52 Godzin, 4 Dni

Specjalista ds. kadr - zmiany na 2012r.

więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:  Głównym celem szkolenia jest profesjonalnie i gruntowne przygotowanie uczestników do pracy w Dziale Kadr.

  Kurs ten ma na celu przedstawienie kompleksowych informacji na temat praktycznych aspektów szeroko pojętego prawa pracy. Uczestnicy otrzymują informacje dotyczące podstawowych obowiązków osób odpowiedzialnych za sprawy personalne. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z wykładnią przepisów prawa pracy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, dokumentacji pracowniczej, czas pracy, urlopy pracownicze, ukształtowaną przede wszystkim przez Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, orzecznictwem Sądu Najwyższego, w kwestiach wiązanych z tworzeniem i doręczaniem pracownikom dokumentów, przedstawienie praktycznych wzorów dokumentów tworzonych przez pracodawcę w trakcie trwania stosunku pracy.  Uczestnikom szkolenia zostanie przedstawiona najświeższa, praktyczna wiedza w oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzącego.

  Korzyści dla uczestników:  • komplet praktycznych materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, w tym druki i formularze kadrowe

  • umiejętności oraz wiedza zdobyta podczas szkolenia sprawią, że znacznie wzroście Twoja wydajność w pracy,

  • wykładowca podzieli się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem, czym z pewnością zachęci także do indywidualnego rozwoju poszczególnych pracowników,

  • przygotujesz i będziesz prowadził dokumentacje kadrową wg zaleceń PIP,

  • Twoja wiedza i doświadczenie przyczynią się do umocnienia pozycji w organizacji, a co za tym idzie do awansu,

  • staniesz się profesjonalnym i samodzielnym Specjalistą w dziale Kadr,

  • zdobędziesz narzędzia przydatne na co dzień do prowadzenia akt pracowniczych (gotowe wzory) oraz wiedzę praktyczna do rozliczania czasu pracy,

  • będziesz potrafił sprostać wymogom związanym z daną pracą,

  • będziesz wiedział co, kiedy i jak robić – co wiąże się ze wzrostem efektywności.

  • zwiększysz sprawność w wykonywaniu zadań, a to powoduje ograniczenie potrzeby korekty i kontroli podwładnych ze strony kierownictwa,

  • szkolenie ułatwi pracę oraz przygotowuje do nowych obowiązków.  Metodologia  Wykłady, warsztaty praktyczne , dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

 • PROGRAM SZKOLENIA:

  04 lutego 2012 (sobota)

  Przyjmowanie do pracy, pierwsze obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika, prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej w 2012r..

  Zatrudnianie w 2012r.:
  1. Wybór podstawy zatrudnienia (umowa cywilna czy umowa o pracę), jeżeli umowa o pracę, to jaki jej rodzaj?
  2. Zasady na jakich sądy pracy i PIP oceniają prawidłowość wyboru umowy (umowa o pracę, umowa cywilna), nowe przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji świadczeniobiorców, w tym osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnych
  3. Prawidłowa rekrutacja, czyli dane i dokumenty których można i których nie wolno żądać od kandydatów do pracy, (bez dyskryminacji i naruszania przepisów o ochronie danych osobowych – opinie MPiPS oraz GIODO).
  4. Jak traktować dokumenty od zagranicznych pracodawców i z zagranicznych uczelni (gdzie i na jakich zasadach można uzyskać potwierdzenie poziomu wykształcenia).
  5. Nowe zasady kierowania na badania profilaktyczne – pracowników, którzy prowadzą samochód w celach służbowych, a ponadto: od jakiego lekarza medycyny pracy pracownik ma przedstawiać zaświadczenie o zdolności do pracy, jak postępować w kwestii badań i szkoleń bhp, gdy w firmie są osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnych (stanowisko PIP),
  6. Nowe zasady badania stanu trzeźwości pracownika, a także zasady postępowania (w tym karania) w odniesieniu do nietrzeźwego pracownika,
  7. Zawarcie umowy o pracę, w tym prawidłowe określenie: daty nawiązania stosunku pracy, miejsca wykonywania pracy, obowiązkowej klauzuli dla niepełnoetatowca,
  8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia: „widełki” w regulaminie wynagradzania, zasada równej płacy za równa pracę, zakaz klauzuli poufności wynagrodzenia,
  9. Prawidłowe sporządzenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
  10. Praktyczne kwestie związane z zatrudnieniem pracowników na zastępstwo (w szczególności przypadki, w których umowa może być stosowana, treść umowy na zastępstwo, zasady ochrony trwałości stosunku pracy w trakcie tego rodzaju umowy).
  11. Zapoznanie z regulaminem pracy, zakresem obowiązków, przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu, z regulaminem zfśś (jeśli obowiązuje u danego pracodawcy),


