16 Godzin, 2 Dni

TRENING ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wyrażania swoich: uczuć, poglądów, stanowiska w sposób zapewniający efektywną komunikację ze współpracownikami, zwiększający skuteczności własnych działań i w efekcie sprawniejsze realizowanie celów organizacyjnych.

 • Mapa pojęcia „bycia asertywnym” w naszej Firmie
  Dlaczego bycie asertywnym jest ważne dla poszczególnych uczestników - budowanie motywacji do rozwoju umiejętności składających się na bycie asertywnym. Jest to także punkt doniesienia dla dalszej pracy.

  Postawa asertywna a inne rodzaje zachowań
  - Asertywność jako konstruktywna alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych
  - Zasady zachowań asertywnych
  - „Mapa asertywności” badanie osobistego poziomu umiejętności związanych z asertywnością - z wykorzystaniem kwestionariusza.

  Psychologiczne granice własne oraz innych ludzi – prawa asertywne
  Czyli jeśli sami nie ustanawiamy granic własnego terytorium, inni zrobią to za nas - analiza własnych granic „psychologicznych” oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania uczestników w środowisku Firmy oraz poza nim.

  Ta cześć zajęć będzie oparta o ćwiczenia indywidualne i małych grupach służących uświadomieniu pełnej gamy możliwych zachowań asertywnych, udostępnieniu zasobów do bycia asertywnym oraz doświadczeniu w jaki stopniu i jakim zakresie uczestnicy już są asertywni.

  Zasady konstruktywnego dialogu w grupie i organizacji:
  - Podstawy dobrego kontaktu
  - Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie
  - Przebieg komunikacji jedno- i dwustronnej
  - Aktywne słuchane - techniki słuchania umożliwiające bycie asertywnym - odzwierciedlenie, parafraza, klaryfikacja
  - Sterowanie rozmową przy pomocy pytań ( pytania zamknięte, otwarte - kiedy używać jakich.

  Ten blok zbudowany jest na ćwiczeniach rozwijających poszczególne umiejętności komunikacyjne - niezbędne dla tworzenia konstruktywnych i produktywnych relacji.

  Nasze monologi wewnętrzne - co nam nie pozwala być asertywnym, analiza własnych przekonań i bloków mentalnych utrudniających bycie efektywniejszym w realizacji obowiązków stanowiska na którym pracują uczestnicy. Pięć grup antyasertywnych myśli ( katastrofizowanie, zdania negatywne, warunki asertywności, normy powinności, samokaranie) - identyfikacja indywidualnych „bloków ” do bycia asertywnym.

  Wewnętrzny głos „Dorosłego” - trzy siły kierujące naszą aktywnością ( potrzeb, powinności i decyzji) - ujęcie Analizy Transakcyjnej
  Ćwiczenia rozwijające wewnętrzną siłę decyzji - komunikacje z pozycji „Dorosłego”. Czyli sposobu odczytywania komunikatów drugiej strony i reagowanie na nie w najbardziej konstruktywny sposób.


  Ćwiczenie umiejętności asertywnych
  - wyrażanie własnej opinii - model asertywnej konfrontacji przekonań
  - wyrażanie sprzeciwu - model asertywnej odmowy
  - wyrażanie uczuć (radość, smutek, gniew, złość) - z wykorzystaniem języka „Ja”
  - radzenie sobie z presją i manipulacją
  - udzielanie i przyjmowanie krytyki - model asertywnego reagowania na krytykę ( wyrażaną wprost, ukrytą, uwikłaną), technika FUO
  - udzielanie pochwał - technika UF

  Model asertywnej obrony przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi
  - cztery etapy procedury obronnej
  - model asertywnego wyrażania oczekiwań i poleceń

  Ta część drugiego dnia jest poświecona ćwiczeniom umiejętności asertywnych w parach, małych grupach oraz na forum całej grupy. Treścią ćwiczeń będą zarówno sytuacje typowo ćwiczeniowe jak i symulacje sytuacji rzeczywistych - tych z którymi uczestnicy spotykają się na co dzień.

  Być asertywnym w pracy
  - asertywność w relacji podwładny-kierownik
  - asertywność w relacji kierownik-podwładny
  - asertywność w zespole którym pracuję
  - asertywność w kontaktach z klientami

  W tej części ma miejsce odwołanie się do specyfiki poszczególnych relacji i konsekwencji tego dla bycia asertywnym w kontakcie z klientami, w zespole, dziale w którym pracują uczestnicy szkolenia. Tu także będzie miejsce na Identyfikację indywidualnych rozwiązań.


  Budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie – sięganie do zasobów, afirmacje, pozytywne doświadczenia – pomost w przyszłość.

  Szkolenie kończy kontrakt na dalszą indywidualną pracę w zidentyfikowanych przez uczestników obszarach - pozwalających, wykorzystując wiedze i rozwijane umiejętności, być bardziej asertywnym w środowisku pracy.

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce