2 Dni, 12 Godzin

Specjalista ds. Umów Handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko po ostatnich zmianach prawa.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Zapoznanie z nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,

  - Nabycie praktycznych wskazówek dotyczących zawierania różnego rodzaju umów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych tendencji (systemy logistyczne, wzorce umowne, Internet),

  - Poznanie zasad analizy ryzyka umowy i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych

  OPIS SZKOLENIA:

  Przedsiębiorstwa, działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniały w swoich strategiach. Celem nie stało się już agresywne zdobywanie rynku, ale zrównoważony rozwój, zapewniający względną stabilność. Jednym z przejawów tej stabilności jest właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z poszanowaniem interesów klienta i uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.

  Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).
  Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej, podstawowej wiedzy w tzw. „pigułce” ,odnośnie uwarunkowań, w których muszą na co dzień zawierać i realizować ważne dla przedsiębiorstwa umowy. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów.
  Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

 • 1.AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE UMÓW

  Nowe rozwiązania prawne dotyczące zawierania umów handlowych.
  Zmiany w zakresie uzansów i zwyczajów handlowych.
  Rozporządzenia PE i Rady stosowane bezpośrednio do zawieranych umów.
  Konwencja CISG i inne umowy międzynarodowe rozszerzające prawa i obowiązki stron.
  Zasady pierwszeństwa postanowień prawnych i ich włączania lub wyłączania z umowy

  2. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY.

  Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.
  Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego.
  Formułowanie klauzul zabezpieczających w ofercie i zamówieniu.
  Zamówienie zmieniające warunki ofertowe.
  Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
  Milcząca akceptacja oferty.
  Wycofanie się z wiążącej oferty.

  3. PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY.

  Ustalanie preferencji w zakresie bazy dostawy według Incoterms® 2010.
  Kształtowanie klauzul bazy dostawy a problem wersji zwyczajów.
  Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych.
  Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności.
  Wpływ zmian prawnych na negocjowanie klauzul płatności.
  Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
  Problemy związane z klauzulami płatności akredytywą, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym.

  4. UNIKANIE BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW.

  Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak.
  Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja.
  Znaczenie preambuły w umowie.
  Formułowanie i zasady analizy definicji w umowie.

  5. KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW.

  Określanie przedmiotu umowy (towar, usługa, ilość i jej zmiany).
  Tworzenie wzorca jakości w umowie i miejsca jego weryfikacji.
  Elementy ceny, zapewnienie jej stabilności czy możliwości renegocjacji.
  Klauzule rewizji i waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia.
  Doprecyzowywanie bazy dostawy.
  Nowe koncepcje klauzul warunków płatności.
  Ustalanie terminu oraz harmonogramów dostaw.
  Ubezpieczenie cargo według nowych warunków

  6. PRAWIDŁOWE FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.

  Klauzule zawieszające wyłączające oraz interpretujące w umowie.
  Uzgadnianie warunków kontroli i odbioru zabezpieczających interesy kupującego.
  Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
  Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (nowa rękojmia, CISG, inne).
  Formułowanie klauzul kar umownych, roszczeń uzupełniających, limitów odpowiedzialności.
  Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy krajowej i zagranicznej.
  Klauzule siły wyższej według interpretacji modelowych ICC.
  Wybór prawa właściwego zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady.
  Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego a problem uznawalności ich wyroków.
  Włączanie do umowy prawa kraju trzeciego i ponadnarodowego (PECL, PICC).
  Formułowanie klauzul praw autorskich, poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.
  Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.

  7. PUŁAPKI i NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W UMOWACH.

  Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www.
  Zasada świadomego pomijania zapisów jako zabezpieczenie w umowie.
  Wyłączanie Konwencji CISG.
  Pułapki związane z karami umownymi.
  Manipulacje przy wyborze sądu i prawa właściwego.
  Niebezpieczeństwa związane z możliwością zmiany postanowień umownych.

  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – ANALIZA ZAPISÓW UMÓW.

  Praktyczna analiza zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach różnych umów).

  --> Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  --> DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  --> NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem, na które trener udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • Wykład, warsztat, porady.

 • Kadra menedżerska i handlowcy, pracownicy działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym.
Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.

Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.”, „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.”, „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Szkolenia o podobnej tematyce