24 Godzin, 3 Dni

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach praktycznych dla przyszłych i obecnych specjalistów ds. zamówień publicznych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

  Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

  przedstawiciele administracji rządowej;

  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

  Cel szkolenia:

  Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

  Korzyści dla użytkowników:

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:   zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,

   zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne,

   rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych,

   rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   systemem ochrony praw wykonawców.

   nabyć umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,

   zdobyć nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

 • Program szkolenia:
  Dzień 1

  1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.

  Rynek zamówień publicznych w Polsce.

  Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy o ZP.

  Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania prawa ZP.

  Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.

  Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.


  2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.

  Zasada równego traktowania oferentów.

  Zasada uczciwej konkurencji.

  Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.

  Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.

  Zasada prymatu trybów przetargowych.

  Zasada ochrony tajemnicy handlowej.

  Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.  3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - wstęp.

  Planowanie postępowania.

  Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.

  Określenie wartości zamówienia.

  Treść i publikacja ogłoszeń.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.

  Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.

  Wyjaśnienia do SIWZ.  Dzień 2


  5. Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku.

  Przetarg nieograniczony.

  Przetarg ograniczony.  6. Tryby szczególne w zamówieniach publicznych.

  Negocjacje z ogłoszeniem.

  Zamówienie z wolnej ręki.

  Negocjacje bez ogłoszenia.

  Licytacja i aukcja elektroniczna.

  Dialog konkurencyjny.

  Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.  7. Przygotowujemy ofertę.

  Zakres oferty.

  Forma, termin i miejsce składania.

  Poprawianie błędów w ofercie.

  Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert.

  Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.

  Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.

  Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.  8. Proces wyboru oferty.

  Otwarcie ofert.

  Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.

  Kryteria oceny ofert.

  Odrzucenie oferty.

  Wybór najkorzystniejszej oferty.

  Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

  Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.  Dzień 3  9. Umowa w zamówieniach publicznych.

  Zawarcie umowy- informacje ogólne.

  Gwarancja jakości, rękojmia za wady, warunki płatności.

  Zmiana i unieważnienie umowy.

  Odstąpienie od umowy.  10. System ochrony praw wykonawców.

  Likwidacja protestu.

  Odwołanie i postępowanie odwoławcze.

  Postępowanie skargowe.

  Inne instytucje ochronne.

  Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.  11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.

  Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,

  Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.  12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.  13. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników kursu.  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 3 dni (24h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego i trzeciego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie  Inwestycja:
  1690 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań


  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

  przedstawiciele administracji rządowej;

  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERSpecjalizacja trenerska:

Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).

Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.

Szkolenia o podobnej tematyce