0 Godzin, 2 Dni

Strategie podnoszenia efektywności szkoleń

1 740,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Opierając się na efektach pracy wielu psychologów organizacyjnych i wielu praktyków pokażemy pełny zestaw czynników, od których efektywność szkolenia naprawdę zależy. Zaproponujemy także matrycę strategii podnoszenia efektywności szkoleń (lub nazywając ją inaczej matrycę zapewniania transferu szkoleniowego). Matryca obejmuje kilkadziesiąt technik, z czego szczegółowo omówimy kilkanaście najważniejszych.

 • 1. ZROZUMIEĆ SZKOLENIE - MODEL SKUTECZNEGO SZKOLENIA
  Szkolenie jest narzędziem. Bardzo skomplikowanym i wymagającym umiejętnej obsługi. Jak każde z narzędzi, może być wykorzystywane na wiele sposobów. Za pomocą komputera można przybić gwoźdź, ale można także napisać piękną powieść czy przeprowadzić skomplikowane obliczenia. Wszystko zależy od umiejętności osoby obsługującej narzędzie. Jeżeli chcesz robić skuteczne szkolenia, musisz dobrze zrozumieć istotę szkoleń. Nie wymaga to skomplikowanych, wieloletnich studiów. Wystarczy, że zapoznasz się z naszym pełnym modelem skutecznego szkolenia. Dzięki jego znajomości będziesz mógł trafniej dobrać odpowiednie strategie, pozwalające spotęgować wpływ szkolenia na pracę i jej wyniki.

  Dzięki udziałowi w tym bloku szkolenia:
  -poznasz zestaw czynników, które decydują o tym, w jakim stopniu szkolenie wywołuje zmiany w sposobach pracy i związanych z nimi wynikach;
  -nauczysz się określać zmienne wyjściowe projektu szkoleniowego;
  -poznasz podstawowe prawidłowości transferu szkoleniowego;
  -poznasz rodzaje czynników kontekstowych wpływających na efektywność szkolenia;
  -poznasz kluczowe zmienne osobowe mające wpływ na efektywność szkoleń;
  -nauczysz się określać poziom motywacji szkoleniowej uczestników szkolenia;
  -nauczysz się określać postawy pracowników mające wpływ na szkolenie.

  Model szkolenia
  -Szkolenie jako narzędzie zmian
  -W jaki sposób szkolenie wpływa na pracę i jej wyniki
  -Uproszczone modele szkoleń – dlaczego ich unikać?
  -Pełny model skutecznego szkolenia: od jakich czynników zależy wielkość efektów szkoleniowych?

  Co jest na końcu? - jak sprecyzować końcowe efekty procesu szkoleniowego
  -Rodzaje końcowych efektów szkolenia
  -Co to jest transfer szkoleniowy?

  Bezpośrednie efekty szkolenia
  -Satysfakcja szkoleniowa: w jaki sposób wpływa na efekty?
  -Proces nabywania wiedzy i umiejętności podczas szkolenia - podstawowe mechanizmy
  -Postawy i ich zmiana pod wpływem szkolenia: szkolenie jako proces perswazji

  Od czego zależą wyniki: na co możemy wpływać aby podnieść efekty szkolenia
  -Czynniki kontekstowe
  -Motywacja szkoleniowa
  -Wyjściowe postawy uczestników
  -Dyspozycje i zdolności
  -Parametry szkolenia

  2. CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY PODNIEŚĆ SKUTECZNOŚĆ SZKOLENIA? PODSTAWOWE WYMIARY MATRYCY STRATEGII
  Skuteczny projekt szkoleniowy wymaga współdziałania kilku grup osób. W tej krótkiej części szkolenia pokażemy na czym to współdziałanie polega. Pokażemy także matrycę strategii - narzędzia grupującego różne strategie działania.

  Dzięki udziałowi w tym bloku szkolenia:
  -zapoznasz się z koncepcją zestawu kluczowych dla skuteczności szkolenia ról oraz ich obsady;
  -dowiesz się jaką rolę w procesie podnoszenia efektywności szkoleń pełni przełożony;
  -dowiesz się jaka jest rola uczestnika szkolenia; dowiesz się jakie zadania stoją przed trenerem oraz pracownikiem Działu Zasobów Ludzkich (Działu Personalnego);
  -dowiesz się, jakiego typu działania można podjąć w kolejnych trzech okresach realizacji projektu szkoleniowego;
  -poznasz matrycę strategii szkoleniowych, zawierających 30 technik.

  Kluczowe role i ich obsada
  -Rola osoby zarządzającej projektem
  -Rola bezpośredniego przełożonego
  -Rola uczestnika
  -Rola trenera
  -Rola współpracowników szkolonych osób

  Wymiary Matrycy Strategii - kto, kiedy, w jakim celu?
  -Co można zrobić przed szkoleniem?
  -Jakie działania można podjąć w trakcie szkolenia?
  -Co można zrobić po szkoleniu?
  -Prezentacja listy technik.

  3. TRZYDZIEŚCI STRATEGII, PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ
  To kluczowa część szkolenia. Po kolei pokażemy częściej i rzadziej stosowane sposoby podnoszenia efektywności szkoleń.

  Dzięki udziałowi w tym bloku szkolenia poznasz 30 strategii podnoszenia efektywności szkoleń. A w szczególności nauczysz się:
  -ustalać kontrakty szkoleniowe z uczestnikiem,
  -przygotowywać ćwiczenia i materiały dostarczane uczestnikom przed szkoleniem,
  -informować uczestników o szkoleniu, angażować uczestników i ich przełożonych do pracy nad projektem,
  -przygotowywać przełożonych uczestników do współdziałania w projekcie,
  -prowadzić sesje planowania działań, prowadzić sesje modyfikacji własnych zachowań,
  -minimalizować dystans szkolenie - praca,
  -organizować i prowadzić sesje podsumowujące, przygotowywać pomoce (job aids)
  -organizować grupy wymiany informacji i wsparcia po szkoleniu.

  Dziesięć strategii inicjowanych przed szkoleniem, między innymi:
  -Określanie kontraktu szkoleniowego (ustalanie celów)
  -Pre-szkolenie (ćwiczenie przed szkoleniem)
  -Informowanie o szkoleniu (promocja szkolenia)
  -Dostarczenie ćwiczeń i materiałów dla bezpośrednich przełożonych
  -Zespół przygotowujący szkolenie (angażowanie uczestników i przełożonych do pracy przed szkoleniem)

  Dziesięć strategii stosowanych głównie podczas szkolenia, między innymi:
  -Ustalanie celów i planowanie zmian (action planning)
  -Warsztaty modyfikacji zachowania
  -Udział przełożonych w zajęciach
  -Minimalizacja dystansu szkolenie - praca
  -Aktywizowanie uczestników
  -Dostarczanie bezpośredniego sprzężenia zwrotnego

  Dziesięć strategii stosowanych po szkoleniu - między innymi:
  -Sesje podsumowujące (follow -up) i sprawozdania z realizacji celów
  -Monitorowanie zachowań
  -Pomoce (job - aids)
  -Kwestionariusze oceny szkolenia i efektów
  -Sieci wymiany informacji
  -Uczenie innych

  4. OCENA EFEKTÓW: JAK POCHWALIĆ SIĘ TYM, CO CI SIĘ UDAŁO OSIĄGNĄĆ
  Strategie zapewniania efektywności szkoleń są często równocześnie sposobem oceny skuteczności szkolenia. Jest to tzw. ocena formacyjna. Tzn. pozwala zarówno oceniać skuteczność szkoleń jak i na nią wpływać. Po zakończeniu projektu warto zebrać wnioski w całość i pokazać jak bardzo opłacało się przeprowadzić cały projekt.

  Dzięki udziałowi w tym bloku szkolenia:
  -poznasz techniki kompletowania danych pozwalających na podsumowanie skuteczności szkolenia,
  -nauczysz się opracowywać i prezentować wyniki z badania efektów szkolenia (miedzy innymi przedstawiać je w postaci współczynnika ROI),
  -dowiesz się jak wyciągać wnioski dotyczące zastosowanych strategii wspierających.

  Zbieranie danych do przeprowadzenia oceny sumacyjnej (podsumowującej efektywność całego projektu)
  -Kompletowanie zestawu danych
  -Zbieranie danych dotyczących wpływu szkolenia na zachowanie i wyniki
  -Zbieranie danych dotyczących wyników szkolenia (monitorowanie wskaźników)

  Opracowywanie i prezentacja wyników z badania efektów szkolenia
  -Przetwarzanie danych o wpływie szkolenia na wyniki finansowe (konwersja)
  -Uwzględnianie innych czynników (izolowanie)
  -Analiza kosztów
  -Prezentacja danych (ROI, inne współczynniki)
  -Prezentacja raportów

  Analiza i ocena skuteczności zastosowanych strategii
  -Trwałość efektów
  -Wnioski dla innych projektów

 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia

 • Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się szkoleniami: menedżerów i pracowników działów personalnych i działów szkoleń oraz osoby odpowiedzialne za organizacje szkoleń.

  Zapraszamy także menedżerów, którzy chcą podnosić efektywność swoich pracowników za pomocą szkoleń.

  Jest to także bardzo pomocne szkolenie dla trenerów.

 • 1740 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce