24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 15

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zakres szkolenia obejmuje nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych 2016.
  Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
  PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

  Dzień 1
  1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
  Rynek zamówień publicznych w Polsce.
  Dyrektywy, ustawy towarzyszące, rozporządzenia wykonawcze.
  Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy Pzp.
  Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania Pzp.
  Pojęcie wykonawcy.
  Definicje ustawowe.
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
  Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
  Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.
  Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.
  Zasada prymatu trybów przetargowych.
  Zasada ochrony tajemnicy handlowej.
  Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.
  3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - wstęp.
  Planowanie postępowania.
  Określenie wartości zamówienia.
  Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
  Treść i publikacja ogłoszeń.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
  Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.
  Wyjaśnienia do SIWZ.

  Dzień 2
  5. Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku.
  Przetarg nieograniczony.
  Przetarg ograniczony.
  6. Tryby szczególne w zamówieniach publicznych.
  Negocjacje z ogłoszeniem.
  Zamówienie z wolnej ręki.
  Negocjacje bez ogłoszenia.
  Licytacja i aukcja elektroniczna.
  Dialog konkurencyjny.
  Partnerstwo innowacyjne
  Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  7. Przygotowujemy ofertę.
  Zakres oferty.
  Forma, termin i miejsce składania.
  Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert- wady oświadczeń woli.
  Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
  Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.
  Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.
  8. Proces wyboru oferty.
  Otwarcie ofert.
  Poprawianie błędów w ofercie.
  Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
  Kryteria oceny ofert.
  Odrzucenie oferty.
  Wybór najkorzystniejszej oferty.
  Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
  Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

  Dzień 3
  9. Umowa w zamówieniach publicznych.
  Zawarcie umowy- informacje ogólne.
  Gwarancja jakości, rękojmia za wady, warunki płatności.
  Zmiana umowy – zmiany istotnie i nieistotne.
  Odstąpienie od umowy.
  Nieważność umowy o zamówienie publiczne
  10. System ochrony praw wykonawców.
  Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
  Postępowanie skargowe.
  Inne instytucje ochronne – art. 181 Pzp
  Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.
  11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
  Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,
  Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.
  12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
  13. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 3 dni (24h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II i III
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1290 zł netto (+23% VAT)
  Cena promocyjna 1290 zł obowiązuje do końca 2015r.
  Standardowy koszt udziału 1 osoby: 1690 zł

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)
  Wrocław: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)
  Gdańsk: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1890 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 • Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  przedstawiciele administracji rządowej;
  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Andrzej Łukaszewicz

Szkolenia o podobnej tematyce