16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych.

Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • W trakcie szkolenia eksperci firmy SEMPER zaprezentują podstawowe umowy energetyczne obowiązujące w obrocie prawnym na podstawie praktycznych przykładów obowiązujących umów, sposoby zawierania i zmiany umowy, w tym umowy z udziałem konsumentów, główne postanowienia umów określające przede wszystkim prawa i obowiązki stron oraz zakres odpowiedzialności.
  Przedstawione zostaną budzące wątpliwości w praktyce zawierania umów: sposoby reprezentacji umowy, zawieranie umowy przez pełnomocników, możliwości modyfikacji umowy, w tym w szczególności w zakresie umów zawieranych w trybie przepisów prawa zamówień publicznych.

 • Program szkolenia:

  1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych
  a. Pojęcie i wykładnia oświadczeń woli
  b. Wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażenia woli, pozorność, groźba)
  c. Uchylanie się od skutków oświadczenia woli
  d. Wykładnia umowy
  e. Wygaśnięcie umowy
  f. Zasada swobody umów i jej granice
  2. Zawieranie umów
  a. Zawarcie umowy
  b. Uchylenie się od zawarcia umowy
  c. Zmiana umowy (zmiana umowy w przypadku zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci,
  d. Tryby zawierania umowy (oferta, aukcja, przetarg, negocjacje, umowy adhezyjne)
  e. Uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych
  f. Projekty umów
  g. Zmiana sprzedawcy
  h. Prawo wyboru sprzedawcy
  i. Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych
  3. Zawieranie umów z konsumentami
  a. Pojęcie wzorców umownych
  b. Charakter prawny wzorca
  c. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca
  d. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich
  e. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa
  f. Umowy z konsumentem zawierane na odległość
  g. Prawa konsumenta w umowach energetycznych – Zbiór praw konsumenta
  4. Budowa umów energetycznych na podstawie przykładowych umów sprzedaży i dystrybucji oraz umowy kompleksowej
  a. Komparycja umowy
  • Preambuła
  • Strony umowy (osoba fizyczna, osoby prawne, Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kościelne osoby prawne)
  • Reprezentacja pomiotów przy zawieraniu umowy (spółki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), pełnomocnictwo a prokura
  b. Podstawowe postanowienia umowne w umowach
  • Słownik pojęć
  • Przedmiot umowy
  • Wymagalność świadczeń
  • Miejsce wykonania umowy
  • Podstawowe obowiązki stron
  • Sposób, miejsce i termin spełnienia świadczenia
  • Odpowiedzialność za szkody
  • Fakturowanie i rozliczenie płatności
  • Odsetki
  • Kara umowna
  • Właściwość sądu
  c. Załączniki do umów
  • Ogólne warunki umowy (OWU)
  5. Wady czynności prawnych
  a. Nieważność umowy
  b. Bezskuteczność czynności prawnych
  6. Rodzaje umów w prawie energetycznym.
  c. Umowa o przyłączenie do sieci
  d. Umowa sprzedaży
  e. Umowa o świadczenie usług
  a. Przesyłania,
  b. dystrybucji
  f. Umowa kompleksowa
  g. Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych
  h. Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego
  i. Generalna umowa dystrybucji
  j. Umowa sprzedaży rezerwowej
  7. Umowa o przyłączenie.
  a. Pojęcia stosowane w umowach o przyłączenie (pojęcia sieci, instalacji wewnętrznej, przyłącza, rozgraniczenie własności sieci)
  b. Obowiązek przyłączenia
  c. Określenie warunków przyłączenia
  d. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie
  e. Zasady dokonywania przyłączenia i odmowa przyłączenia
  f. Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych a obowiązek przyłączenia
  g. Odpowiedzialność stron
  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy sieciowego wobec podmiotu przyłączanego
  • Uprawnienia podmiotu przyłączanego oraz uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia)
  • Wykonanie zastępcze
  8. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i gazu na przykładach umów energetycznych
  • miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii do odbiorcy
  • ilość paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
  • cena i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej
  • sposób prowadzenia rozliczeń
  • bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
  • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
  9. Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii na przykładach umów energetycznych
  • moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian
  • ilość przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne,
  • miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci,
  • standardy jakościowe
  • warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub energii
  • stawki opłat i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
  • sposób prowadzenia rozliczeń
  • parametry techniczne paliw gazowych lub energii
  • wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
  • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
  10. Umowa kompleksowa
  • Publicznoprawny obowiązek świadczenia usługi kompleksowej
  • Umowa kompleksowa zawarta na podstawie art. 5 ust. 3 Prawa energetycznego
  • Umowa kompleksowa zawarta w imieniu i na rzecz odbiorcy
  • Prawo rezygnacji z usługi kompleksowej.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1350.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie jest skierowane do pracowników działów sprzedaży przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu, oraz przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych, nabywców gazu i energii elektrycznej, jak również do jednostek sektora finansów publicznych dokonujących zakupów w trybie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
Specjalizacja trenerska:

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE. Jest wspólnikiem kancelarii radcowskiej, która świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych zwłaszcza w zakresie umów inwestycyjnych, zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Opracowuje pod kątem prawnym oraz pomocowo-publicznym studia wykonalności projektów unijnych oraz jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sprawach o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowań unijnych, o zwrot dotacji, o nałożenie korekt finansowych oraz „wyłudzenie dotacji”. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości. Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Jest wykładowcą Prawa Gospodarczego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Elementów z zakresu prawa energetycznego i Prawa energetycznego i pomocy publicznej w energetyce w Podyplomowym Studium Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa energetycznego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.

Szkolenia o podobnej tematyce