7 Godzin, 0 Dni

Umowy o roboty budowlane - gwarancja zapłaty w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. i inne istotne kwestie prawne

więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce. Omówiona będzie nowelizacja kodeksu cywilnego dotycząca gwarancji płatności na rzecz wykonawców robót budowlanych, która weszła w życie z dniem 16 kwietnia br. W szczególności analizy wymagają zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy o roboty budowlane w razie nie dostarczenia gwarancji przez inwestora i konsekwencje prawne takiego odstąpienia, postanowienia dotyczące bezskuteczności ewentualnego odstąpienia od umowy przez inwestora w razie zgłoszenia żądania dostarczenia gwarancji, niezbyt precyzyjne określenie przez ustawodawcę maksymalnej wysokości gwarancji, wreszcie kwestia stosowania przepisów o gwarancji zapłaty do podwykonawców.

  Kolejnym problemem wywołującym w praktyce poważne kontrowersje jest uregulowanie odpowiedzialności inwestorów za płatności dla podwykonawców. Znaczne wątpliwości, rozstrzygane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, budziła w szczególności kwestia formy i trybu udzielania zgody przez inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, która warunkuje powstanie odpowiedzialności inwestora za zapłatę na rzecz podwykonawcy. Ponieważ dokonanie zapłaty wynagrodzenia na rzecz generalnego wykonawcy nie zwalnia inwestora z odpowiedzialności wobec podwykonawców, zagadnieniem niezwykle istotnym w praktyce jest odpowiednie skonstruowania zapisów umowy z generalnym wykonawcą w taki sposób, aby inwestor uniknął podwójnej zapłaty za te same roboty.

  Omówione zostaną również inne zagadnienia związane z umową o roboty budowlane, które rodzą istotne problemy w praktyce takie jak kwestia ustalenia wynagrodzenia za roboty w formie ryczałtowej lub kosztorysowej, rozszerzanie zakresu robót w trakcie budowy o roboty dodatkowe, formy zabezpieczenia terminowego wykonania robót budowlanych, odstąpienie od umowy o roboty budowlane i związane z tym rozliczenia stron, wreszcie problematyka odpowiedzialności wykonawcy za wady wybudowanego obiektu i form zabezpieczenia wyegzekwowania tej odpowiedzialności przez inwestora.

 • Umowy o roboty budowlane – informacje ogólne


  Gwarancja zapłaty w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego
  ■Porównanie regulacji poprzednio obowiązującej ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane i nowelizacji kodeksu cywilnego■Prezentacja stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wobec zapisów poprzednio obowiązujących i sposób implementacji zastrzeżeń Trybunału w nowelizacji kodeksu cywilnego■Problemy prawne wynikające z zapisów nowelizacji:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ podmiotowy zakres stosowania (generalny wykonawca czy również wykonawcy nie będący wykonawcami generalnymi, deweloper czy również inwestor docelowy)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ forma gwarancji (ograniczony katalog dopuszczalnych form gwarancji)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ zakaz odstąpienia od umowy przez inwestora i jego prawne konsekwencje
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ określenie kwotowego limitu gwarancji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ odstąpienie od umowy przez wykonawcę i jego prawne konsekwencje
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ odpowiedzialność inwestora za nie dostarczenie żądanej gwarancji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ gwarancja zapłaty za roboty budowlane w umowach z podwykonawcami
  ■Praktyczne znaczenie nowej regulacji

  Odpowiedzialność inwestora za płatności na rzecz podwykonawców w świetle doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego
  ■Rozgraniczenie zakresu umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami■Zakres przedmiotowy ( umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowy z dostawcami maszyn i materiałów budowlanych)■Zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcami:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ forma udzielenia zgody w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zgoda milcząca, zgoda dorozumiana)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ zakres zgody (osoba podwykonawcy i warunki umowy, zgoda na zmiany umowy)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ przedstawienie dokumentacji dotyczącej prac wykonywanych przez podwykonawcę
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ czy zawsze wymagane jest zapoznanie się inwestora z treścią umowy z podwykonawcą?
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ czy zgoda inwestora może być wyrażona po zawarciu umowy z podwykonawcą
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ konsekwencje zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody inwestora
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ zgoda na zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami
  ■Czy zapłata wynagrodzenia generalnemu wykonawcy zwalnia od odpowiedzialności wobec podwykonawcy?■Czy zapłata wynagrodzenia podwykonawcom zwalnia od odpowiedzialności wobec generalnego wykonawcy? ■Czy przepisy o odpowiedzialności wobec podwykonawców dotyczą także prac remontowych?■Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie przepisów o odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców■Sposób regulacji kwestii odpowiedzialności wobec podwykonawców w umowie z generalnym wykonawcą w praktyce

  Inne podstawowe zagadnienia prawne związane z umową o roboty budowlane występujące w praktyce
  ■Sposób ustalenia wynagrodzenia (ryczałtowe czy kosztorysowe)■Zmiany zakresu umowy w trakcie trwania budowy (roboty dodatkowe, zamienne)■Formy zabezpieczenia terminowego wykonania robót:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ kary umowne w orzecznictwie Sądu Najwyższego (kwestie podstaw odpowiedzialności: czy konieczne jest udowodnienie winy wykonawcy, czy niezbędne przez poniesienie szkody przez inwestora, kwestia przyczynienia się inwestora do powstania opóźnienia, miarkowanie kar umownych)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ odszkodowanie – problemy prawne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie♦ gwarancja dobrego wykonania – problemy prawne
  ■Odstąpienie od umowy o roboty budowlane i jego prawne konsekwencje, rozliczenia stron w razie odstąpienia od umowy■Odpowiedzialność wykonawcy za wady obiektu – rękojmia, gwarancja

 • Certyfikat ukończenia szkoleń

 • Warsztaty

 • Szkolenie jest skierowane do zarządzających firmami deweloperskimi i budowlanymi, prawników wewnętrznych tych firm oraz wszystkich zainteresowanych problemem.

Beata Krawczyk

Szkolenia o podobnej tematyce