16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Umowy cywilnoprawne - Warsztaty z zakresu tworzenia i zabezpieczania umów handlowych w obrocie gospodarczym - 2-dniowe szkolenie efektywnego redagowania zapisów umownych.

więcej terminów () mniej terminów
 • -przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych;
  -nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania;
  -nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu;
  -zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

 • 1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, wybór formy prawnej umowy, weryfikacja wiarygodności kontrahenta, zawarcie umowy przez pełnomocnika, pozaumowne czynniki kształtujące treść zobowiązań stron).
  Sesja warsztatowa - case study

  2. Sposoby zawierania umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i przetargowy, stosowanie cenników, reklam i ogłoszeń a treść umowy, umowy zawierane na odległość).

  3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. zasady efektywnego redagowania umów, wykładnia niejasnych oświadczeń woli).
  Sesja warsztatowa - case study

  4. Wady oświadczeń woli stron umowy (w tym m.in. możliwość uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstęp, groźba, brak swobody i świadomości, pozorność oświadczenia woli).
  Sesja warsztatowa - case study

  5. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).

  6. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych typów umów nazwanych:
  a) rodzaje umów występujących w obrocie gospodarczym;
  b) najpopularniejsze umowy nazwane z omówienie ich podstawowych elementów i najczęściej popełnianych błędów:
  -umowa sprzedaży;
  -umowa zlecenia (świadczenia usług);
  -umowa o dzieło;
  -umowa o roboty budowlane;
  -umowa najmu;

  7. Treść umowy a jej późniejsza realizacja (w tym m.in najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy).
  Sesja warsztatowa - case study

  8. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy, renegocjowanie warunków umowy(w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, możliwość wypowiedzenia warunków umowy).

  9. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów w ujęciu praktycznym:

  10. Samodzielne tworzenie poszczególnych typów umów i ich późniejsza ocena przez radcę prawnego wraz omówieniem.

  11. Podsumowanie warsztatów.

  Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia prezentowane będą liczne case study, które zobrazują uczestnikom, jakie trudności mogą oni napotkać podczas tworzenia i późniejszej realizacji umów. Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, duży nacisk został położony na zdobywanie przez uczestników praktycznych umiejętności.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Adres strony został usunięty
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1350.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Adres strony został usunięty
  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1670 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało zaprojektowane dla:
  -pracowników administracji publicznej,
  -przedsiębiorców,
  -osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i zawieranie umów,
  -wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

r.pr. Grzegorz Dudczak
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, trener – praktyk, na co dzień radca prawny, współpracuje z kancelarią Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radcy Prawnego oraz prowadzi własną praktykę prawną. Szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, część studiów odbył na Wydziale Prawa University of Oslo w Norwegii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej jednostek publicznych oraz podmiotów gospodarczych. Autor profesjonalnego cyklu szkoleniowego: Umowy cywilnoprawne - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. Jako wykładowca wiedzę przekazuje bardzo fachowo w oparciu o wiele przykładów praktycznych aktywizując Uczestników zajęć.

Szkolenia o podobnej tematyce