12 Godzin, 2 Dni

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

więcej terminów () mniej terminów
 • Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

  Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

  Cele szkolenia:
  • usprawnienie procesu realizacji i zamykania projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • zmniejszenie ryzyka zwrotu środków w okresie trwałosci,
  • podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.
  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
  • jakie są zasady utrzymania trwałości projektu,
  • jak monitorować i raportować na temat osiągniętych wskaźników projektowych,
  • jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany na etapie utrzymywania trwałości projektu.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/trwalosc_projektow_ue_2018tpf

 • DZIEŃ I

  I. Wstęp do zagadnienia trwałości projektu - najważniejsze definicje.

  1. Cele projektu.
  2. Wskaźniki realizacji celów projektu.
  3. Inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne.

  II. Trwałość na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

  1. Przypadki naruszenia zasady trwałości:
  o zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
  o zmiana własności współfinansowanej infrastruktury, środków trwałych, WNiP,
  o zaprzestanie działalności produkcyjnej.
  2. Trwałość instytucjonalna:
  o zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta,
  o zmiana lokalizacji projektu,
  o przeniesienie działalności produkcyjnej,
  o upadłość firmy.
  3. Trwałość finansowa projektu:
  o kwalifikowalność podatku VAT,
  o projekty generujące dochód po ukończeniu,
  o zmiana w polityce taryfowej projektu,
  o metoda luki w finansowaniu,
  o zryczałtowana, procentowa stawka dochodów,
  o monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu,
  o trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną.

  DZIEŃ II

  I. Monitorowanie projektów w okresie trwałości.

  1. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu:
  o dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników,
  o sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu,
  o sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu,
  o zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.
  2. Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości, terminy składania sprawozdań.
  3. Promocja projektu.
  4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.
  5. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu.

  II. Kontrola trwałości projektu.

  1. Zakres kontroli trwałości projektu.
  2. Korekty finansowe.
  3. Reguła proporcjonalności.

  III. Warsztaty - dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany odnoszące się do trwałości projektu.

  1. Zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu.
  2. Dodatkowe i nieplanowane dochody.
  3. Przekształcenia podmiotów zarządzających produktami projektu.
  4. Przypadki zwrotu dofinansowania.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Na szkolenie zapraszamy:
  • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
  • osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów UE,
  • pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw,
  • członków zespołu projektowego.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów. Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER). Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE. Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Szkolenia o podobnej tematyce