12 Godzin, 2 Dni

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI BIURA ZARZĄDU Obsługa formalno-prawna w biurze obsługi organów spółki z o.o. i akcyjnej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szanowni Państwo,  wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.  DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?  Najbardziej aktualna i praktyczna wiedza w zakresie prawa i dobrych praktyk organizacyjnych

  Analiza przepisów, przykładów z funkcjonowania firm na rynku oraz ich interpretacja i możliwe rozwiązania

  Wskazówki dotyczące metod postepowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy  10 NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATÓW W OBSŁUDZE BIURA ZARZĄDU:  Współpraca biura zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia

  Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki

  Aktualizacja danych spółki w KRS

  Przygotowanie i procedury organizacji posiedzeń

  Rejestr dokumentów i pism wpływających do biura zarządu, zarzadzanie obiegiem

  Przygotowanie pism w imieniu zarządu i prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi

  Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp do informacji w spółce

  Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki

  Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły

  Przechowywanie dokumentów  PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:  Jak regulowana jest kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacji przez zarząd oraz relacji wewnątrz spółki?

  Jakie są wymogi i jakie możliwości regulacji wewnętrznych w zakresie umowy/statutu spółki?

  Jak prawidłowo prowadzić sprawy spółki w KRS?

  Jak organizować posiedzenia zarządu?

  Jak prowadzić rejestr dokumentów i zarządzać ich obiegiem w biurze zarządu?

  Jak tworzyć pisma i prowadzić korespondencję z otoczeniem spółki?

  Jakie są dobre praktyki w zakresie procedur przekazywania i dostępu dokumentów?

  Jak chroniona powinna być tajemnica przedsiębiorstwa?

  Jakie zapisy w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach usprawniają organizację wewnętrzną spółki?

  Jak zgodnie z prawem: zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał, protokołować?

  Jak prawidłowo stosować reguły przechowywania dokumentów? • DZIEŃ I część I

  09.00-09.30 rejestracja uczestników
  09.30 rozpoczęcie zajęć

  09.30-12.45 WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, KRS

  Ekspert: dr Andrzej Jakubiec, ekspert prawa gospodarczego, Kancelaria Janeta Jakubiec Węgierski

  WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

  Wyłanianie członków organów spółki
  Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH,
  a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
  Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki
  Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
  Case study: uchybienia na tle reprezentacji
  Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
  Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
  Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo

  KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

  Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
  Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
  Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
  Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje

  AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

  Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS
  Postępowanie aktualizujące w KRS
  Case study: skutki uchybień
  Case study: analiza odpisu KRS

  12.45-13.30 obiad

  DZIEŃ I część II

  Ekspert: Małgorzata Wozba, Praktyk w zakresie obsługi kancelaryjnej, dokumentacyjnej i organizacyjnej Zarządów

  13.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 ORGANIZACJA DOKUMENTÓW W BIURZE ZARZĄDU, ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM DOKUMENTÓW, PRZYGOTOWANIE PISM, ORGANIZACJA POSIEDZEŃ

  PRZYGOTOWANIE I PROCEDURY ORGANIZACJI POSIEDZEŃ

  Przygotowanie posiedzenia – kroki organizacyjne
  Treść zaproszeń i potwierdzeń
  Agenda przebiegu posiedzenia
  Przygotowanie dokumentacji do posiedzeń

  REJESTR DOKUMENTÓW I PISM WPŁYWAJĄCYCH DO BIURA ZARZĄDU, ZARZADZANIE OBIEGIEM

  Rejestracja korespondencji w biurze obsługi organów
  Tworzenie zbiorów dokumentów powiązanych
  Forma tradycyjna i elektroniczna dokumentów
  Porządkowanie dokumentów i pism
  Case study: postępowanie ze skargami i wnioskami związanymi z działalnością spółki
  Ujednolicenie procedur przepływu dokumentów
  Case study: przepływ dokumentów ze względu na rodzaj

  PRZYGOTOWANIE PISM W IMIENIU ZARZĄDU I PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

  Redagowanie i tworzenie pism w imieniu zarządu – wartość informacyjna i użyteczność pisma
  Weryfikacja danych w pismach
  Kompletowanie załączników i uzupełnianie braków
  Dystrybucja i obieg dokumentów w formie elektronicznej
  Case study: przykłady i analiza pism urzędowych i biznesowych, ćwiczenia redakcyjne

  DZIEŃ II

  08.30-09.00 rejestracja uczestników
  09.00 rozpoczęcie zajęć

  09.00 – 15.30 DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWOWANIE

  Ekspert: Romana Pietruk, Trener prawa, ekspert w zakresie prawa handlowego, bezpieczeństwa informacji, archiwizacji

  PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE

  Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
  Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
  Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
  Zasady udostępniania dokumentów
  Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
  Rejestr dostępu do dokumentów
  Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
  Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki
  Case study: umowy o zachowaniu poufności
  Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów

  REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

  Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
  Case study: Jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
  Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
  Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
  Case study: instrukcja kancelaryjna
  Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
  Case study: regulaminy organizacyjne
  Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

  PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

  Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
  Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
  Tryb i forma podejmowania uchwał
  Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

  KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

  Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
  Sposoby zwołania posiedzeń
  Odwołanie lub zmiana terminu obrad
  WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń
  Case study: błędy w powiadomieniach

  SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

  Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
  Uzgadnianie a wersja ostateczna
  Podpisywanie protokołu

  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

  Zasady prawne archiwizowania dokumentów
  Forma przechowywania dokumentów spółki
  Terminy przechowywania dokumentów

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Szkolenie reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  Pracowników w biurach zarządu

  Asystentów zarządu

  Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które

  Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Romana PietrukEkspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Małgorzata WozbaTrener, wieloletni praktyk w zakresie obsługi najwyższych organów spółek akcyjnych. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Dyrektora Biura Zarządu.

Posiada doświadczenie w tworzeniu systemów do zarządzania sprzedażą, wdrażania i planowania rozwiązań systemowych. Projektowała raporty sprzedażowe, raporty analizujące efektywność działań, raporty wykonania budżetu.

Specjalizuje się w analizie kosztów działalności.Obecnie niezależny ekspert i doradca firm w zakresie obsługi administracyjnej, korporacyjnej i prawnej, poszukiwania rozwiązań optymalizujących i wprowadzających oszczędności. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, projektowaniu i wdrażaniu procedur, przygotowaniu i zarządzaniu dokumentacją korporacyjną, wsparciem w prowadzeniu kancelarii przedsiębiorstwa.dr Andrzej JakubiecEkspert prawa gospodarczego, Kancelaria Janeta Jakubiec Węgierski

Adwokat w Kancelarii Janeta Jakubiec Węgierski Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z sektora budowlanego, produkcyjnego i inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji oraz postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Specjalizuje się również w inwestycjach typu join ventures oraz w prowadzeniu zabezpieczonych emisji obligacji. Przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej na temat „Opcja, jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna.” Publikuje m. in. w Przeglądzie Praw Handlowego i Gazecie Prawnej. Jest wykładowcą na Mini MBA UŁ. W 2009 roku odbył kurs I Cykl Prawa Porównawczego – Faculte Internationale de Droit Comparé na Uniwersytecie Roberta Schumana – Strasbourg III.

Szkolenia o podobnej tematyce