  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w 2012r.:

  1. Dane, których podania pracodawca może wymagać od kandydata do pracy (kwestionariusz dla kandydata, CV kandydata, jakie musi spełniać warunki, żeby być przechowane).
  2. Dane, których podania pracodawca może wymagać od pracownika (kwestionariusz osobowy od pracownika, inne dokumenty dostarczane przez pracownika, dokumenty z zagranicy jak z nimi prawidłowo postępować, czy można je kwestionować, wymóg stosowania języka polskiego, kto ma dokonać tłumaczenia i czy musi to być tłumacz przysięgły, dane dotyczące wyznania jak postępować w przypadku pracownika wyznającego inną religię).
  3. Opinie Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w sprawie danych osobowych w stosunku pracy).
  4. Prowadzenie akt osobowych pracowników – informacje praktyczne: zasady zakładania „teczek” akt osobowych, porządek chronologiczny oraz:
  a) Dokumenty gromadzone w części A akt osobowych, jakich dokumentów nie wolno wkładać w tej części,
  b) Dokumenty gromadzone w części B, w tym: umowa o pracę, informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia (jak sobie ułatwić prace i zawrzeć w niej informację zbiorczą), umowy szkoleniowe – kiedy koniecznie musza być zawierane z pracownikiem (jakie postanowienia muszą zawierać, jakie powinny zawierać ze względów praktycznych, czego nie wolno wpisywać w umowach szkoleniowych), dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich (dokumenty jakie trzeba przedstawić ubiegając się o urlop na warunkach macierzyńskiego, urlop ojcowski, w tym dla ojca „adopcyjnego”), jak traktować oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich), dokumenty związane z nakładaniem kar porządkowych (kiedy się je usuwa z akt osobowych – najnowsze stanowisko PIP),
  c) Dokumenty gromadzone w części C, w tym: prawidłowo wypełnione świadectwo pracy, postępowanie ze świadectwem pracy, gdy pracownik umarł, gdy zgubił swój egzemplarz świadectwa, wpis w świadectwie pracy dla pracownika ojca małego dziecka – stanowisko PIP).
  5. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, w tym :
  - najczęściej popełniane błędy w zakresie prowadzenia ewidencji,
  - dokumentacja dyżuru, zakres ewidencji dla kadry zarządzającej, pracowników z zadaniowym czasem i otrzymujących ryczałt za prace w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.
  6. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym: nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora.
  7. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – wynikające z Kodeksu pracy
  i z innych przepisów oraz wykładni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (gdzie znaleźć firmę przechowującą, jak przekazać dokumenty, za ile czasu zapłacić, co zrobić w razie upadłości lub likwidacji firmy, co zrobić gdy nie ma pieniędzy na przechowywanie).

  5 lutego 2012r.

