7 Godzin, 1 Dni

Standardy kontroli w administracji publicznej warsztaty

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Standardy kontroli w administracji rządowej to dokument kluczowy dla sprawnego funkcjonowania zespołów kontrolnych. Stanowi on nie tylko istotne uzupełnienie Ustawy o kontroli w administracji rządowej, ale również zawiera wiele nowych wymogów dotyczących służb kontrolnych jak np.: program zapewnienia jakości, oceny zewnętrzne, mierzalne kryteria kontroli, etc. Proponowane Państwu szkolenie pozwoli zrozumieć co w praktyce oznaczają te nowe wymogi. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania Standardów kontroli w administracji rządowej.

 • Zasady prowadzenia kontroli w administracji rządowej – wprowadzenie
  Rozwiązania instytucjonalne,
  Regulacje prawne i wytyczne w zakresie kontroli,
  Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, ewaluacja.
  Zasady podstawowe i standardy pracy
  Uczciwość i rzetelność,
  Niezależność i obiektywizm,
  Poufność,
  Profesjonalny osąd,
  Kontrola zarządcza, a kontrola wewnętrzna,
  Rodzaje kontroli.

  Zasady prowadzenia kontroli
  Tryb realizacji kontroli,
  Prawa i obowiązki kontrolujących
  Prawa i obowiązki kontrolowanych.
  Prowadzenie kontroli – krok po kroku
  Fazy kontroli (z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzygotowanie kontroli,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacja kontroli,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniesprawozdawczość
  Dokumentowanie przebiegu kontroli.
  Przygotowanie programu kontroli – warsztaty
  Określanie kryteriów oceny,
  Cele kontroli,
  Zakres przedmiotowy kontroli,
  Zakres podmiotowy kontroli,
  Wybór obszarów / podmiotów „zagrożonych” do kontroli
  Bezpośrednie szacowanie prawdopodobieństwa;
  Czynnikowa analiza ryzyka;
  Metoda delficka,
  Matryce ważone,
  Czynności dowodowe
  Dowody kontroli
  Korzystanie z pomocy biegłych
  Dokumentowanie wyników kontroli
  Akta kontroli
  Informowanie o wynikach kontroli
  Przygotowanie Programu zapewnienia jakości
  Zakres przedmiotowy programu,
  Zakres podmiotowy programu,
  Forma dokumentu,
  Sposób przygotowania i zatwierdzenia.
  Ocena komórki kontrolnej
  Analiza i ocena sytuacji,
  Identyfikacja mocnych i słabych stron,
  Opracowanie planu doskonalenia.
  Ocena wewnętrzna i zewnętrzna
  Zasady realizacji oceny okresowej
  Ocena okresowa, a Plan zapewnienia jakości,
  Planowanie i realizacji oceny okresowej.

 • Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.

 • Szkolenie adresowane jest zarówno do członków zespołów kontrolnych w administracji rządowej, jak i do odpowiedzialnych za nadzór nad ich pracą kierowników jednostek organizacyjnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce