3 Dni, 21 Godzin

grupa max. 15

Specjalista ds. zarządzania energią w gminie

1 950,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 3 – dniowe szkolenie ma na celu przybliżenie obowiązków specjalisty ds. zarządzania energią w gminie oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia tej funkcji. Nacisk kładziony jest na merytoryczne przygotowanie z zakresu energetyki odnawialnej oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji energetycznych w gminie.

 • 1. Zakres obowiązków specjalisty ds. zarządzania energią w gminie
  • tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie gospodarowania energią w gminie
  • monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie zużycia energii
  • wykonywanie przeglądów i audytów energetycznych, zajmowanie się kontraktami związanymi z energią
  • pozyskiwanie funduszy na inwestycje energetyczne w gminie

  2. Zagadnienia prawne mające wpływ na gospodarkę energetyczną w gminie
  • Ustawodawstwo międzynarodowe
  • Ustawodawstwo krajowe

  3. Dokumenty gminne dot. gospodarowania energią
  • Założenia do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • Plany gospodarki niskoemisyjnej
  • Strategie energetyczne

  4. Gospodarka energetyczna w gminie
  • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów energetycznych gminy
  • Analiza zasobów własnych gminy
  • Określenie potencjału gminy w zasoby energetyczne
  • Wdrażanie działań poprawiających efektywność energetyczną
  • Wdrażanie inwestycji w energetykę odnawialną
  • Racjonalizacja zakupu i zużycia energii oraz poszanowanie energii w gminie
  • Współpraca z podmiotami gospodarczymi w obszarze energetyki
  • Promocja wdrażanych działań
  • Zwiększanie świadomości mieszkańców gminy na temat energetyki
  • Współpraca z mieszkańcami na temat rozwoju energetycznego gminy

  5. Konsultacje społeczne
  • Rola akceptacji społecznej dla nowych inwestycji
  • Interesariusze w procesie inwestycyjnym
  • Lokalne konflikty związanych z inwestycjami energetycznymi i sposoby ich rozwiązywania
  • Sposoby partycypacji społecznej w gminie

  6. Funkcjonowanie rynku energii
  • Zasady funkcjonowania rynku detalicznego
  • Struktura rynku energii w Polsce
  • Regulacje rynku energii
  • Nowoczesne strategie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

  7. Bezpieczeństwo energetyczne na szczeblu lokalnym
  • Dywersyfikacja źródeł energii
  • Energetyka odnawialna
  • Efektywność energetyczna

  8. Aspekty planowania przestrzennego dla energetyki w gminie
  • Lokalizacja inwestycji: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Dokumenty sporządzone w postępowaniu planistycznym dotyczącym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  • Monitoring środowiskowy przedrelizacyjny i porealizacyjny
  • Rola i obowiązki gminy oraz inwestora w procesie planowania przestrzennego

  9. Energetyka konwencjonalna
  • Funkcjonowanie polskiej wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej opartej na paliwach kopalnych – nieodnawialnych
  • Kogeneracja

  10. Energetyka odnawialna
  • Słoneczna
  • Wiatrowa
  • Wodna
  • Geotermalna
  • Biomasa

  11. Aspekty finansowe energetyki na szczeblu gminnym
  • Wydatki energetycznych w gminie
  • Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych
  • Źródła finansowania wydatków i inwestycji energetycznych
  • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji energetycznych
  • ESCO

  12. Doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć energetycznych

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu

 • Szkolenia dopasowane są do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników, które badane jest kilka dni przed jego realizacją. W zależności od zagadnienia, szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, wykładu, dyskusji, pracy indywidualnej oraz analizy sytuacji zastanej (studia przypadków).

 • • Przedstawiciele samorządów terytorialnych (JST) odpowiedzialni za procesy inwestycyjne oraz gospodarowania mieniem gminnym
  • Przedstawiciele administracji rządowej
  • Inwestorzy z branży energetycznej
  • Osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego

 • 1950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 7 dni po szkoleniu

 • • każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia organizowane przez ABC SUN ENERGY • rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji Cena obejmuje: • materiały dydaktyczne - autorski podręcznik • materiały piśmiennicze • świadectwo ukończenia • indywidualne konsultacji po szkoleniu • przerwy kawowe i obiadowe

Anna Dyląg

Mgr inż. Anna Dyląg jest absolwentką licznych studiów na Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. W chwili obecnej finalizuje doktorat na Politechnice Łódzkiej dotyczący zarządzania energią w gminie. Będąc Ekspertem Komisji Europejskiej ds. energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, ocenia składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków. Wspiera również Komisję Europejską w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE. Będąca zarówno właścicielem firmy zajmującej się wykonawstwem instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych jak również naukowcem, kładzie szczególny nacisk na gruntownie przygotowane, funkcjonalne szkolenia dla różnych odbiorców. Swoje umiejętności trenerskie szlifuje podczas licznie realizowanych szkoleń (ok. 1000h) oraz pracy dydaktycznej w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Łodzi (ok. 1500h).

Szkolenia o podobnej tematyce