  Urlopy udzielane w ramach stosunku pracy w 2012r.: urlop wypoczynkowy, urlop szkoleniowy, urlop bezpłatny, urlopy dla pracowników rodziców, tzw. urlopy okolicznościowe oraz inne obowiązkowe zwolnienia od pracy
  1. Prawo do pierwszego urlopu w karierze zawodowej pracownika, w tym prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności,
  2. Prawo do urlopów kolejnych oraz zasada proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem: odejścia z pracy w trakcie roku kalendarzowego, pracownika na urlopie wychowawczym oraz zmiany wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia),
  3. Plan urlopów - zagadnienia praktyczne,
  4. Prawidłowe ustalanie i udzielnie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu,
  5. Jakie okresy zaliczać do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (w tym okresy nauki oraz zatrudnienia za granicą)
  6. Co robić gdy: pracownik w trakcie roku nabędzie prawo do wyższego wymiaru urlopu, w trakcie urlopu zachoruje on lub jego dziecko, pracodawca każe odwołać pracownika z urlopu, pracodawca każe zrobić plan urlopów?
  7. Jak postępować z urlopem na żądanie?
  8. Jak udzielać urlopu zaległego oraz w okresie wypowiedzenia pracownika?
  9. Jak ma się urlop wypoczynkowy do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
  10. Urlop szkoleniowy - dla kogo, w jakim przypadku i w jakim wymiarze
  a) Urlop szkoleniowy na studiach - w tym studiach podyplomowych,
  b) W jakich przypadkach urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni?,
  c) Czy urlop szkoleniowy może być świadczeniem dodatkowym?
  d) Kiedy zamiast urlopu szkoleniowego pracownik będzie miał roszczenie o urlop bezpłatny?
  11. Urlop bezpłatny: na wniosek pracownika, w ramach porozumienia pracodawców, za zgodą pracownika, dla pracownika uczącego się bez inicjatywy i zgody pracodawcy, (najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego).

  12. Urlopy dla pracowników – rodziców w 2012r. :
  a) Urlop macierzyński - - zasady nabycia prawa, urlop przed porodem, urlop w razie śmierci dziecka, przypadki kiedy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik - ojciec dziecka,
  b) na warunkach macierzyńskiego-- dla kogo, na jakich zasadach, po dostarczeniu jakich dokumentów,
  c) dodatkowy: macierzyński i na warunkach macierzyńskiego- warunki składania wniosku, możliwość połączenia z wykonywaniem pracy, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, możliwości wykorzystywania przez pracownika - ojca wychowującego dziecko,
  d) urlop ojcowski- z uwzględnieniem ojców "adopcyjnych" i wydłużeniem wymiaru tego urlopu w 2012 r. ,
  e) wychowawczy oraz obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego- zasady udzielania, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, uprawnienia przysługujące pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy.
  f) zasady prawidłowego udzielania,
  g) Urlop okolicznościowy – z jakiego tytułu przysługuje, komu, w jakim wymiarze, pomoc z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  13. Inne zwolnienia np. na wezwanie sądu, policji, z tytułu honorowego krwiodawstwa.
  14. Jak postąpić, gdy pracownik chce się zwolnic w celach prywatnych?
  15. Nowy, obowiązujący od 2012 r. termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego,

  18 lutegoSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronier. (sobota)

  Czas pracy oraz elementy poprawnego ustalania wynagrodzenia za pracę


  Program szkolenia:

  1. Planowanie czasu pracy w 2012r.
  • Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników.
  • Zasady wprowadzania zmien w zaplanownym harmonogramie.
  • System podstawowego, a równoważnego czasu pracy
  2. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie.
  • Zasady planowania i łamania zmian w firmie
  • Kiedy można “przesunąć” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej.
  • Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  3. Zasady stosowania czasu pracy w ruchu ciągłym i tzw. pracy czterobrygadowej
  • Czy w każdej firmie można wprowadzić pracę w ruchu ciągłym?
  • Czterobrygadówka, czyli praca w podstawowym systemie czasu pracy na zmiany.
  • Wady czterobrygadowej organizacji czasu pracy z punktu widzenia firmy funkcjonującej 24h/7dni.
  • Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce.
  4. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego.
  • Jak optymalnie określić okres rozliczenowy dla grupy pracowików?
  • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
  • Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym? (np. 200 h, 200 h, 120 h w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym)
  5. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta
  • Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy.
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • W jaki sposób opłacalnie rekompensowac pracę w dni wolne od pracy?
  • Praca w niedzielę – dodatek 100, czy 200%?
  6. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
  • Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach?
  • Nadgodziny, a ich koszta (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
  • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
  • Jak rekompensowac pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
  • Kiedy pracowik może odebrac czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
  • Wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  7. Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej.
  • Rozliczanie czasu pracy.
  • Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy.
  • Indywidualna karta ewidencji czasu pracy.
  8. „Elastyczne” systemy czasu pracy.
  • Indywidualny rozkład czasu pracy
  • System pracy weekendowej
  • Skrócony tydzień pracy


  19 lutego 2012(niedziela)

  Zgodne z prawem zwalanie pracowników, zasady dokonywania potrąceń z pensji pracownika (w szczególności z ostatniej wypłaty) w 2012r.


