6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

TRANSPORT DROGOWY REKLAMACJE I SPORY.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
  - wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie drogowym po stronie przewoźnika oraz spedytora,

  - zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,

  - wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w
  dostawie towaru z wykorzystaniem transportu drogowego,

  - przećwiczenie metod dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

 • Realizacja każdego przewozu drogowego może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem czy spedytorem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik.
  Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.
  Problemy reklamacji w transporcie drogowym nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Prawa przewozowego czy Konwencji CMR. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.
  Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

  Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

  PROGRAM:

  - Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego według stanu w 2016 r. i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.

  - Nowa wersja Konwencji ADR i jej wpływ na umowy przewozu drogowego, a także przewóz na podstawie zezwoleń z GIOŚ.

  - Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.

  - Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.

  - Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.

  - Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.

  - Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.

  - Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.

  - Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.

  - Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.

  - Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.

  - Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.

  - Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłek.

  - Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.

  - Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.

  - Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.

  - Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.

  - Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.

  - Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.

  - Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.

  - Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.

  - Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.

  - Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.

  - Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.

  - Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych Incoterms(r) 2010.

  - Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.

  - Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z wpisanym programem merytorycznym

 • - Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach. Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach
  - Analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający - przewoźnik drogowy czy spedytor.
  - Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  - Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 • Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Ekspert, wybitny specjalista w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się od wielu lat zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy.

Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor kilku firm handlowych, kolejno szef dwóch oddziałów firmy, pracownik Ministerstwa Gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych.

Autor wielu książek o tematyce handlowej wydanych w kraju i za granicą. Ceniony trener-konsultant. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców.

Szkolenia o podobnej tematyce