6 Dni

grupa max. 20

Studium Handlu Zagranicznego. Certyfikowany Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CZAS TRWANIA: 3 SESJE x 2 DNI

  STUDIUM prowadzą renomowani trenerzy – praktycy z dużym doświadczeniem biznesowym oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

  CELE SZKOLENIA:

  - zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
  - praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
  - uzyskanie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
  - uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera,
  - poznanie najnowszych zmian w procedurach celnych,
  - nabycie umiejętności negocjowania z partnerami zagranicznymi z różnych krajów z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych.

  Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zarówno wysyłek za granicę, jak i kupując tam potrzebne produkty. Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe.
  Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.

  Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

  Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

 • SESJA I.
  WEJŚCIE W STOSUNKI HANDLOWE I WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU.

  DZIEŃ 1 ANALIZA RYNKU ZAGRANICZNEGO I ETAP OFERTOWY

  Źródła informacji o rynkach zagranicznych.
  Nawiązanie stosunków handlowych.
  Sprawdzanie wiarygodności partnera.
  Etap ofertowy. Dokumenty. Aspekty prawne.
  Problem uzgodnień ustnych i mailowych w obrocie z zagranicą.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – zawarcie umowy w formie oferty.

  DZIEŃ 2. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU.

  Preferencje i decyzje w zakresie bazy dostawy.
  Incoterms® 2010 i inne zbiory uzansów – omówienie reguł i ryzyk.
  Wybór finansowych zabezpieczeń i rozliczenia kontraktu.
  Akredytywa dokumentowa wg. zwyczajów UCP 600.
  Inkaso dokumentowe wg. zwyczajów URC 522.
  Gwarancje, ubezpieczenia i niekonwencjonalne metody zabezpieczeń.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

  SESJA II.
  ZABEZPIECZENIA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH I PROCEDURY CELNE.

  DZIEŃ 1 PRAWNE ASPEKTY KLAUZUL KONTRAKTOWYCH.

  Ustalanie zasadniczych elementów kontraktu – wymagania prawne i zwyczajowe.
  Weryfikacja zasad reprezentacji firmy partnera – konsekwencje dla ważności kontraktu.
  Ograniczanie ryzyka zmienności cen i kursów.
  Ogólne Warunki Umów – zasady ich tworzenia, analizy i negocjowania.
  Specyfika negocjowania kar umownych i odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
  Niebezpieczeństwa w klauzulach kontraktowych – wykrywanie i neutralizowanie.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – praktyczna analiza zapisów w kontraktach na przykładach.

  DZIEŃ 2 PROCEDURY CELNE.

  Najistotniejsze postanowienia Prawa celnego.
  Procedury celne – sposoby postępowania i najnowsze zmiany.
  Dokumentacja celna i zasady jej składania – forma, terminy, zastosowanie.
  Zasady dokumentowania pochodzenia towarów w poszczególnych przypadkach.
  Wybrane kwestie podatku VAT w handlu zagranicznym.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – posługiwanie się dokumentacją celną.

  SESJA III.
  SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW. REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE.

  DZIEŃ 1 REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE.

  Postępowanie reklamacyjne w obrocie z zagranicą.
  Dochodzenie i załatwianie roszczeń na bazie Konwencji CISG.
  Ujednolicone zasady odpowiedzialności za dostarczony towar w ramach UE.
  Certyfikacja zgodności i uznawanie norm.
  Postępowanie arbitrażowe i sądowe w sporze z partnerem zagranicznym.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – rozwiązywanie reklamacji zagranicznej.

  DZIEŃ 2 SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW.

  Specyfika podejścia do negocjacji w różnych kulturach.
  Taktyki negocjowania kontraktów przez sprzedającego i kupującego.
  Negocjacje korespondencyjne, przez sieci komputerowe i przy wspólnym stole rokowań.
  Skuteczne metody przełamywania impasu w negocjacjach.
  Reagowanie na taktyki negocjacyjne stosowane przez partnera.
  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE –negocjowanie rzeczywistego kontraktu przy wspólnym stole rokowań.

  -->Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce. --> DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  --> NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem

 • Zaświadczenia ukończenia poszczególnych modułów. Certyfikat ukończenia studium.

 • Wykład, warsztat, ćwiczenia, studium przypadków, forum wymiany doświadczeń

 • Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

STUDIUM prowadzą renomowani trenerzy – praktycy z dużym doświadczeniem biznesowym oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

Szkolenia o podobnej tematyce