  1. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
  2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, procedura jaka musi być zachowana: forma pisemna, pouczenie o prawie odwołania do sadu pracy, dni wolne na poszukiwanie pracy,
  3. Ustalanie długości okresu wypowiedzenia (możliwość jego skrócenia na mocy porozumienia stron i jednostronnie przez pracodawcę),
  4. Szczególne procedury przy wypowiedzeniu umowy na czas nie określony: obowiązek podania przyczyny oraz obowiązek konsultacji związkowej,
  5. Szczególne procedury przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników,
  6. Zasady prawidłowego wręczania wypowiedzenia,
  7. Odprawy zwiane z wypowiedzeniem: emerytalna, z przyczyn niedotyczących pracowników,
  8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, dopuszczalne przyczyny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, wymagana procedura
  9. Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem,
  10. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, bez jego winy,
  11. Jak długi okres choroby uprawnia do takiego zwolnienia? Jakie dokumenty trzeba uzyskać, żeby móc zwolnić?
  12. Zasady doręczania oświadczenia woli o zwolnieniu bez wypowiedzenia, gdy pracownika nie ma w firmie,
  13. Pracownik sam się zwalnia be wypowiedzenia, jakie z związku z tym pracodawca ma prawa, a jakie obowiązki?
  14. Śmierć pracownika, wygaśniecie stosunku pracy i obowiązki z tym związane,
  15. Jak prawidłowo wypełnić i wręczyć pracownikowi świadectwo pracy (z uwzględnieniem zbiorczego świadectwa pracy za umowy terminowe),
  16. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika (za jego zgodą i bez jego zgody), zasady otrącania z ostatniej wypłaty ( z uwzględnieniem odpraw i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy).
  17. Nowe zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy – w szczególności dotyczące „zbiorowych” świadectw pracy za umowy terminowe (w związku z rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa pracy), a ponadto: jak wskazać prawidłowo tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jak wypełnić świadectwo pracy pracownika kończącego zatrudnienie terminowe w przypadku, gdy z urlopu wypoczynkowego pracownik będzie korzystał w trakcie zatrudnienia na czas nie określony, jak prawidłowo sporządzić odpis (duplikat) świadectwa pracy.


  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Rozpoczęcie zajęć:

  Zajęcia odbywają się w weekendy w dniach 4-5,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielutegoSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronier. godz. 900 – 1700 .Warszawa, sala konferencyjna Hotelu „MDM”***, Pl. Konstytucji 1.


  Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy pocztą e-mail lub faksem: (22)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, (22)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedecyduje kolejność zgłoszeń.


  Koszt szkolenia jednej osoby wynosiSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł + 23% VAT*

  Koszt szkolenia dwóch osób i więcej z tej samej firmy - po 1100 zł+ VAT każda z osób.

   Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia znajdującego się na stronie www.soyer.edu.pl


  Cena szkolenia obejmuje:
  – 52 godziny zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, materiały do pracy (notes, długopis itp.),
  – kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 • tak

 • Metodologia

  Wykłady, warsztaty praktyczne , dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

 • Adresaci szkolenia:

  Szkolenie jest skierowane do:

  • pracowników działów kadr (działów personalnych),

  • pracowników działów księgowo kadrowych,

  • osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadr

  • osób, które pracują w innych działach ale w swojej pracy wykorzystują podstawową widzę z tego zakresu

  • wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy

  • osób zgłaszanych przez firmy jak i osób indywidualnych.

Ø Monika Frączek - Główna Specjalistka

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ø Prawnik, absolwent UW. Były pracownik departament prawa pracy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Szkolenia o podobnej tematyce