24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 15

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Warszawa Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 690,00 PLN + VAT
9 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

 • Program szkolenia:

  DZIEŃ PIERWSZY
  Źródła informacji o nieruchomości:
  księga wieczysta / zbiór dokumentów,
  ewidencja gruntów i budynków,
  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.
  roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
  obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,
  obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
  rozpoczęcie robót budowlanych,
  zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.
  Procedura ustalania warunków zabudowy:

  zawartość wniosku,
  przebieg postępowania,
  ustalenia decyzji.
  Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  zawartość wniosku,
  przebieg postępowania,
  ustalenia decyzji;
  pojęcie ”instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.

  Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

  Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.
  pozwolenie na budowę,
  zgłoszenie robót budowlanych,
  dziennik budowy,
  zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

  Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.
  Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
  Uprawnienia konserwatora zabytków.
  Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.
  Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

  DZIEŃ DRUGI

  Przebieg procesu budowlanego.
  wszczęcie inwestycji,
  prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
  inwestor,
  inspektor nadzoru inwestorskiego,
  projektant,
  kierownik budowy (robót),
  istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki),
  nakaz wstrzymania robót,
  katastrofa budowlana,
  zakończenie budowy,
  odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

  Oddanie obiektu do użytkowania.
  zgłoszenie obiektu do użytkowania,
  pozwolenie na użytkowanie,
  zakres obowiązkowej kontroli,
  użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
  zgłoszenie,
  sprzeciw,
  opłata legalizacyjna.

  Samowola budowlana i jej konsekwencje.
  budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,
  budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
  wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,
  wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

  Prawo wodne a proces budowlany.
  urządzenia wodne – definicja ustawowa,
  pozwolenie wodno prawne – charakterystyka, cel, treść,
  samowola budowlana w prawie wodnym,
  obowiązki właściciela urządzenia wodnego,
  koszty utrzymania urządzenia wodnego,
  ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

  DZIEŃ TRZECI

  Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.
  harmonogram robót,
  raporty wykonawcy,
  protokoły odbioru częściowego i końcowego,
  rady budowy.

  Zabezpieczenie należytego wykonania.
  kaucja zabezpieczająca,
  gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,
  weksel,
  zastaw.

  Dokumentacja powykonawcza.
  obmiar powykonawczy,
  projekt powykonawczy,
  dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

  Reguły FIDIC – zarys zagadnienia.
  Opłata adiacencka.
  Renta planistyczna.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 3 dni (24h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II i III
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1690 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 9500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

dr Bartłomiej Latos

Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

Szkolenia o podobnej tematyce