczególne konsumentów
  instytucje ochrony konsumentów

  6. Sposoby zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów – wybrane zagadnienia:

  kara umowna
  zadatek i zaliczka
  zabezpieczenia realne (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie)
  gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, akredytywa

  7. Sposoby zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy:

  wykonanie umowy
  rozwiązanie umowy
  wypowiedzenie umowy a odstąpienie od umowy

  8. Skutki nienależytego wykonania zobowiązań umownych, zasady odpowiedzialności.
  9. Przedawnienie roszczeń:

  terminy przedawnienia roszczeń
  przerwanie biegu przedawnienia
  skutki przedawnienia roszczeń

  10. Najczęstsze błędy popełnianie w umowach. Omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Warsztaty.

 • Szkolenie skierowane jest doosób odpowiedzialnych za zawieranie umów, m.in.:

  przedsiębiorców
  pracowników działów handlowych
  office managerów
  pracowników urzędów i instytucji

 • 750 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenie prowadzi radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego. Współpracował z wiodącymi kancelariami polskimi i zagranicznymi. Uczestniczył jako doradca w obsłudze prawnej i negocjacji umów dotyczących wielu kluczowych inwestycji, m. in. w zakresie inwestycji w sektorze energetycznym, spożywczym i budowlanym.

Szkolenia o podobnej tematyce