7 Godzin

grupa max. 14

UMOWY CYWILNOPRAWNE w obrocie gospodarczym - Human Skills

Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych.
  Technikach stosowanych w obrocie gospodarczym.
  Dodatkowo: uzyskanie fachowego doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Poprawnego konstruowania umów cywilnoprawnych.
  Analizy dokumentów wraz z poznaniem przykładowych sytuacji.
  Uczestnicy kompetencje związane z:
  Prawną wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi z zakresu umów cywilnoprawnych.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników.

  10:00 – 11:00 Moduły I-II

  Moduł I. Podmioty uprawnione do zawierania umów.

  Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych – analiza porównawcza.
  Charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną i uprawnień Skarbu Państwa.
  Moduł II. Sposoby reprezentacji stron umowy.

  Czynności osobiste osób fizycznych.
  Reprezentacja osób prawnych i jej znaczenie w świetle przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Analiza porównawcza pełnomocnictwa i prokury.
  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 Moduły III – IV

  Moduł III. Definicja umowy i jej rodzaje.

  Umowa jako czynność prawna.
  Elementy umów przedmiotowo i podmiotowo istotne.
  Podział umów na dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.
  Moduł IV. Sposoby zawierania umów.

  Uwagi ogólne.
  Oferta.
  Aukcja i przetarg.
  Negocjacje.
  Umowa przedwstępna.
  Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 14:40 Moduł V. Formy zawarcia umowy.

  Zasada swobody umów a forma zawarcia umowy.
  Zwykła forma pisemna.
  Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
  Forma pisemna z urzędowym, poświadczonym podpisem.
  Forma aktu notarialnego.
  Podpis elektroniczny a forma pisemna.
  Umowy zawierane na odległość.
  Obowiązki zachowania formy szczególnej i skutki niewypełnienia tego obowiązku.
  14:40 – 14:50 Przerwa

  14:50 – 16:10 Moduły VI – VII

  Moduł VI. Niedozwolone klauzule umowne.

  Pojęcie niedozwolonych postanowień umowy.
  Tryb uznania danego postanowienia za nieważne.
  Moduł VII. Najpopularniejsze rodzaje umów nazwanych, stosowanych w obrocie gospodarczym.

  Forma, przedmiot, uprawnienie stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itp.:
  – Umowa najmu
  – Umowa zlecenia
  – Umowa sprzedaży
  – Umowa leasingu
  Konstruowanie projektów wybranych umów cywilnoprawnych w ramach zajęć warsztatowych.
  Źródła i skutki wadliwości umów.
  Zmiana treści umów.
  Zmiana treści umowy przez strony, lub w drodze orzeczenia sądowego.
  Odstąpienie od umowy.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Przedsiębiorcy.
  Osoby zajmujące się konstruowaniem umów cywilnoprawnych.
  Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce