16 Godzin, 2 Dni

System Okresowych Ocen Pracowniczych

więcej terminów () mniej terminów
 • CEL SZKOLENIA:  przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych,

  zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej,

  omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych,

  zapoznanie z zasadami rozmów oceniających,

  uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania,

  zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

 • ZAKRES SZKOLENIA: Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.

  Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
  Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.

  Program


  Istota oceny pracowniczej, czyli czym jest ocena pracowników w organizacji
  Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji
  Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprojektowanie systemu,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewdrożenie systemu,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieocena,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieewaluacja oceny – wykorzystanie ocen.
  Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji
  Podmiot i przedmiot oceny
  Kryteria ocen - jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP
  Metody i narzędzia oceny - jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza
  Procedura oceniania
  Ewaluacja oceny
  Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników
  Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy Oceniającej
  Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena
  Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekomunikaty pozytywne i negatywne,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemałe i duże kwantyfikatory,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejęzyk proaktywny i reaktywny,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekomunikaty typu „ty” i „ja”,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekomunikaty skrzyżowane,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą.
  Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika
  Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching
  Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej
  Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy
  Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej
  Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen
  Psychologiczne pułapki oceniania


  METODY WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIU:

  miniwykład,
  omówienie,
  analiza przykładów,
  dyskusja,
  ćwiczenia.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia o podobnej tematyce